از «خاورمیانه بزرگ» تا «خاورمیانه اسلامی» (2)

حق توسعه در «منشور سازمان ملل متحد»، «منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها»، «اعلامیه اصول حقوق بین الملل توسعه تدریجی در ارتباط با نظم نوین اقتصادی» و... که همگی از اسناد بین المللی محسوب می شوند نیز مورد اشاره و تأکید قرار گرفته(16)و حکایتگر اهمیت و ارزش آن در نظر متفکران تمدّن جدید غرب است.

طرح «خاورمیانه بزرگ» نیز دقیقاً از همین مبنا تبعیت کرده است. خاورمیانه که اکنون پایگاه معنویت خواهی و خداپرستی در دنیای امروز است به عنوان مهم ترین چالش فراروی توسعه غربی قرار دارد که غایتی دیگر و آهنگی متفاوت را در سر می پروراند. زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، موضوع جهانی شدن فرهنگ اسلامی و نحوه تعامل و تعارض فرهنگ غرب با آن ـ با توجه به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و رشد نهضت بیداری اسلامی در میان ملت های مختلف مسلمان ـ باعث گردید تا متفکران و اندیشمندان غربی و سیاست گذاران و تصمیم سازان مختلف در مجامع گوناگون غربی بر این امر تمرکز کنند که اصولا اسلام و فرهنگ بومی مردم مسلمان در مناطق مختلف و به ویژه خاورمیانه و شمال آفریقا، مانع و سدی بر سر پیشرفت و فراگیری اندیشه غربی است و در قبال هنجارهای مورد لزوم برای توسعه یافتگی مطلوب آن دیار، خلل و اختلاف ایجاد می نماید.(17) رهبران غرب به این نتیجه رسیده اند که چاره ای جز انحلال و اضمحلال این منطقه استراتژیک در فرایند توسعه ندارند و باید همه زحمات و برنامه های خود را به سرعت در این راستا گسیل بدارند تا آینده توسعه غربی هرگز با تهدید مواجه نشود.(18)

توسعه در طرح «خاورمیانه بزرگ» از سه منظر «سیاست»، «فرهنگ» و «اقتصاد» پی جویی شده است. این طرح در بخش توسعه سیاسی، تبدیل و تحوّل مشخصی را در سه حوزه «دولت»، «جامعه»، و «قوانین» ـ که مناسبات دولت و جامعه را رقم می زنند ـ مورد توجه و دقت قرار داده است. بر این مبنا باید حکومت های استبدادی به «دموکراسی» ـ که «از هر حکومت دیگری بهتر است» ـ ترغیب شوند و اصلاحات دموکراتیک را در خویش و جامعه خود دنبال نمایند. بدین منظور، باید با ابتکار عمل های خاصی، انتخاب آزاد در همه سطوح حکومت نهادینه شود و انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان همگی از آزادی کامل برخوردار باشند.

از سوی دیگر، جوامع منطقه خاورمیانه نیز باید از شکل توده ای خارج شده و به سمت سازمان یافتگی پیش روند. «جامعه مدنی» که به مثابه اهرم فشار بر حکومت و ابزار احقاق حقوق کلی و جزئی ملت است در این طرح کاملا مورد حمایت قرار گرفته و برای تحقق آن پیشنهادهایی ارائه گشته است. همچنین در این طرح قصد بر این است که نقش پارلمان ها در روند دموکراتیزه کردن کشورهای خاورمیانه تقویت گردد و اصلاحات قانونی در مسیر توسعه غربی انجام پذیرد.

در بخش توسعه فرهنگی، طرح «خاورمیانه بزرگ» از ساخت جامعه فرهیخته که در آن بی سوادی محو شود و علم غربی جایگزین آن گردد، سخن به میان می آورد. پیشنهاد تأسیس مدارس علمی و اکتشافی، اصلاحات آموزشی و جبران کاستی های موجود در این زمینه، گسترش رایانه و مراجعه به اینترنت، تدریس رشته مدیریت و مانند آن، از دیگر موارد طرح «خاورمیانه بزرگ» در زمینه توسعه و گسترش فرهنگ غربی در این منطقه به شمار می رود.

اما در بخش توسعه اقتصادی، آزادسازی توان بخش خصوصی، طرح سرمایه گذاری برای رشد، طرح تجارت آزاد، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، و تأسیس مناطق آزاد تجاری، تأسیس مناطق مدیریتی از بندهای طرح «خاورمیانه بزرگ» می باشد.

پیوستگی سیاست، فرهنگ و اقتصاد و تلاش برای تحول جهت دار و هماهنگ همه ابعاد، مبتنی بر نگاه غرب به مقوله «توسعه» می باشد. توسعه غربی، فرایندی تک بعدی نیست تا جایی برای عناصر و مؤلفه های دیگری همچون «دین» باقی بماند و سرپرستی ابعادی از حیات بشر به آنها واگذار گردد. توسعه غربی با تفکر غیردینی بر پا شده و نگاه بشر مدرن به موجودات نگاه غیر دینی است، از این رو، می خواهد همه شعبه ها و اضلاع وجود بشر را تحت سرپرستی خود بگیرد و چالشی را که مستند به دینورزی و ایمان گرایی است و تمدّن غرب را با خطر روبه رو کرده است مهار کرده و مضمحل سازد.

 

جهانی سازی غربی

مبنای دیگری که باید آن را از پیش فرض ها و پیش انگارهای غرب در طرح «خاورمیانه بزرگ» به حساب آورد تعریف جهانی شدن(19)یا جهانی سازی(20) است.

هر نوع برداشتی که از جهانی شدن صورت می گیرد، لزوماً مبتنی بر رهیافت جامعه شناختی خاصی خواهد بود. در جامعه شناسی اگر نحوه اجتماع آحاد انسان در کنار یکدیگر توضیح داده شود و توسعه یاب بودن ارتباطات انسانی در سه عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد مطرح گردد، زمینه تبیین علمی مقوله جهانی شدن نیز مهیا خواهد گردید. به نظر می رسد ارتباطات انسانی می توانند گستره ای از «خانواده» تا «گروه های اجتماعی» تا «دولت» تا همگرایی منطقه ای و بین المللی و تا جهان واحد را بپوشانند و بر همین مبناست که ادعا می شود در عصر جدید حتی «دولت ـ ملت ها» نیز نمی توانند نقش گذشته خود را ایفا کنند و ناگزیر باید با التزام به ایدئولوژی برتر که همان «لیبرال دموکراسی» است، به یکسان سازی همه جانبه جهان و تشکیل «کل» واحدی که ملت ها و دولت ها را در خود منحل سازد و بر آحاد بشر سایه بیندازد، مدد برسانند.

طرح «خاورمیانه بزرگ» ناظر به منطقه ای از جهان است که حرکت های فکری و انقلابی گسترده ای در آن علیه جهانی شدن تمدّن غرب انجام پذیرفته و روز به روز در حال گسترش است. پیروزی های مکرّر جریان های مذهبی در کشورهای عربی و نیز توجه روزافزون مسلمانان به دریای بی کران معارف اهل بیت: نمونه بارز این امر می باشد.

به نظر می آید مبانی فکری جهانی شدن و اصول اولیه آن، که در طرح «خاورمیانه بزرگ» تجسّد یافته است در نامه مشهور 60 تن از روشن فکران آمریکا به جرج بوش، که پس از حادثه یازده سپتامبر نگاشته شده بود، نمود روشنی دارد. حتی می توان گفت طرح مزبور، از این نامه و اصولی که در آن بیان گردیده، متولد شده است. این روشن فکران معتقدند ارزش های آمریکایی نه تنها برای مردم آمریکا جذاب هستند، بلکه در حقیقت، میراث مشترک بشریتند و در نتیجه، مبنای امیدواری یک جامعه بشری مبتنی بر صلح و عدالت خواهند بود.(21)

آنها در این نامه به چهار مورد از این ارزش ها اشاره می کنند:

«اولین آرمان و ایده، اعتقاد بر این اصل است که تمامی انسان ها به صورت فطری و ذاتی به محض تولد از حق کرامت و شأن انسانی برخوردارند و به همین دلیل باید همواره با انسان ها به عنوان یک هدف برخورد کرد نه وسیله و ابزار... دموکراسی آشکارترین تبلور اعتقاد به کرامت ماوراءالطبیعه است. در آمریکا در بین نسل های اخیر، تأکید بر برابری شأن و منزلت مردان و زنان و تمامی انسان ها بدون توجه به رنگ و نژاد آنها، از جمله مشهورترین گفتمان های فرهنگی بوده است...

مطلب دوم که با مطلب نخست رابطه تنگاتنگ دارد این اعتقاد است که حقایق اخلاقی جهانی (همان چیزی که بنیانگذاران این کشور، قوانین طبیعت و خداوند طبیعت می نامیدند) وجود دارد و همه مردم می توانند به آنها دسترسی داشته باشند... .

مطلب سوم این اعتقاد است که چون دسترسی فردی و جمعی ما به حقیقت، کامل نیست، بیشتر اختلافات درباره ارزش ها ایجاب می کند که مدنیّت، تسامح در برابر دیدگاه های دیگر، بحث و گفتوگوی منطقی برای یافتن و رسیدن به حقیقت را سرلوحه تلاش های خود قرار دهیم...

چهارم آزادی عقیده و آزادی مذهبی است. این دو آزادی به هم پیوسته را همگان در کشور خودمان و دیگر کشورها به عنوان بازتابی از شأن انسانی اولیه و نیز به عنوان پیش شرط دیگر آزادی های فردی به رسمیت می شناسند.»(22)

روشن فکران آمریکا در نامه مذکور تأکید می کنند که این ارزش ها بدون هیچ وجه تمایزی در مورد تمامی افراد صادق هستند و نمی توان هیچ کس را بر مبنای ویژگی هایی همچون نژاد، زبان، حافظه و یا دین و مذهب از شمول اطلاق این ارزش ها محروم و مستثنا ساخت. اصولا به همین دلیل است که هرکس می تواند به یک شهروند آمریکایی تبدیل شود، و حقیقت نیز همین گونه بوده است. انسان ها از هر نقطه جهان به آمریکا می آیند تا در آزادی نفس بکشند و خیلی زود هم آمریکایی می شوند.(23)

اینان معتقدند: «به لحاظ تاریخی هیچ کشور دیگری را نمی بینیم که عناصر هویت اصلی و اساسی خود مانند قانون اساسی و دیگر اسناد آغازین و نیز درک اولیه از خویشتن را بدین شکل مستقیماً و صریحاً بر مبنای ارزش های انسانی همگانی و جهانی به دست آورده باشد. برای آمریکایی ها هیچ حقیقت دیگری درباره این کشور این قدر اهمیت ندارد.»(24)

معنا و مفهوم آنچه اشاره شد این است که از نظر آمریکایی ها، ادیان و ارزش های آسمانی همچون عبودیت و ولایت و دینداری، حق جهانی شدن ندارند، بلکه آموزه هایی نظیر آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی، و تساهل می توانند و باید جهانی شوند. به عبارت دیگر، در این افق، جهانی شدن نه حق موحدانوخداپرستان، که حق انسان محوران و دنیاگرایان است و در راه تحقق این امر، هرگونه جنگوخشونتی نیز رواومجاز است.

با کمی دقت می توان دریافت ارزش هایی که در نامه روشن فکران آمریکا به جرج بوش آمده و توجیه گر مبارزه در مسیر جهانی شدن ارزش های آمریکایی و حذف مخالفان می باشد، در طرح «خاورمیانه بزرگ» نیز بازتاب روشنی دارد. در این رویکرد، ارزش های آمریکایی باید مرزهای «دولت ـ ملت»های اسلامی و سنّتی «خاورمیانه بزرگ» را طی کنند و این کشورها را به دهکده جهانی ملحق سازند. پر روشن است که کدخدا و ارباب این دهکده جهانی همان آمریکا با ارزش های تعریف شده آن است. بنابراین، ضرورت اشاعه آزادی و دموکراسی و جامعه مدنی در منطقه، التزام هرچه بیشتر به علم غربی، لزوم رشد جایگاه زنان، تلاش برای پیوستن کشورهای منطقه به سازمان تجارت جهانی و مواردی از این دست را می توان در راستای جهانی شدن و گسترش ارزش های آمریکایی در منطقه خاورمیانه ارزیابی نمود. در حقیقت، «جهانی شدن» حسنِ تعبیری برای همان «آمریکایی شدن» است، و جهانی شدنِ هر منطقه ای، آمریکایی شدن را در بطن و به دنبال خود دارد.(25)

 

فلسفه تاریخ غیرالهی

مبنا و پیش فرض دیگری که اعتبار و بهای طرح «خاورمیانه بزرگ» به آن بستگی دارد نوعی فرجام شناسی در حیطه تاریخ و به گونه ای تحلیل فلسفی از تاریخ است. بر اساس این فرض، لیبرال دموکراسی و روش زندگی غربی، نقطه اوج سیر تکاملی بشر است که همه فرهنگ ها و نگرش های سنّتی را در خود منحل ساخته و جامعه جهانی ای خواهد ساخت که در آن تعلق اول و مشترک آدمیان، بیش از هر چیز دیگر، همان تعلّق به فرهنگ واحد جهانی ـ که فرهنگ «قراردادی زندگی کردن» و نفی قدسیت است ـ خواهد بود. این فلسفه تاریخ، که مبنای عمل تمدّن کنونی در تصرفات جهانی اوست، فرایندی است که بر پایه الگوی خرد مدرن و علم جدید، تفسیر و تبیین می گردد.

تکامل اجتماعی و تاریخی از این منظر، دارای سمت و سویی معین است و افتان و خیزان و به صورتی خطی و برگشت ناپذیر به سرانجام محتوم خود نزدیک می شود. در واقع، کوره تاریخ به تدریج، ناملایمات و ناخالصی ها را می زداید و خوش بینی به آینده را گسترش می دهد.

«یکی از مهم ترین وجوه این تفکر، اهمیت مفهوم کار مشخص(26)است که به عمل اجتماعی منجر می شود، یخ های تقدیر را ذوب می کند و عالمی و آدمی را از نو می سازد. عالی ترین میوه تکامل، ظهور اختیار و اراده انسان است، این رنج و قداست که مهر بطلان بر تئوری های بقا زده و به عنوان مهم ترین ابزار رسیدن به اهداف متعالی به کار برده می شود، هرچه قوی تر باشد، روند تکامل نیز شتاب بیشتر می گیرد و هر نیروی ضد تکاملی را زیر پا می گذارد. تلاش آگاهانه انسان ها، برپایی حکومت عدل را به تعجیل می اندازد و آن را قریب الوقوع تر می کند. همچنین اراده، عنصر پیشتاز است و نقش کاتالیزور و شتاب دهنده را در فرایند تکامل ایفا می نماید.»(28)

متفکران متعددی در غرب به «فلسفه تاریخ» پرداخته اند که از آن جمله می توان به هگل، مارکس، توین بی و اشپنگلر اشاره کرد.(29)

به هر حال، طرح «خاورمیانه بزرگ» آمریکا مبتنی بر این پیش انگاره است که توسعه و آزادی غربی همان غایتی است که مراحل تکاملی تاریخ به آن ختم شده است، در نتیجه، همه مناطق جهان و همه آحاد بشر باید به این جهت تکامل ملتزم شوند و از سرپیچی و کارشکنی بپرهیزند. این طرح می خواهد منطقه خاورمیانه را که مانعی در مسیر جهانی شدن توسعه غرب است، استحاله کرده و بیش از پیش در درون تمدّن مادی غرب منحل نماید. حساسیت و تأکید این طرح بر آزادی، دموکراسی، مدنیّت، و هماهنگی با سازمان های جهانی غربی همگی باید در این سمت و سو تفسیر شوند.

 

4. نقد طرح «خاورمیانه بزرگ»

سرنوشت طرح «خاورمیانه بزرگ» به دلیل نقایص و معایب فراوانی که دارد، مبهم و تیره می باشد و به نظر می رسد که هرگز امیدی برای موفقیت آن وجود ندارد. این نقایص و عیوب را می توان در دو بخش «ناکارآمدی عملی» و «ضعف پیش انگاره ها» بیان کرد.

 

ناکارآمدی عملی

در این طرح و در رفتار متولیان آن، تناقض و تهافت توجیه ناپذیری یافت می شود که گاهی آن را «پارادوکس دموکراسی» نامیده اند.

چنانچه یکی از اصلی ترین بنیان های سیاست خارجی آمریکا در منطقه، و در طرح «خاورمیانه بزرگ» را تحقق دموکراسی بدانیم، برای آنها بسیار گیج کننده خواهد بود اگر طرح دموکراسی خواهی و تبلیغ آزادی به تقویت جریان هایی منتهی شود که به لحاظ باورها و اعتقادات خود، دلبستگی عمیقی به روح دموکراسی غربی ندارند و حتی گاهی با آن از در ستیز درمی آیند.

غیر از الگوی جمهوری اسلامی ایران که مصداق بارز استفاده از مردم سالاری واقعی و انتخابات صحیح در راستای اقامه توحید و دین و عدل به دست دولت و ملت است، در کشورهایی همچون عراق و فلسطین نیز می توان به نسبتی این امر را مشاهده کرد. تیم جرج بوش شاید بر این باور بود که در عراق با جامعه ای غیردینی و سکولار مواجه می گردد، اما این تصورات، اشتباه از آب درآمد و اکثریت حکومت در دست شیعیان قرار گرفت.

در فلسطین نیز آنچه از صندوق های انتخابات خارج شد چیزی جز پیروزی جنبش حماس، که مقاومت اسلامی آن در برابر اسرائیل غاصب را همگان شنیده اند، نبود. پیروزی اخوان المسلمین و فتح بیست درصد از کرسی های پارلمان مصر نمونه دیگر است.

ادامه دارد...

 

پى نوشت ها

12. Developent.

13ـ ر.ک: «بیانیه حق توسعه»، قطعنامه شماره 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روزنامه یاس نو، 27 دی ماه 1382.

14ـ همان.

15ـ همان.

16ـ سید ابراهیم حسینی، «حق توسعه کشورهای در حال توسعه»، ماهنامه معرفت، شماره 93 (شهریور 1384)، ص 9.

17ـ دکتر حسن حسینی، پیشین، ص 117ـ118.

18ـ همان، ص 108.

19. Globality.

20. Globalization.

21ـ دیوید بلنکن بورن، «نامه روشن فکران آمریکا به جرج بوش»، هفته نامه یالثارات، 25 اسفند 1380.

22ـ همان.

23ـ همان.

24ـ همان.

25ـ فرانسیس فوکویاما، «جهانی شدن همان آمریکایی شدن است»، روزنامه جام جم، 9 مهر 1381.

26. Concerote.

27. Voluntarism.

28ـ سیدجعفر مرعشی، توسعه اجتماعی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1377، ص 13.

29ـ کریم مجتهدی، فلسفه تاریخ، تهران، سروش، 1381، ص 145، 160، 163 و 169

/ 0 نظر / 4 بازدید