تاریخچه پرداخت یارانه ها در جهان وایران


تاریخچه پرداخت یارانه ها در جهان وایران
--------------------------------------------
به لحاظ تاریخی بحث یارانه ها به زمان مرکانیلیست ها و دوران انقلاب صنعتی باز میگردد با وجود آمدن اندیشه سودگرایی وافزایش ذخایر طلا و کالاهای گران بها، کشور ها به منظور دستیابی به ذخایر طلای سایرکشورها اقدام به معاملات جهانی نمودند
به این ترتیب حمایت از تولیدات خاص به عنوان ابزار سیاستی از جانب دولت ها اعمال شد اما با ظهور مکتب کلاسیک ودر صدر آن بنیانگذار این مکتب آدام اسمیت از مخالفان جدی دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی بود. واین امر سبب شد تا این سیاست ها کمرنگ تر جلوه نماید واین شرایط با اندک تغییری در زمان نئوکلاسیک ها نیز دنبال گردید اما با بروز جنگ و پدیدار شدن تورم همراه با رکود شدید اقتصادی اندیشه های جدید همچون اندیشه های اقتصادی کینز قوت گرف، که در آن دولت بعنوان یکی از مهمترین عوامل تنظیم کننده وتعدیل کننده فعالیت های اقتصادی مطرح میباشد. با اعمال این سیاست و بهبود اقتصاد غرب بتدریج کنترل در بخش سیاستگذاری مالی و پولی واداره بخش عمومی در اقتصاد به ولت سپرده شد وبهر حال از همین دوران که با جنگ جهانی دوم مصادف بود پرداخت یارانه به مفهوم امروزی شکل گرفت.
اما با شروع جنگ ومحدودیت های بیشتر منابع، این دخالت ها را تشدید کرد با خاتمه جنگ های جهانی و آغاز جنگ سرد اهمیت توان اقتصادی در بهره گیری های سیاسی وگام نهادن در عرصه خود کفایی اقتصادی سیاست های حمایتی تعدادی از کشور ها را دگرگون ساخت، واین مبنایی بود برای اینکه کشورهای پیشرفته اقتصادی وکشور های در حال توسعه به سمت اقتصاد بازار حرکت کنند.
و این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان سوم بدلیل وجود مشکلات عظیم سیاسی و اقتصادی وفشارهای بیرونی هنوز نتوانسته اند در سیاست های حمایتی خود تجدید نظر کنند.
اتخاذ سیاست پرداخت یارانه در شرایط خاص کشورها اما نه بصورت مستمر، اثرات مثبت آن بر اقتصاد شاید دلیلی باشد که کماکان در تعدادی از کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه مواردی از پرداخت یارانه بویژهدر بخش کشاورزی به چشم می خورد .
نخستین جهت گیری حمایتی دولت ایران در بخش کشاورزی (یارانه تولیدی )به دوران صفویه مربوط میشود در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت اتخاذ گردید که در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود.
اما دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا در ایران از سال 1311 وبا تصویب قانونی جهتاسیس سیلو در تهران به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله برای مقابله با خشکسالی ها و کمبود های احتمالی آغاز شد اگر جه اتخاذ این سیاست بدواٌ به منظور حمایت از کشاورزان و خرید تضمینی گندم بیشتر از قیمت واقعی بازار بود که این از سالهای 1331 به بعد این جهت گیری به سمت حمایت از مصرف کنندگان شهری سوق پیدا کرد.
ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است و این در حالیست که سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 میرسد. با شروع دهه 50 و افزایش قیمت های جهانی نفت و به پیروی از سیاست های تامین اجتماعی و سایر حمایت های خاص کشور های توسعه یافته، دست دولت در پرداخت یارانه بازتر شد.
با افزایش نرخ تورم از سال1352 به بعد دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان در مقابل نوسانات قیمت های داخلی وخارجی مبادرت به تاسیس صندوق حمایت از مصرف کنندگان کرد. و متعاقب آن با تصویب سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تاسیس سازمان مربوطه کلیه وظایف صندوق حمایت به آن سازمان محول گردید.
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در تشکیلات اجرایی ونحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه بوجود آمد. به علت محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی وتحریم اقتصادی که زمینه عرضه متناسب کالاها اعم از تولیدات داخلی و وارداتی را دچار نوسان تنگناهای مختلف کرده بود امر قیمت گذاری بصورت گسترده از سال1360 توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از سال 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شدکه فراگیری استمرار و فزاینده بودن از ویژگیهای سیاستهای حمایت در دوران بود ودر واقع همه به نوعی یارانه دریافت می کردند . در هیچ مرحله ای یارانه قطع نمی شد ودر حد سقف معینی متوقف نبود. درحالیکه در سالهای بعد از آن به تدریج سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن شد. که در این سیاست پرداخت یارانه هدفمندتر شد وتنها گروه های هدف یارانه دریافت می کنند و در آن یارانه ها کاهنده و درنهایت حذف خواهند شد.
در دوره بعد از انقلاب درصد اختصاص یارانه به تولید کالاهای اساسی افزایش یافت به طوری که متوسط یارانه ها ی تولیدی نسبت به کل رایانه ها ی پرداختی از 13.7 درصد در قبل از انقلاب به 25.2 درصد در سال 1368 افزایش داشته است با پایان یافتن جنگ تحمیلی ودر پی انگیزه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بخصوص گندم میزان یارانه ها نهاده های تولید شامل کود- سم- بذر روندی بشدت افزایشی یافت.

طبقه بندی یارانه ها
----------------------
یارانه ها براساس گستردگی وظایف دولت در اقتصاد به طبقات ذیل تقسیم میشود:
1- یارانه ها براساس هدفهایی که دولت از پرداخت آنها دنبال می کند شامل یارانه اقتصادی - یارانه اجتماعی - یارانه سیاسی و یارانه توسعه ای
2- یارانه ها بر اساس حسابهای ملی شامل یارانه مستقیم و یارانه غیر مستقیم
3- یارانه بر اساس انعکاس هزینه های آن در حسابهای ملی شامل: یارانه پنهان وآشکار

مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه
---------------------------------------
با توجه به مبالغ هنگفت پرداخت یارانه اعم از مستقیم وغیر مستقیم به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که باعث افزایش نسبی رفاه اجتماعی در مصرف کننده و توان رقابت پذیری اقتصادی در اقشار تولید کننده را فراهم می نماید لیکن ادامه این روناد مشکلاتی را به اقتصاد وبهره وری مصارف منابع ملی تحمیل می کند که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره میشود:
- یکی از اهداف اصلی پرداخت یارانه در جوامع مختلف و ایران حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و بهبود توزیع درآمد است اما وضعیت کنونی و شاخصها بیانگر این واقعیت هستند که با توجه به پرداخت قابل توجه یارانه ها در بخش سوخت و حاملهای انرژی و بهره مندی همگانی اقشار جامعه از این یارانه ها ، سهم اقشار مرفه و ثروتمند بدلیل مصرف بی رویه به نسبت سایر اقشار جامعه بیشتر بوده ودر نتیجه اهداف حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد تحقق نم یابد وبهبودی نیز توزیع عادلانه درآمدوجود نخواهد داشت
قیمت گذاری پائین حاملها از یک سو باعث افزایش مصرف بی رویه شده و ایجاد فرهنگ غلط مصرف و رواج اسراف منابع از دیگر اثرات آن استواز سوی دیگر ضمن بر هم خوردن توازن اقتصادی جامعه ف سرمایه گذاریها نیز به غلط جهت دهی گردیده وحاصل آن تولیدات بدون توجیه اقتصادی و نیازمند به حمایت همیشگی خواهدبود
وطبیعی است که با ادامه چنین جریانی و دسترسی به قیمت پایین حامل های سوخت و انرژی دیگر تولید کننده نیازی به بهره گیری از فناوری نو و کاهش دهنده انرژی و افت شدید بهره وری امکان رقابت تولیات در بازار های جهانی از دست خواهد رفت .
علاوه بر موارد مذکور برخی دیگر از مشکلات نظامفعلی پرداخت یارانه ها در اقتصاد ایران عبارتند از:
-رشد جمعیت و افزایش تقاضای روز افزون برای استفاده از خدمات عمومی وزیر بنایی در کنار محدودیت های منابع ملی
-فراهم شدن زمینه های فساد اقتصادی بویژه در قاچاق اقلام یارانه ای
-کنترل تورم وضع موجود در مقابل نانوانی در مهار افزایش تورم در آینده بدلیل بر هم خوردن توازن بودجه
-افزایش مقاومت جامعه در برابر تغییر و اصلاح نظام پرداخت یارانه ها
-افزایش هدر رفت منابع و تشدید تخریب محیط زیست

اثر بخشی یارانه
------------------
اگر اثر بخشی یارانه ها مورد نظر است در وهله اول باید نسبت به هدفمند کردن این ابزار حمایتی اقدام شود با اتخاذ چنین رویکردی می توان نسبت به تامین شرایط زیر اطمینان بیشتری داشت:
- افزایش کارایی نظام اقتصادی از طریق آزاد سازی قیمت ها
- کاهش فساد اقتصادی وجلوگیری از اتلاف منابع
- اصلاح ساختار درآمدی بنگاههای تولید کننده انرژی
- اصلاح ساختار تولید در راستای به کارگیری فناوریهای کاهش دهنده مصرف انرژی
- کاهش قاچاق
- کاهش مخارج عمومی دولت
- بهینه سازی مصرف سوخت وانرژی
- بهبود شاخص های زیست محیطی بدلیل صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی
- افزایش توان صادرات انرژی به کشورهای دیگر
سازمان جهانی انرژی در گزارشی اعلام داشته که در صورت حذف یارانه های انرژی در ایران مصرف آن در این کشور 47درصد و تولید گاز دی اکسید کربن 49درصد کاهش ودر مقابل بهره ور در بخش اقتصاد به میزان 22درصد تولید ناخالص این کشور افزایش می یابد سازمان بین المللی انرژی در همین گزارش از آمارهای میانگین پرداخت یارانه به بنزین در چند اقتصاد جهان اعلام کرده است که مقایسه این آمار با وضع موجود ایران تاسف برانگیز است
بر اساس این آمار میانگین پرداخت یارانه بنزین در ایران 1480درصد قیمت واقعی آن است در چین 910درصد در ونزئولا 657درصد در روسیه 532درصد در اندونزی 527 درصد در هند 214درصد ودر آفریقای جنوبی 46در صد است
بر این اساس آژانس بین المللی انرژی رشد اقتصادی از دست رفته در اثر پرداخت یارانه در 8 کشور چین، ایران، روسیه، قزاقستان، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی وونزئولا را حدود 157ملیارد دلار برآورد کرده است.
در هر حال باید اذعان نمود که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اثر تورمی خو.اهد داشت و طبعاٌ هر جراحی در بدن بیمار اقتصاد کشور هزینه دارد بر این اساس بطور طبیعی هدفمند سازی یارانه ها از آنجایی که با حذف یارانه و واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی همراه است دارای آثار تورمی بوده و البته واضح است که دولت باید این آثار را ارزیابی و مورد توجه جدی قرار دهد ولی این به معنای رد لایحه نیست، زیرا آثار مخرب ادامه سیاست پرداخت یارانه بر اقتصاد کشور بسیار بیشتر است.
آنچه که اهمیت دارد پیش بینی واقعی و آمادگی مواجهه با آن است سالهاست که بسیاری مدعی اند مشکل مصرف بی رویه در کشور پرداخت یارانه است آیا هدفمند سازی یارانه خواهد توانست جلوی این مصرف را گرفته و در نهایت با صرفه جویی پدیده هدر رفتن سرمایه را جبران کند این امر نکته ای است که باید مد نظر مخالفان قرار گیرد البته اجرای با تامل و برنامه ریزی شده و با شیب ملایم نکته است که باید مد نظر دولت هم قرار گیرد.

نویسنده:بهرام اکبری -حمید رضا فراست طلب

/ 0 نظر / 42 بازدید