برندسازی ژئوپلیتیک

برندسازی ژئوپلیتیک ادبیات فراوانی در حوزه برندسازی توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده اتست (-exam ple, Aaker, 1996; Kapferer, 1997; Aaker, 1997; de Chernatony, 1999; Urde, 1999; Davis 2002; Keller, 2009; Konecnik Ruzzier and de Chernatony, 2013 )

که البته بار مدیریتی داشته و بالطبع چشم انداز، مأموریت، اهداف ، ارزشها، اجرا و تحلیل موقعیتی در آنها برجسته است.


ظهور مدل برندسازی ژئوپلیتیک وابسته به ذینفعان آن میباشد، چرا که آنها شروع کننده و مدیریت فرآیند برند را بر عهده دارند. مدل برندسازی ژئوپلیتیک که جزء لاینفک مدیریت استراتژیک و پیش شرطی برای دستیابی به اهداف استراتژیک است، نوعی ویژه از برند و با هدف بازخوانش ژئوپلیتیکی و توأم با تعارض و خشونت است . این نحله می تواند تحلیل جامعی را از شبه دولتها یا ساختارهای دو فاکتو ترسیم کند. شایان ذکر است که مدل برندسازی ژئوپلیتیک بر بافت ژئوپلیتیکی دولت ملتهای ضعیف، علیه ساختار و له کارگزارهای جدید و بر روی گسلهای تمدنی و سرزمینی رخ میدهد (عبدالهپور و قادری،1394: 151 .)

/ 0 نظر / 93 بازدید