حوادث زاهدان از نگاهی دیگر

حوادث تروریستی زاهدان ،جدا از ترسیم چهره ای غیر انسانی از اعمال مسببین آن و تفسیر متهجرانه و وهابی خود از اسلام و جهاد، ریشه در عواملی چون :فقر فرهنگی،ضعف بنیان های اقتصادی ،دور افتادگی از مرکزیت کشورو تاثیر پذیری از اقوام هم زبان و هم کیش خود در آنسوی مرزها در افغانستان و پاکستان دارد.

 بسیاری از عوامل فوق در بخش اقتصادی وسیاسی ریشه در نگاه امنیتی دولتهای ایران و پاکستان به این بخش در نیم قرن دوم قرن بیستم به این منطقه دارد.حرکت های جدایی طلبی همزمان با جنگ جهانی دوم و بعد از آن در این منطقه و حمایت های پنهان و آشکار شوروی سابق از این حرکتها ،دولتهای هر دو کشور را برآن داشت تا با اتخاذ سیاست مشترک به شورشهای تجزیه طلبانه قوم بلوچ پاسخ گویند :سرکوب به لحاظ سیاسی و عقب ماندگی به لحاظ اقتصادی،

همین رویکرد یکی از بزرگترین دلایل موفقیت گروههای وهابی و عناصر منافق و دشمنان کشورمان برای ترغیب و ترویج اسلام افراطی و انتقام جویانه در نطقه شده است

مسئولین جمهوری اسلامی هر چند بعد از انقلاب جمهوری اسلامی تمام توان خود را بر احیای اقتصاد و روحیه وطن دوستی در ساکنان این مرز وبوم بکار گرفته اند اما به لحاظ مشکلات عدیده ای  که ریشه در عدم امکانات محیطی منطقه از یکسو و ضعف مدیریتی مسولان منطقه در گذشته دارد ،جا دارد با نگاهی تازه و با شکوفایی استعدادهای بالقوه منطقه در همه حوزه ها ،فرصت را از بدخواهان این مرز بوم بیش از پیش بگیرند

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید