مرزهای ایران

مرزهای ایران

 کشورمان ایران یکی از بزرگترین کشورهای منطقه خاورمیانه و به لحاظ تعدد همسایگی جزو کشورهای دارای بیشترین همسایه بشما ر می رود

هشت هزار کیلومتر مرز خشکی و 2000 کیلومتر مرزآبی  ،نشانگر وسعت و اهمیت و چگونگی مدیریت  هر یک از نواحی مرزی می باشد 

/ 0 نظر / 6 بازدید