استراتژی ایالات متحده آمریکا در منطقه

 

 )ژئواستراتژی خلیج فارس)

دکتر عزت الله عزتی

 

 

 

 

 


در نگاه اول به ژئواستراتژی ایالات متحده آمریکا، ابرقاره اورآسیا جلبتوجه می کند و در بالاترین سطح ژئواستراتژیک خود را مطرح می سازد و در واقع نقشصفحه شطرنج را برای بازیگران صحنه بین المللی در دوران صلح سرد بازی می کند(۲) ،جالب است که کتاب طرح بازی(3) برژینسکی در دهه 80 سناریوهایی را مطرح کرده بود کهدر کتاب دیگرش تحت عنوان ژئواستراتژی برای اورآسیا تاکتیک های این بازی و نحوه عملبا دیگران را به خوبی تشریح نموده بود(4) که بعد از واقعه 11 سپتامبر با مطرح شدناستراتژیهای تجدیدنظر شده ایالات متحده آمریکا معلوم شد که چارچوب اهداف ایناستراتژیها عمدتاً بر محور ژئواستراتژی جدید آمریکا تدوین شده است، در نگرش بهقلمروهای ژئواستراتژیک جهان پس از جنگ سرد خاورمیانه گسترده در واقع اولویت اول رابرای ایالات متحده آمریکا دارد و در این قلمرو ژئواستراتژیک که مرزهایش در شرق وشمال کشور ایران گسترش یافته، در واقع افغانستان و پاکستان (تا بندر کراچی) را درشرق و در شمال تا مرزهای شمالی قزاقستان را در برگرفته و در غرب تا مرزهای غربیمصر، سودان، اتیوپی و سومالی تا باب المندب را پوشش می دهد و کشور ایران به عنوانمحور و مرکز این قلمرو ژئواستراتژیک قرار دارد، اینجاست که جایگاه ژئواستراتژیکخلیج فارس خود را در معادلات استراتژیک جهان بویژه در رابطه با پنج قدرت آینده جهانمطرح می سازد، اگر ما در تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی، امنیتی دید ماکرو نداشته باشیمیعنی مسائل را از دریچه مفهوم ژئواستراتژی و یا ژئواکونومی نگاه نکنیم، امکان رسیدنبه یک راه حل منطقی بسیار غیرممکن است، به همین علت است که در این نوشتار سعیمی شود در مقیاس جهانی به حل معضلات منطقه ای و محلی پرداخته شود. در دوران جنگ سردقلمروهای ژئواستراتژیک بر اساس اهداف نظامی تعیین می شد در نتیجه مناطق ژئوپولیتیکینیز می بایستی توجیه کننده اهداف نظامی باشند و به همین علت به محض احساس کوچکترینتغییر و تحول در ساختار نظام ژئوپولیتیکی برخی از مناطق که ممکن بود به نحوی اهدافنظامی را دچار مشکل سازد توسل به زور را در آن مناطق انکارناپذیر می ساخت، ولیامروزه قلمروهای ژئواستراتژیک باید توجیهی اقتصادی، نظامی داشته باشد، این چرخشقابل ملاحظه است که ما امروز شاهد تغییر در استراتژیهای گوناگون قدرتها بویژهایالات متحده آمریکا هستیم و روی همین اصل برای اولین بار در اواخر دهه 90 میلادیواژه ژئواکونومی مطرح شد که برخی به اشتباه آن را جایگزین ژئوپولیتیک می دانند وگروهی هم به اشتباه فکر می کنند که دوران ژئوپولیتیک به سر آمده است و دورانژئواکونومیک مطرح است، در حالی که این یک اشتباه در تعبیر مفاهیم است زیرا واژهژئواکونومی در واقع تغییر نام و هدف واژه ژئواستراتژی است(5)، و در این رابطهبرژینسکی توضیحات کاملی را در مقاله خود تحت عنوان ژئواستراتژی از راه ژئواکونومیداده است(6). جالب است که در تعیین مناطق ژئواکونومی که انطباق کاملی هم باقلمروهای ژئواستراتژیک قرن 21 دارد باز خاورمیانه گسترده همان نقش منطقهژئواستراتژیک حساس جهان را به خود اختصاص داده و ایران نیز در مرکز آن منطقهاست(7)، در اینجا نکته ظریفی وجود دارد و آن این است که چرا در تعیین قلمروهایجغرافیایی این مناطق یک مشابهاتی هم به چشم می خورد که در دیگر قلمروهایژئواستراتژیک پیش بینی شده در قرن 21 نیز چنین است. از جمله قلمرو ژئواستراتژیک چینو روسیه که در حکم یک واحد عملیاتی بشمار می روند و یکی از دلایل استراتژیک نزدیکیاین دو کشور در این روزها همین مسئله است.

  

جایگاه خلیج فارس در کشمکش های ژئواستراتژیک :

 

همین ترس از آینده است که استراتژیست ها و مراکز مطالعاتی را واداشت که در تدویناستراتژی انرژی برای سال 2025 درنگ نکنند و همین مسائل باعث شد که اهداف استراتژیکانرژی آمریکا چارچوبی شد برای تدوین قلمروهای ژئواستراتژیک جدید با اهدافژئواکونومی و خلیج فارس در رأس این قلمروها قرار گرفت، با قدرت می توان گفت کهاین همه تحولاتی که ما از اواخر دهه 90 تاکنون در حوزه خلیج فارس می بینیم عموماًسناریوهایی از استراتژی انرژی است که با تاکتیک های متنوعی در حال اجرا است. هدفنهائی ژئواستراتژیک آمریکا اجرای یک حرکت گازانبری است از طریق پاسفیک و آتلانتیکبرای تسلط بر اورآسیا . این حرکت گازانبری خودبخود اهداف ثانویه ای را جامة عملمی پوشاند که در رأس آنها کنترل چین و روسیه و حتی ژاپن در آینده برای جلوگیری ازیک وحدت ژئواستراتژیک اورآسیایی آنهم در بخش آسیایی آن است، اینجاست که نقشپدیده های جغرافیایی در تقدم بندیهای ژئواستراتژیک پدیدار می شود و آن جایگاهشبه جزایر اطراف اورآسیا است که آسیب پذیرترین و شکننده ترین آن همین منطقهخاورمیانه است با محوریت خلیج فارس، برای روشن شدن موضوع باید نگاهی گذرا بهاستراتژی سیاست خارجی آمریکا بیندازیم، اساس این سیاست خارجی پس از جنگ سرد متکیاست بر:

 

 

 

 

 

 

 

 


حوزه خلیج فارس به دلایل شرایط توپوگرافی ویژگی هایژئواستراتژیکی خاصی را به برخی از کشورهای حوزه داده است که در رأس این کشورهاایران است که در اینجا نمی خواهیم وارد این بحث های تخصصی شویم و دیگری کشور بحریناست، بی دلیل نیست که این دو کشور حوزه خلیج فارس همیشه در کانون اهدافژئواستراتژیک بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند و باز به همین دلیل است که چندی استنماینده بحرین در شورای وزرای ناتو به عنوان ناظر شرکت می کند، تشریح این دو پدیدهخارج از زمان این بحث است و امید است در آینده به نحوی تخصصی بدان پرداخته شود،بنابر این انتخاب کشوری با ویژگیهای ژئواستراتژیک منحصر به فرد خود می تواند بهعنوان تکیه گاه یک قدرت موجب خشنودی دیگر قدرت های فرامنطقه ای باشد و حتی کشورهایمنطقه نیز از این انتخاب سود خواهند برد، نکته حائز اهمیت این است که به هر نحوی کهبخواهند ویژگیهای استراتژیک مناسب را برای یک کشور جایگزین قدرت در منطقه حوزه خلیجفارس در نظر بگیرند نتیجة کار کشور ایران خواهد بود و این موضوع تجربه ای است ازاهداف استراتژیک قدرت های بحری و مرحله آزمایشی خود را هم از سال 1959 تا 1979 باموفقیت به انجام رسانیده است.

 

وجود چنین قدرت منطقه ای تأمین کننده خروج تدریجینیروهای خارجی و عدم حضور بیشتر آنها در درازمدت می شود، در این راستا بایدژئوپولتیک عراق مورد توجه قرار گیرد و فضای ژئوپولتیکی بسته آن کشور را در رابطه باراه آبی خلیج فارس، همسایه ها و بویژه ایران می توانند مرتفع سازند. اگر در حوزهخلیج فارس مشکلات منطقه ای را کشورهای حوزه خود در جهت رفع آن برنیایند، مسلماًقدرت های فرامنطقه ای این مهم را انجام خواهند داد.
به منظور برقراری سیستمیپایدار در حوزه خلیج فارس می بایستی بیشتر مسئله اصلاحات مدنظر قرار بگیرد و آن همنه به صورتی عجولانه و در مقیاس های کلان، بلکه با آهنگی موزون در جهت گامهایاستوار به سمت اصلاحات در وجوه مختلفه پیشرفت، ولی اگر این اصلاحات بدون ملاحظاتفرهنگی صورت گیرد به نتایج مطلوبی نخواهد رسید، کشورهای حوزه خلیج فارس نباید اهدافاستراتژیک خود را فدای اهداف تاکتیکی فریبنده قدرتهای بزرگ نمایند، همه ما اینروزها شاهد این هستیم که قدرت های صنعتی جهان در رابطه با اهداف استراتژیک خود بامحوریت ایران و غنی سازی اورانیوم یک حرف را می زنند و این هم مسلم است که اگرکشورها در تصمیمات خود هم آهنگ با این کنسرت جهانی عمل نکنند امکان بسیاری وجوددارد که منافع ملی آنها تأمین نشود در نتیجه فضایی ایجاد می شود که قدرت های بزرگبا بهره گیری از آن فضا در جهت رسیدن به اهداف میان مدت خود از آن بهره  جویند،البته این هم قابل پیش بینی است که هرگاه مثلاً کشور ایران قدمی در جهت برجسته کردننقش استراتژیک خود در حوزه خلیج فارس به کمک مکمل های استراتژیک خود بردارد،به فوریت باید شاهد عکس العمل های منفی از طرف دیگر کشورهای همسایه از جمله عربستانسعودی و ترکیه باشیم، ولی آنچه مهم است این است که این حرکات از یک عمق استراتژیکبرخوردار نخواهد بود.


 

 

منابع و مآخذ:
۱- Etel Solngen …Quandares Of The Peace Process Journal Of Democracy, July 1995, P.151.
۲ - عزتی، عزت الله،محبوبه بیات، جنگ سرد، صلح سرد، انتشارات قومس 1384.
۳- Bregegnsk, Game Plan 1986. N.Y.
۴ - Z. Bregegnsk, Geostrategy For Eurasa, 1992.
۵ - عزتی،عزت الله ژئوپولتیک در قرن 21 انتشارات سمت 1382، تهران
۶- Z. Bregegnsk, Geostrategy va geoeconomy 1996. N.Y.
/ 0 نظر / 21 بازدید