منابع کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

1- جغرافیای سیاسی مبانی و ایران با ضریب ٢

منبع

نویسنده

انتشارات

اصول و مبانی جغرافیای سیاسی (خیلی مهم)

دکتر درّه میر حیدر

سمت

ژئوپلیتیک

دکتر عزت الله عزتی

سمت

درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی (خیلی مهم)

ریچارد مویر (ترجمه درّه میرحیدر)

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک (خیلی مهم)

دکتر محمد رضا حافظ نیا

پژوهشکده امیرکبیر (پاپلی)

جغرافیای سیاسی ایران (مهم)

دکتر محمد رضا حافظ نیا

سمت

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (خیلی مهم)

دکتر پیروز مجتهدزاده

سمت

مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی ایران 

مهدی مینایی

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید)

دکتر یدالله کریمی پور

جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم

٢- مبانی جغرافیای انسانی با ضریب ٢

منبع

نویسنده

انتشارات

مبانی جغرافیای روستایی (مهم)

دکتر عباس سعیدی

سمت

دیدگاههای نو در جغرافیای شهری (مهم)

دکتر حسین شکویی

سمت

جغرافیای شهری ایران

دکتر علی اصغر نظریان

پیام نور

مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران

دکتر مسعود مهدوی

سمت

جغرافیای انسانی (فقط مبحث شهر، روستا و کشاورزی)

ماکس درئو (ترجمه سیروس سهامی)

آگاه

مقدمه ای بر جغرافیای انسانی ایران

دکتر منصور بدری فر

پیام نور

روابط متقابل شهر و روستا (مهم)

دکتر علی اصغر رضوانی

پیام نور

جغرافیای کوچ نشینی

دکتر رحیم مشیری

سمت

زمینه های غالب در جغرافیای انسانی

دکتر فاطمه بهفروز

دانشگاه تهران

شناخت شناسی مبانی جغرافیای انسانی (مهم)

دکتر یدالله فرید

دانشگاه آزاد اهر

جغرافیا و شهرشناسی (مهم)

دکتر یدالله فرید

دانشگاه تبریز

3- متون تخصصی (زبان انگلیسی) با ضریب ٢

منبع        

نویسنده

انتشارات

متون جغرافیای انسانی (٢)

شاپور گودرزی

پیام نور

جزوه متون جغرافیای انسانی دوره کارشناسی ترجیحاً دانشگاه تربیت معلم تهران

 

جزوه متون جغرافیای طبیعی دوره کارشناسی  ترجیحاً دانشگاه تربیت معلم تهران

 

لغات و واژگان و اصطلاحات آخر کتابهای جغرافیا، بخصوص منابع

  ۴- جغرافیای جمعیت با ضریب 1

منبع

نویسنده

انتشارات

اصول و مبانی جغرافیای جمعیت

دکتر مسعود مهدوی

قومس

جغرافیای جمعیت ایران

دکتر علی اصغر نظری

پیام نور

آمار نفوس و مسکن سرشماری سال  ١٣٨۵- ١٣٧۵

-

مرکز آمار ایران

۵- فلسفه جغرافیا با ضریب ١

منبع

نویسنده

انتشارات

دیدگاه های نو در فلسفه جغرافیا جلد ١

دکتر حسین شکویی

گیتاشناسی

دیدگاه های نو در فلسفه جغرافیا جلد2

دکتر حسین شکویی

گیتاشناسی

فلسفه جغرافیا

دکتر حسین شکویی

گیتاشناسی

۶- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) با ضریب ١

منبع

نویسنده

انتشارات

ژئومورفولوژی ساختمانی (خیلی مهم)

دکتر فرج الله محمودی

پیام نور

ژئومورفولوژی اقلیمی (مهم)

دکتر فرج الله محمودی

پیام نور

ژئومورفولوژی دینامیک (خیلی مهم)

دکتر فرج الله محمودی

پیام نور

ژئومورفولوژی ایران

دکتر جمشید جداری عیوضی

پیام نور

ژئومورفولوژی ساختمانی (خیلی مهم)

دکتر مقصود خیام

دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی ایران (خیلی مهم)

دکتر محمود علایی طالقانی

نشر قومس

٧- مبانی جغرافیای طبیعی با ضریب ١

منبع

نویسنده

انتشارات

مبانی آب و هوا شناسی

دکتر بحلول علیجانی

سمت

آب و هوای ایران

دکتر بحلول علیجانی

پیام نور

جغرافیای خاک ها

دکتر پرویز کردوانی

دانشگاه تهران

منابع و مسائل آب جلد ١

دکتر پرویز کردوانی

دانشگاه تهران

منابع و مسائل آب جلد 2

دکتر پرویز کردوانی

دانشگاه تهران

ژئومورفولوژی ساختمانی

دکتر فرج الله محمودی

پیام نور

ژئومورفولوژی اقلیمی

دکتر فرج الله محمودی

پیام نور

ژئومورفولوژی دینامیک

دکتر فرج الله محمودی

پیام نور

ژئومورفولوژی ایران

دکتر جمشید جداری عیوضی

پیام نور

ژئومورفولوژی ساختمانی

دکتر مقصود خیام

دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی ایران (خیلی مهم)

دکتر محمود علایی طالقانی

نشر قومس

/ 0 نظر / 20 بازدید