تبیین جایگاه علویان سوریه در سناریوهای پس از بحران

مقاله 8، دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 203-231 XML

نویسندگانابوطالب احمدی ارکمی1؛ غلامحسن حیدری mail.gif 2؛ عبدالرضا فرجی راد3

1دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی(مطالعات جنوب غرب آسیا)، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،تهران

2استادیارگروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران-ایران

3انشیار گروه جغرافیا،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،تهران-ایران

چکیده

شکل­گیری انقلاب­های مردمی و تحولات سیاسی در جهان عرب که کشورهای مختلف شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر­گرفته، در حال دگرگونی معادلات سیاسی، امنیتی و ساختار قدرت و موازنه قوا در منطقه خاورمیانه است. رسیدن موج رستاخیز عربی به سوریه و شروع اعتراضات داخلی و گسترش بحران، این کشور را صحنه­ای برای مبارزه گروه­های متعدد نظامی با یکدیگر و دولت علوی، یکه تازی گروه­های شبه نظامی خارجی مانند داعش،دخالت مستقیم و غیر مستقیم قدرت­های منطقه­ای و رویارویی قدرت­های جهانی مبدل ساخته است. مجموعه عوامل موثر بر تشدید بحران سوریه و تداوم آن به بیش از هفت سال، ترسیم فضای آینده این کشور را با ابهام روبرو ساخته است. مقاله حاضر با طرح این سوال که؛شیعیان علوی در سناریوهای مطرح برای آینده سوریه از چه جایگاهی برخوردارند؟ سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره­مندی از مطالعات کتابخانه­ای به تبیین جایگاه علویان در سناریوهای احتمالی برای آینده سوریه بپردازد. در این راستا فرضیه­ای تحت عنوان؛ در صورت برکناری دولت بشاراسد، نقش شیعیان علوی در صحنه قدرت سیاسی سوریه کمرنگ خواهد شد، مطرح گردید. مطالعات صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که با توجه به شرایط قومی و مذهبی حاکم بر سوریه و قرار گرفتن حکومت بشاراسد در محور مقاومت و ارتباط تنگاتنگ با ایران شیعی، هرگونه تغییر و تحول سیاسی در سوریه و تضعیف موقعیت حکومت علوی بشاراسد، از قدرت و نفوذ علویان کاسته خواهد شد و با خارج شدن سوریه از محور مقاومت، علویان سوریه در انزوا قرار خواهند گرفت.

اصل مقاله در سایت فصل نامه جغرافیای سرزمین موجود می باشد

/ 0 نظر / 46 بازدید