ایران بازگو
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ ایران بازگو
آرشیو وبلاگ
      ایران بازگو (بازگو کننده گلچینی ازاخبار ومقالات سیاسی ،فرهنگی روز ایران و جهان)
بررسی قدرت نرم ایران در عراق جدید نویسنده: ایران بازگو - ۱۳٩٠/۳/۱۳

کشور عراق به عنوان یکی از مهمترین کشورهای همسایه ایران، همواره نقش مهمی در معادلات سیاست خارجی ایران ایفا کرده است. این کشور با داشتن بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی، از نقش برجستهای در پیگیری و دستیابی سیاستهای منطقهای ایران در زمینه مبارزه با تروریسم، حفظ صلح و امنیت منطقهای، ثبات اقتصادی و بسیاری از موضوعات مهم در جهان اسلام و عرب برخوردار است. از سوی دیگر، اشغال عراق از سوی بازیگران فرامنطقهای و رقابت بازیگران منطقهای برای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر سیاستهای این کشور، موجبات اهمیت فزاینده این کشور در سیاست خارجی ایران را فراهم آورده است.
ایران به خوبی از قدرت نرم خود در عراق آگاهی دارد، قدرتی که در نتیجه ارزشها، فرهنگ و مذهب مشترک بین ایران و عراق و سیاست خارجی ایران در قبال مسائل عراق ایجاد شده و تأثیر و نفوذ قابل توجهی بر سیاستها و اقدامات دولت عراق داشته و همچنین بسترهای لازم را برای اجرای سیاست خارجی ایران مهیا کرده است. در این راستا، ایران از ابزارهای مختلفی برای افزایش تأثیر و نفوذ خود در کشور عراق استفاده میکند که مهمترین آنها، پخش برنامههای بینالمللی و استفاده از رسانهها به منظور جذب مخاطبین و همراه ساختن آنها با سیاستها و مواضع مورد نظر میباشد.ایران به خوبی از قدرت نرم خود در عراق آگاهی دارد، قدرتی که در نتیجه ارزشها، فرهنگ و مذهب مشترک بین ایران و عراق و سیاست خارجی ایران در قبال مسائل عراق ایجاد شده و تأثیر و نفوذ قابل توجهی بر سیاستها و اقدامات دولت عراق داشته و همچنین بسترهای لازم را برای اجرای سیاست خارجی ایران مهیا کرده است. در این راستا، ایران از ابزارهای مختلفی برای افزایش تأثیر و نفوذ خود در کشور عراق استفاده میکند که مهمترین آنها، پخش برنامههای بینالمللی و استفاده از رسانهها به منظور جذب مخاطبین و همراه ساختن آنها با سیاستها و مواضع مورد نظر میباشد.

تحلیل رخداد:
در این بخش ابتدا اهمیت کشور عراق در سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار میگیرد، سپس به شرح منابع قدرت نرم ایران در این کشور پرداخته میشود و در پایان، شبکه العالم به عنوان یکی از ابزارهای اعمال و افزایش قدرت نرم ایران در عراق تحلیل و بررسی میشود.

الف: اهمیت کشور عراق در سیاست خارجی ایران:

کشور عراق در مقایسه با سایر همسایگان ایران، بیشترین تاثیرگذاری را بر امنیت و منافع ملی ایران داشته است که این امر ناشی از وجود مشترکات فرهنگی، دینی و مرزهای طولانی بین دو کشور است. از این رو توجه به ساختار سیاسی و نوع حکومت حاکم در این کشور، از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است. وجود دولتی متخاصم که جهتگیریهای سیاسی خصمانهای نسبت به ایران داشته باشد، پیامدهای ناگواری بر امنیت و منافع ایران بر جای خواهد گذاشت. حاکم بودن حزب بعث با ایدئولوژی پانعربیسم و ضد ایرانی در دوره صدام حسین، گواهی بر این مدعاست که نتیجه آن، تحمیل جنگ هشت ساله با تمام هزینههای هنگفت آن برای ایران بود.

عراق پس از ۱۱ سپتامبر به نوعی دیگر منافع ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. حضور نیروهای فرامنطقهای مانند ایالات متحده آمریکا که در منطقه منافعی متعارض با منافع ایران دنبال میکنند، میتواند منافع ملی ایران را با خطر مواجه سازد. همچنین شکلگیری و توسعه گروههای تروریستی متشکل از افراد باقیمانده از حزب بعث و گروههای وابسته به القاعده نیز به نوعی امنیت مرزهای ایران را تهدید میکند. لذا رقابتهای پنهان و آشکار دولتهای منطقهای و فرامنطقهای و همچنین منافع مشترک ایران و عراق در زمینه حفط امنیت خلیج فارس، مرزهای مشترک، و مبارزه با تروریسم در منطقه، موجب اهمیت یافتن نقش عراق در سیاستهای منطقهای و بینالمللی ایران گردیده است.

به طور کلی میتوان گفت که کشور عراق از چند جهت در سیاست خارجی ایران حائز اهمیت است: پیش از هر چیز، تحولات عراق نقش کلیدی در مسائل سیاسی-امنیتی ایران همچون نگرانیهای امنیتی در موضوعاتی مانند تروریسم، حفظ تمامیت ارضی و امنیت سرزمینی، حفظ امنیت خلیج فارس و مقابله با تهدیدهای بلافصل ایالات متحده نسبت به ایران (بهدلیل وجود نیروهای نظامی ایالات متحده در این کشور) دارد.

دوم اینکه اشتراکات فرهنگی، تاریخی و پیوندهای مذهبی، وجود اماکن مقدس مذهبی و حوزههای علمیه قم و نجف، به عنوان بزرگترین پایگاههای علمی مکتب تشیع، موجب اهمیت فرهنگی کشور عراق در سیاست خارجی ایران شده است. جنبه فرهنگی از آن جهت دارای اهمیت است که نقش تعیین کنندهای در افزایش قدرت نرم ایران ایفا میکند.

و در نهایت، مسائل اقتصادی موجبات اهمیت یافتن نقش کشور عراق در سیاست خارجی ایران را فراهم آورده است. کشور عراق یکی از عمدهترین کشورهای هدف ایران در زمینه صادرات غیر نفتی است که نقش مهمی در ثبات، امنیت و شکوفایی اقتصادی دو کشور خواهد داشت. باید توجه داشت بهرهبرداری از این موقعیت، مستلزم داشتن یک رابطه خوب و مبتنی بر حسن همجواری و همچنین حاکم بودن دولتی دوست و همپیمان با ایران است. این امر نیازمند بکارگیری دیپلماسی هوشمند و سیاستهای سنجیده از طرف دولت ایران و همراه ساختن دولت و ملت عراق با سیاستهای مورد نظر است.

ب- منابع قدرت نرم ایران در عراق:

جوزف نای در کتاب خود تحت عنوان “قدرت نرم؛ ابزاری برای موفقیت در سیاست جهانی” در سال ۲۰۰۴ به این موضوع اشاره میکند که قدرت نرم یک کشور در مقابل قدرت سخت قرار میگیرد و بر خلاف قدرت سخت که بر اجبار و زور متکی است، قدرت نرم بر اقناع تاکید دارد و در صدد جذب دیگران از طریق جذابیت است. در واقع قدرت نرم همان جذابیت کشور در نگاه دیگران است. نای به این موضوع اشاره میکند که اگر بتوان کاری کرد که دیگران آنچه را که ما میخواهیم بخواهند، دیگر نیازی به استفاده از زور و قدرت نظامی نداریم و این موضوع باعث کاهش هزینهها در پیگیری اهداف سیاست خارجی خواهد شد. به اعتقاد نای، قدرت نرم از ارزشها، فرهنگ و سیاست خارجی یک کشور ناشی میشود. در این راستا به عوامل زمینه ساز در افزایش قدرت نرم ایران در عراق اشاره میشود:

۱-مذهب تشیع: اکثریت مردم ایران و عراق مسلمان و پیرو مذهب تشیع میباشند. این امر تاثیر زیادی بر نوع نگرش مردم عراق نسبت به سیاستها و اقدامات ایران دارد و تا حدود زیادی موجب به وجود آمدن درک و اعتماد متقابل میان دولت ایران و ملت عراق شده است. اهمیت مذهب تشیع و تاثیرگذاری آن بر مردم، در این گفته فرانسیس فوکویاما به خوبی مشخص میشود که در کنفرانس اورشلیم با عنوان”بازشناسی هویت شیعه” می گوید «شیعه پرندهای است که افق پرواز آن بالاتر از تیرهای ماست. این پرنده دارای دو بال سرخ شهادت و سبز مهدویت است، که بال سرخ آن ریشه در کربلا دارد و شیعه را فناناپذیر میکند و بال سبز آن اعتقاد به مهدویت و عدالتخواهی است». ائتلاف ایران و عراق به عنوان دولتهای شیعی، نقش مهمی در تقویت جایگاه ایران در حفظ ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس و منازعات منطقهای و رابطه با سایر کشورهای جهان اسلام و عرب خواهد داشت

۲-وجود اماکن مقدس و مذهبی و همچنین روحانیون بلندپایه در ایران و عراق: اماکن مذهبی نقش مهمی در تبادلات فرهنگی و مذهبی بین دو کشور داشته است. هر ساله تعداد زیادی از زائران ایرانی و عراقی برای زیارت و انجام مراسم عبادی به زیارتگاههای دو کشور سفر میکنند. اینگونه مبادلات، نقش مهمی در ایجاد درک متقابل مردم از یکدیگر و افزایش پیوندها و روابط طولانی مدت دارد. همچنین وجود مراجع تقلید تشیع در دو کشور نیز نقش زیادی در نفوذ و تاثیرگذاری ایران در عراق دارد. به عنوان نمونه میتوان به حضور آیتالله سیستانی از بزرگترین مراجع جهان تشیع در عراق اشاره کرد. این مرجع عالیقدر تا کنون هیچگاه حاضر به ملاقات با مقامات آمریکایی نشده است. این در حالی است که زمانیکه کمال خرازی وزیر خارجه وقت ایران به عراق سفر کرد، با استقبال گرم ایشان روبرو شد؛ به گونهای که رسانههای آمریکایی از آن به عنوان یک ملاقات خانوادگی یاد کردند تا ملاقات سیاسی وزیر خارجه ایران با یک مقام بلند پایه مذهبی در عراق. این نشان از قدرت نرم ایران در عراق دارد که بهواسطه مذهب تشیع و روحانیون شیعی در عراق ایجاد شده است.

۳- سیاست خارجی به عنوان منبع قدرت نرم در عراق: علاوه بر اشتراکات تاریخی و مذهبی که نقش مهمی در افزایش قدرت نرم ایران در عراق داشته است، میتوان به سیاست خارجی ایران نیز به عنوان منبعی که نقش مهمی در ارائه تصویر مثبت و موجه در میان افکار عمومی عراق ایجاد کرده، اشاره کرد. سیاستهایی همچون دیپلماسی کمک به آوارگان، حمایت از گروههای آزادیخواه، سیاستگذاری در جهت احقاق حقوق فلسطینیان، حمایت از خیزشهای مردمی در جهان اسلام و عرب، مشارکت فعال در زمینه کمکهای بشردوستانه، مقابله با سیاستهای منطقهای ایالات متحده و مخالفت صریح با حضور نیروهای خارجی در عراق و بطور کلی خاورمیانه، همگی سیاستهایی هستند که در میان ملتهای منطقه از پذیرش زیادی برخوردارند و اتخاذ چنین سیاستهایی در منطقه، ایران را به یک بازیگر کلیدی و مهم در جهان اسلام از نگاه ملتها تبدیل کرده و نقش مهمی در افزایش نفوذ ایران داشته است.

جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر و همچنین تشریح و تبیین سیاست خارجی خود در عراق از ابزارهای متعددی استفاده میکند. در این میان”رسانه” مهمترین ابزاری است که به منظور انتقال پیامها، تبیین سیاست خارجی، برجستهسازی موضوعات و نشان دادن اهمیت آنها بکار میرود. امروزه ارتباطات بطور عمده از طریق رسانه صورت میگیرد. ایران به خوبی از رسانه به عنوان ابزاری برای ایفای نقش منطقهای و بین المللی در سیاست خارجی استفاده میکند. در واقع کشورهایی که به نقش رسانهها بیتوجه باشند، در رقابت کنونی جهت تأثیرگذاری بر سایرین و تأمین اهداف و منافع ملی در دنیای آنارشیک ناموفق خواهند بود. ایران با درک این موضوع، اقدام به تأسیس شبکه ماهوارهای العالم به زبان عربی نمود .

پ- العالم ابزار قدرت نرم ایران در عراق:

شبکه العالم در ۲۳ فوریه سال ۲۰۰۳ میلادی از طرف ایران بهمنظور اطلاعرسانی و پوشش خبرهای روزانه برای مردم عرب زبان تأسیس شد. این شبکه در تهران، بغداد و بیروت دارای دفاتر خبری است و برای حدوداً سیصد میلیون نفر بیننده عرب زبان برنامه پخش میکند. که عمدتاً در خلیج فارس و مدیترانه حضور دارند. در حال حاضر این شبکه از ۵۲ خبرنگار در ۴۰ کشور بهره میگیرد که غالب خواستههای مخاطبین جهان عرب و اسلام را منعکس میکند. جدیدترین نظرسنجیهایی که در زمینه وضعیت رسانههای خبری صورت گرفته، گواهی براین مدعاست. سایت شبکه جهانی بی بی سی در نظرسنجی تحت عنوان(گزارش رسانهای عربستان و سوریه) در فوریه ۲۰۰۹ نشان داد که شبکه العالم در سوریه در رتبه چهارم و در مرتبهای بالاتر از بی بی سی عربی قرار دارد. در عربستان نیز العالم بالاتر از بی بی سی عربی و در رتبه پنجم قرار دارد. نظرسنجی دیگری که توسط گروه مشاوران عرب انجام گرفت، نشان داد که این شبکه پنجمین شبکه خبری پر مخاطب است که توانسته گوی سبقت را از شبکههای دیگری مانند بی بی سی عربی و الحرا برباید. نظرسنجی های مشابه در سایر کشورها نیز بر مقبولیت این شبکه در رقابت با شبکههای عربی بی بی سی، الحرا و غیره که توسط دولتهای غربی تاسیس شدهاند، صحه می گذارد. جذب این تعداد از مخاطبین در کشورهای عربی تا حدود زیادی ناشی از این است که این شبکه توانسته منعکس کننده خواستهای مخاطبین عرب در منطقه باشد.

ایران از طریق شبکه ماهوارهای العالم، سعی در به دست آوردن اهداف زیر در روابط خود با کشور عراق دارد:

۱-دسترسی به اهداف ملی و بینالمللی: امروزه کشورهایی که از رسانههای معتبر و قوی استفاده میکنند، در راستای رسیدن به اهداف خود با موانع کمتری روبرو میشوند. به دلیل آنکه رسانهها مانند دیپلماتهایی عمل میکنند که زمینهها و بستر مناسب را برای اجرای سیاست خارجی مهیا میکنند.

۲-برجسته کردن اولویتهای ایران در عراق: رسانهها نقش مهمی در جلب توجه مردم نسبت به موضوعات مختلف دارند. در این راستا، شبکه العالم در برجستهسازی و مهم نشان دادن موضوعاتی مانند تروریسم و خروج نیروهای نظامی خارجی از عراق به عنوان منبع ناامنی و بیثباتی در این کشور، توجه توده مردم این کشور را به این موضوعات جلب کرده و این پیام را به آنها منتقل میکند که ایجاد یک نظام دموکراتیک و باثبات، نیازمند خروج سریع نیروهای اشغالگر از این کشور است. با انتقال و تبیین این پیامها به مردم عراق، زمینه مناسب به منظور دستیابی ایران به هدف استراتژیک مورد نظر در منطقه که خروج نیروهای آمریکایی از عراق است، تأمین میشود. شبکه العالم با پوشش گسترده خبرهای مربوط به زندان ابوغریب، نقش مهمی در افشاء نقض حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک توسط نیروهای آمریکا داشته و در تغییر نگرش مردم نسبت به ایالات متحده و نشان دادن سیاستهای واقعی آن از حضور در عراق سهم شایانی داشته است.

۳-تقویت روابط فرهنگی و مذهبی میان مردم ایران و عراق به خصوص شیعیان و همچنین از بین بردن دیدگاههای منفی نسبت به ایران که در زمان دولت پیشین در عراق و همچنین رسانههای متخاصم منطقه علیه ایران ایجاد شده بود، از دیگر اهداف شبکه ماهوارهای العالم بوده است.

در کل میتوان گفت که امروزه اهمیت رسانه در سیاست خارجی بر کسی پوشیده نیست. به قول کریس وانس «رسانهها در هدایت سیاست خارجی نقش مهمی ایفا میکنند. رسانهها میتوانند هم ایجاد کننده و هم شکننده سیاست خارجی باشند.»

دورنمای رخداد:

امروزه اهمیت قدرت نرم کشورها در پیگیری و دستیابی به اهداف و منافع ملی بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر، با توجه به تحولات شکل گرفته در عرصههای سیاسی و انقلاب ارتباطات، اعمال قدرت نرم بیش از هر زمانی دیگر میسر شده است. در این راستا، کشورها سعی دارند منافع و اهداف ملی خود در دیگر کشورها را از طریق اعمال قدرت نرم و تاثیرگذاری بر افکار عمومی و بواسطه آن، همراه ساختن تودههای مردم با سیاستهای مورد نظر، تأمین کنند. در این میان، کشور عراق به عنوان کشوری استراتژیک، توجه بسیاری از بازیگران منطقهای و بینالمللی را به خود جلب کرده است و تبدیل به عرصه رقابتهای منطقهای و بینالمللی شده و بازیگران مختلف سعی دارند با نفوذ و تاثیرگذاری بر این کشور، سیاستهای مطلوب خود را در منطقه حساس خاورمیانه دنبال کنند.

ایران با داشتن اشتراکات مذهبی، فرهنگی و پیوندهای سیاسی با این کشور، از قدرت نرم قابل توجهی در این کشور برخوردار است که این موضوع ایران را در راستای پیگیری اهداف سیاست خارجی در آن کشور و همچنین در منطقه، توانمند ساخته است. همراه ساختن کشور عراق با سیاستهای منطقهای و بینالمللی ایران در زمینههایی مانند مبارزه با تروریسم، حفظ امنیت سرزمینی، مقابله با تهدیدهای ایالات متحده و برجسته ساختن نقش ایران در زمینه معادلات سیاسی جهان اسلام و عرب، نیازمند افزایش قدرت نرم ایران در این کشور و پذیرش سیاستها و مواضع ایران در میان افکار عمومی و همچنین سیاستگذاران عراقی است.

اما باید به این موضوع توجه داشت که سایر بازیگران منطقهای و بینالمللی نیز که گاهی منافع متعارضی با ایران را در این کشور و منطقه خاورمیانه دنبال میکنند، بیکار ننشستهاند و سرمایهگذاریهای زیادی در زمینه افزایش قدرت نرم انجام دادهاند. ایران برای حفظ موقعیت برتر خود در عراق نیازمند به کارگیری یک دیپلماسی هوشمند و فعال در این کشور است که عمدتاً از طریق فعالیتهای دیپلماسی عمومی و بهخصوص دیپلماسی رسانهای صورت میگیرد.

در واقع امروزه اقناع افکار عمومی تا حد زیادی تحت تأثیر رسانهها صورت میگیرد. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اقناع افکار عمومی که هدف اصلی قدرت نرم و دیپلماسی عمومی است، در حال حاضر عمدتاً از طریق جنگ رسانهای صورت میگیرد. بنابراین کشور ایران جهت حفظ جایگاه خود در عراق و همچنین مقابله با تهدیدهای احتمالی با سیاستهای خصمانه از سوی بازیگران منطقهای و بینالمللی، بیش از هر چیزی نیازمند این است که حضور چشمگیرتری در عرصههای خبری و رسانهای عراق داشته باشد که این امر میتواند زمینه موفقیت سیاست خارجی و دستیابی به اهداف حیاتی در این کشور مهم خاورمیانه را فراهم کند.

تاریخ درج١٣٩٠/٣/١٣ توسط علی راثی

  نظرات ()
مطالب اخیر مقتدی صدر در عربستان به دنبال چیست؟ چالش‌های بارزانی برای استقلال اقلیم؛ بارور کردن ابرها دوای درد بی آبی و خشکسالی ایران می شود؟ «مفهوم قدرت و جایگاه آن در تئوری روابط بین الملل» نقش و جایگاه امارات عربی متحده در تحولات یمن آیا جنوب عربستان تجزیه خواهد شد؟ + تصاویر تجزیه سوریه عملا کلید خورده است 30 ویژگی کره جنوبی از نظر سریع القلم پنج سلاح روسی که چینی ها بایـد از آن بترسنـد+تصویـر ترس اعراب از ایران بوی حسادت می‌دهد
کلمات کلیدی وبلاگ ایران (۱۳۱) سوریه (٦٥) ترکیه (٥۸) امریکا (٥٢) خاورمیانه (٤٧) بحران سوریه (۳٩) سیاست خارجی (۳٥) عراق (۳۳) عربستان (٢٩) مقالات جغرافیای سیاسی (٢٥) داعش (٢٤) یمن (٢٢) ژئوپلتیک (٢٢) تحولات یمن (۱٩) مصر (۱۸) روسیه (۱۸) سیاست خارجی ایران (۱٧) اوباما (۱۳) تحولات جهان عرب (۱۳) تحولات سوریه (۱۳) قطر (۱٢) بیداری اسلامی (۱٢) کردها (۱۱) روابط بین الملل (۱٠) اردوغان (۱٠) القاعده (۱٠) سیاست (۱٠) امنیت (۱٠) انرژی (۱٠) صادرات گاز (۱٠) حوثی ها (۱٠) چین - امریکا (٩) چین (٩) قدرت نرم (٩) توافق هسته ای (۸) سیاست خارجی امریکا (۸) سلفی گری (۸) تحریم (۸) دیپلماسی (۸) جهان عرب (۸) پرونده هسته ای (٧) اعراب (٧) پاکستان (٧) لبنان (٧) نفت (٧) افغانستان (٧) عربستان سعودی (٧) اتحادیه اروپا (٧) اسلام گرایی (٧) خلیج فارس (٦) گاز (٦) اسرائیل (٦) انتخابات (٦) آفریقا (٦) تروریسم (٦) جهانی شدن (٦) اخوان المسلمین (٦) روابط ایران ترکیه (٦) انتخابات‌ (٦) خاورمیانه اسلامی (٦) آسیای مرکزی (٦) تاریخچه داعش (٦) داعش عراق (٥) داعش سوریه (٥) بندر چابهار (٥) شیعیان یمن (٥) سیاست خارجی ترکیه (٥) بهار عربی (٥) ایران عراق (٥) ایران امریکا (٥) خاورمیانه بزرگ (٥) انتخابات شورا (٥) رژیم های بین المللی (٥) امنیت ملی (٥) استراتژی (٥) جغرافیا (٥) وهابیت (٥) اروپا (٥) رسانه (٥) حزب الله (٥) دیپلماسی عمومی (٥) کردستان (٥) جنگ نرم (٥) کردستان عراق (٥) هژمونی (٤) نوری مالکی (٤) علویان (٤) شمال آفریقا (٤) مذاکرات هسته ای (٤) مرز (٤) بشار اسد (٤) انقلاب اسلامی (٤) حزب الله لبنان (٤) امارات متحده عربی (٤) اردن (٤) فلسطین (٤) بلوچستان (٤) امارات (٤) جغرافیای سیاسی (٤) اوکراین (٤) سیاست خارجی قطر (٤) علویان ترکیه (٤) کردهای سوریه (٤) گاز ایران (٤) جبهه النصره (٤) ارتش آزاد سوریه (٤) قفقاز جنوبی (٤) رقابت ایران و عربستان (٤) تبلیغات انتخابات (٤) ژئواستراتژیک (٤) نظام بین الملل (٤) افراط گرایی (٤) داعش در عراق (٤) چین اقتصاد (۳) ساختار یمن (۳) بحران عراق (۳) حوثی های یمن (۳) سیاست خارجی روسیه (۳) فدرالیزم (۳) شیوه تبلیغات انتخاباتی (۳) ژئوپلتیک گاز (۳) هدف مندی یارانه ها (۳) ژئوپلتیک ایران (۳) مدیریت بحران (۳) استراتژی ایران در عراق (۳) انقلاب های عربی (۳) چاپ تبلیغات انتخابات (۳) خاورمیانه جدید (۳) علویان سوریه (۳) حافظ نیا (۳) قطر شبکه الجزیره (۳) همکاری بین المللی (۳) یارانه (۳) خزر (۳) دموکراسی (۳) طالبان (۳) آذربایجان (۳) فرهنگ (۳) ترانزیت (۳) منافع ملی (۳) انتخابات ریاست جمهوری (۳) تحریم های بین المللی (۳) جهان اسلام (۳) شورای امنیت (۳) قفقاز (۳) خط لوله صلح (۳) حسن البنا (۳) ایران عربستان (۳) انتخابات ایران (۳) 11سپتامبر (۳) ژئواستراتژی (۳) حقوق بین الملل (۳) کریمه (٢) تبارشناسی (٢) موادمخدر (٢) بحران آب (٢) تحریم اقتصادی (٢) نفت وگاز (٢) سازه انگاری (٢) منطقه گرایی (٢) اسد (٢) شیعیان عربستان (٢) هارتلند (٢) ایران هراسی (٢) مدل مفهومی (٢) شورای همکاری خلیج فارس (٢) رئیس جمهور آمریکا (٢) حزب عدالت و توسعه (٢) بارزانی (٢) ایران هسته ای (٢) احمدی نژاد (٢) اسلام سیاسی (٢) جمهوری آذربایجان (٢) تهدید نرم (٢) پوتین (٢) غرب (٢) اسلام (٢) آمریکا (٢) لیبی (٢) مازندران (٢) حق وتو (٢) مذاکره (٢) کویت (٢) بی بی سی (٢) جمهوری اسلامی ایران (٢) آلمان (٢) روحانی (٢) سازمان ملل (٢) ارتباطات (٢) جهان سوم (٢) هویت فرهنگی (٢) بحران (٢) هویت ملی (٢) موسویان (٢) قومیت (٢) شیعیان عراق (٢) چالش های ترکیه (٢) راهبرد ترکیه در سوریه (٢) ترکیه سوریه (٢) امریکا خاورمیانه (٢) انتخابات امریکا (٢) لبنان و بحران سوریه (٢) ساختار شورای امنیت (٢) سیاست بین الملل (٢) محمد مرسی (٢) عراق جدید (٢) کردستان سوریه (٢) رشد اسلام گرایی (٢) ایران سوریه (٢) قدرت ملی (٢) تاریخ یارانه (٢) رقابت ایران و ترکیه (٢) امنیت جمهوری اسلامی ایران (٢) موضوع هسته ای ایران (٢) ترکیه وبحران سوریه (٢) آگهی انتخاباتی (٢) مشاوره تبلیغات انتخابات (٢) القاعده آفریقا (٢) چاپ آگهی انتخاباتی (٢) چاپ تراکت انتخابات (٢) انتخابات ترکیه (٢) روابط با عراق (٢) روابط ایران و ترکیه (٢) نظریه های روابط بین الملل (٢) مشاوره انتخاباتی (٢) انقلابات عربی (٢) ترکیه خاورمیانه (٢) پیمان کمپ دیوید (٢) مرزهای ایران (٢) بازار انرژی (٢) موازنه قدرت (٢) ترورریسم (٢) انر}ى هسته ای (٢) رژزیم حقوقی (٢) مقاومت و حزب الله (٢) انقلاب تونس (٢) انقلاب مصر (٢) خاورمیانه جدید (٢) علی عبدالله صالح (٢) تحولات خاورمیانه (٢) تحولات مصر (٢) ایران مصر (٢) تحریم سیاسی (٢) اسلام رادیکال (٢) رادیکالیسم اسلامی در آفریقا (٢) جایگاه قطر (٢) ترورریسم سوری (٢) اقتصاد امارات (٢) سیاست خارجی عربستان (٢) کریدور شمال- جنوب (٢) طرح توسعه شرق (٢) توسعه شرق (٢) یرنامه چهارم توسعه (٢) حکومت اقلیم کردستان (٢) ساختار قومی یمن (٢) شیعیان زیدی (٢) دولت اسلامی عراق و شام (٢) سیاست خارجی چین (٢) ایران ترکیه سوریه (٢) عبدربه منصور هادی (٢) الگوی امنیتی (٢) سلفی گری وهابی (٢) مقالات ژئوپلیتیک (٢) مقالات ژئوپلتیک (٢) گروه سلفی خراسان (٢) گروه خراسان (٢) گروه تکفیری خراسان (٢) ژنوم ژئوپلیتیک (٢) بحران یمن (٢) روابط افغانستان -پاکستان (٢) منابع گازی (٢) تبارشناسی تروریسم (٢) هیدروپلیتیک آب (٢) کنکره امریکا (٢) رودخانه مرزی (٢) داعش افغانستان (٢) دیپلماسی آبی (٢) روابط ایران روسیه (٢) الرمادی (۱) مدیریت سیاسی فضا (۱) منظقه آزاد چابهار (۱) مدل اندرسون، (۱) روابط ایران و عمان (۱) کد ژئوپلیتیک (۱) ژئوپلتیک نفت (۱) روابط ایران -اروپا (۱) عبدالرضا فرجی راد (۱) آثار توافق هسته ای بر خاورمیانه (۱) سلاح های روسی (۱) روابط روسیه چین (۱) نقش امارات در یمن (۱) باور سازی ابرها (۱) انتخایات ترکیه (۱) اسلام گرایان ترکیه (۱) نوار مرزی ایران ترکیه (۱) مسائل مرزی (۱) تجزیه استانهاس سنی عراق (۱) تحول ژئوپلیتیک (۱) ساختار ژئوپلیتیکی جهان (۱) جغرافیای سیاسی (۱) نظریه‌های ژئوپلیتیک (۱) داعش در آسیای مرکزی (۱) دولت آشتی ملی افغانستان (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) دموکرات ها (۱) عربستان یمن (۱) ژئواستراتژیک ایران (۱) حسن بهشتی پور (۱) تحریم های علیه ایران (۱) نیچروان بارزانی (۱) استخدام کارشناس ارشد علوم سیاسی (۱) دعوت به همکاری روابط بین الملل (۱) استخدام کارشناس ارشد روابط بین الملل (۱) استخدام ارشد روابط بین الملل (۱) افغانستان ایران (۱) سیاست خارجی افغانستان (۱) ژئوپلیتیک آب (۱) نقش ایران عربستان در یمن (۱) قدرت ملی ایران (۱) دالان شمال جنوب (۱) ژئوپلتیک بلوچستان (۱) فیمینسیم (۱) هیدرو پلیتیک (۱) مختاری،حسین (۱) عبدی،عطاءالله (۱) داعش آفریقا (۱) جریان های افراطی (۱) روابط عربستان اسرائیل (۱) تفاهم لوزان (۱) پارلمان ترکیه (۱) ارتش های جهان (۱) روسیهر (۱) گروه تروریستی خراسان (۱) ایرانیان در قزاقستان (۱) شیعیان قزاقستان (۱) آذری های قزاقستان (۱) نونس (۱) نقشه سوریه (۱) نقشه نبرد در سوریه (۱) جبهه‌های جنگ در سوریه (۱) انرژی هسته ای (۱) تروریسم سلفی- تکفیری (۱) تروریسم سلفی (۱) احزاب آذربایجان (۱) جنبش مقاومت (۱) آگهی جذب فوق لیسانس علوم سیاسی (۱) اقتصاد قطر (۱) داعش در سوریه (۱) بندربن سلطان (۱) دیپلماسی شهری (۱) اسه آن (۱) نگاه به شرق (۱) ابوبکر البغدادی (۱) کارکرد گرایی (۱) حامیان داعش (۱) تحولات عراق (۱) موصل (۱) اقتصاد یمن (۱) یمن در نگاه استراتژیک عربستان (۱) زیدی های یمن (۱) جغرافیای یمن (۱) واقعیت داعش (۱) کردهای عراق (۱) آینده کردها (۱) الحوثی ها (۱) انتخابات‌ سوریه (۱) ساختار قومی (۱) کردهای ایران (۱) انرژى هسته ای (۱) ژئوپلیتیک عراق (۱) ساختار سیاسی عمان (۱) اقتصاد عمان (۱) نفت کردستان (۱) ترکیه داعش (۱) رابطه ترکیه با داعش (۱) جنگ آب (۱) مناطق جدایی طلب اروپا (۱) جدایی طلبی (۱) کوبانی (۱) تقابل ترکیه-عربستان (۱) اختلاف ترکیه عربستان (۱) رقابت ترکیه عربستان (۱) سقوط صنعا (۱) ترانزیت گاز (۱) انصارالله (۱) موقعیت اقتصادی یمن (۱) جایگاه منطقه ای یمن (۱) روابط آمریکا روسیه (۱) تروریسم رسانه ای (۱) ریشه های بحران سوریه (۱) دوران جنگ سرد (۱) یکجانبه گرایی (۱) چندجانبه گرایی (۱) مفهوم منطقه گرایی (۱) معاهده شنگن (۱) نظریه های انقلاب (۱) انقلاب های عربی (۱) نظریه های جغرافیای سیاسی (۱) نظریه های ژئوپولیتیک (۱) منابع کنکور دکتری علوم جغرافیا ی سیاسی (۱) هارتلند جدید (۱) بهار عربی، (۱) گروه های معارض سوریه (۱) حزب سلفی نور (۱) حزب النهضه (۱) ژئواستراتژی جهانی (۱) مکیندر (۱) امنیت سیاسی (۱) روابط جهانی (۱) توافق ایران و 1+5 (۱) عمق استراتژیک (۱) عمق استراتژیک ایران (۱) روسیه سوریه (۱) سلفی گری تکفیری (۱) وهابیت تکفیری (۱) تحولات اقتصادی امارات (۱) تحریم نفتی (۱) چالش های صادرات گاز (۱) سیاست خارجی دولت نهم ودهم (۱) جبهه اسلامی سوریه (۱) اتحادیه اروپایی (۱) روند صلح (۱) فلسطین، اسرائیل (۱) روندصلح خاورمیانه (۱) جغرافیای خاورمیانه (۱) تاریخ خاورمیانه جدید (۱) مازی (۱) شیعیان مالزی (۱) بلوچستان آزاد (۱) مدل مفهومی بحران سوریه (۱) تجزیه سوریه (۱) محمد جواد ظریف (۱) مذاکرات سازش (۱) یاران رئیس جمهور (۱) گروه های ذینفوذ (۱) همگرایی، واگرایی (۱) منارعات قومی (۱) ارتش آزاد مصر (۱) بوکوحرام (۱) توسعه ملی (۱) سیاستهای امنیتی (۱) جنگ تمدنها (۱) احزاب عراق (۱) دموکراسی در عراق (۱) تحریم اقتصادی (۱) نقش اردن در سوریه (۱) اعتراضات ترکیه (۱) اسلام گرایی آفریقا (۱) امنیت ایران (۱) انتخابات تبلیغات (۱) شیوه های تبلیغات (۱) تحریم های بین النللی (۱) تحریم های بکجانبه (۱) امنیت، (۱) قفقاز شمالی (۱) روابط ایران و پاکستان (۱) انتخابات پارلمانی المان (۱) حزب سبز آلمان (۱) انقلاب یمن (۱) موج بیداری (۱) آل خلیفه (۱) قذاقی (۱) مقتدا صدر (۱) تهاجم رسانه ای (۱) قدرت سخت (۱) سونامی بیداری اسلامی (۱) جان کری (۱) مدیریت سیاسی (۱) مورگان شوستر (۱) جنبش صهیونیسم (۱) اویغورها (۱) مرزهای ایران و عراق (۱) شبکه های فارسی زبان (۱) نظریه دولت (۱) سیر تکوین دولت درایران (۱) مفهوم دولت (۱) تحول حکومت در ایران (۱) تحولات عربستان (۱) دکتر سمیعی (۱) اقوام -قومیت (۱) الیاس واحدی (۱) نظریه های ژئوپلتیک (۱) عوامل ژئوپلتیک (۱) راتزل (۱) ایران-امریکا (۱) روسیه-چین (۱) جهانی شدن فرهنگ (۱) مجتهدزاده (۱) پور پویان رضا (۱) منابع دکترای جغرافیای سیاسی (۱) ژئوپلتیک انتقادی (۱) ژئوپلتیک فراگیر (۱) ایران- روسیه (۱) جوزف نای (۱) سفیر انگلیس (۱) نهضت ملی نفت (۱) جغرافیای انتخابات (۱) ارتش روسیه (۱) امپریالیسم خبری (۱) مقالات رسانه و اینترنت (۱) ‍ژئورسانه ژئومدیا (۱) حزب الله و رفتار رسانه ای (۱) منابع ارشد جغرافیای سیاسی (۱) مبانی جغرافیا (۱) متون تخصصی جغرافیا (۱) ژئوپلتیک دوره تولد (۱) ژئوپلتیک دوره احیا (۱) ژئوپلتیک دوره افول (۱) ژئوپلتیک دوره شکوفایی (۱) ژئواستراتژِی خلیج فارس (۱) عزت اله عزتی (۱) پایگاه دریای ام الغنم (۱) پایگاه هوایی ظهران (۱) پایگاه دریایی جفیر (۱) پایگاه دریایی خضب (۱) منابع ارشد ژئوپلتیک (۱) موازنه نرم (۱) انتخابات 2012آمریکا (۱) سیاست های روسیه (۱) رئیس جمهور روسیه (۱) سیاست های روسیه سیه (۱) رسانه های یهودی (۱) اامپریاالیسم رسانه ای (۱) شبکه ماهواره (۱) الکوثی (۱) هادی تی وی (۱) شبکه جهانی اهل بیت (۱) تاریخچه بی بی سی (۱) کارمندان بی بی سی فارسی (۱) رسانه نوین (۱) رسانه های ارتباطی (۱) آثار ماهواه (۱) رسانه فارسی (۱) ایران، (۱) جهان تک قطبی (۱) خاورمیانه رمیانه (۱) کردستان ترکیه (۱) توازن قدرت (۱) تجزیه عربستان (۱) سید قطب (۱) مناقشه اعراب و اسرائیل (۱) جنبش اخوان المسلمین (۱) اخوان المسلمین آفریقا (۱) جمال عبداناصر (۱) فرار عروس قذافی (۱) همسر قذافی (۱) اویغورها باما (۱) تحولات مصر لات مصر (۱) آینده مصر (۱) ترکیه اسرائیل (۱) سیاست خاورمیانه ترکیه (۱) اهداف ترکیه (۱) اختلافات مرزی (۱) احزابرسیاسی ایران (۱) ناپایداری احزاب (۱) قدرت نظامی (۱) اخوان المسلمین سوریه (۱) نظر سنجی انتخاباتی (۱) ترکیه سیاست خارجی (۱) اعتراضات سوریه (۱) ترکیه و اعراب (۱) روابط ایران و عراق (۱) مطالعات منطقه ای (۱) ایران و عربستان (۱) انقلاب سوریه (۱) خلیج‌فارس (۱) قدرت نرم ایران (۱) اربیل (۱) انقلابات عربی و ترکیه (۱) چاپ بنر انتخابات (۱) بروشورهای انتخابات (۱) تبیلغات انتخابات (۱) چاپ آگهی (۱) طراحی آگهی انتخابات (۱) گرو های تندرو (۱) جایگاه انتخابات در ایران (۱) چاپ تبلیغات انتخاباتی (۱) چاپ انتخابات (۱) تبلیغات انتخابات مجلس (۱) تبلیغات در انتخابات (۱) شیوه های انتخاباتی (۱) تبلیغات انتخابات رسانه (۱) چاپ آگهی انتخابات (۱) هزینه تبلیغات انتخابات (۱) ایران ترکیه (۱) جریان مقاومت (۱) جبهه مقاومت (۱) ایران اعراب (۱) العراقیه (۱) کشور عمان (۱) قراردادگاز ایران پاکستان (۱) روابط فرهنگی (۱) واردات گاز ترکمنستان (۱) رقابت ایران و مصر (۱) رقایت امریکا روسیه (۱) شورای اطلاعات ملی آمریکا (۱) محمئد (۱) استراتژی ایران (۱) تغییر نظام سوریه (۱) عراق کردستان (۱) بغداد اربیل (۱) ایران ترکبه (۱) ایران ترکیه جهان عرب (۱) مشارکت‌ سیاسی‌ (۱) رای‌ و رای‌دادن‌ (۱) تبلیغات‌ انتخاباتی‌ (۱) یارانه ها در جهان سوم (۱) تاریخچه هدف مندی یارانه ها (۱) فتح اله گولن (۱) انقلاب اسلامی ایران (۱) داود اوغلو (۱) تئوری جیمزروزنا (۱) تجمیع انتخابات (۱) مشاکرت سیاسی (۱) اسلام گرایی ترکیه (۱) اهل تسنن عراق (۱) جنبش مصر (۱) انقلاب مصز (۱) تحولات لبنان (۱) شیعیان کویت (۱) انتخابات گویت (۱) بحرانهای قومی عراق (۱) ترکیه عراق (۱) میادین نفت و گاز (۱) تحدید حدود مرز (۱) خطوط مرزی (۱) چاک هاگل (۱) عهدنامه 1975 (۱) مرزایران عراق (۱) مناقشات مرزی (۱) مرزهای غربی ایران (۱) مرز عراق (۱) ترکان سین کیانگ (۱) استراتژی امریکا (۱) [ جریان های ملی گرا (۱) تحولات ایران (۱) بازیگران تحولات سوریه (۱) مخالفان آل سعود (۱) سقوط بشار اسد (۱) تاثیر ماهواره بر جوانان (۱) هژمون (۱) ارتش آزاد (۱) پیروزی اوباما (۱) ارتش عراق (۱) استراتژی چیست (۱) تاثیرات شبکه های ماهواره ای (۱) نقش مخرب شبکه های خارجی (۱) مرزهای دریایی ایران (۱) مرزهای ایران در خلیج فارس (۱) مرزهای ایران و کویت (۱) آثار بحران سوریه (۱) پیامدهای بحران سوریه (۱) فلسفه جغرافیا (۱) مسعود بارزانی (۱) موازنه منطقه ای (۱) جلال طالبانی (۱) عدالت و توسعه (۱) جنبش اسلامی (۱) صادرات نفت (۱) کردهای ترکیه (۱) سیاست ترکیه (۱) جمهوری خواهان (۱) ارتش امریکا (۱) روابط ایران و عربستان (۱) امنیت منطقه ای (۱) اصلاح شورای امنیت (۱) استراتژی امنیت (۱) انتخابات کویت (۱) پیامدهای انتخابات کویت (۱) امریکا خلیج فارس (۱) امریکا سیاست خارجی (۱) پارس جنوبی (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) ایران پاکستان (۱) قطر سیاست (۱) روابط خارجی قطر (۱) قطز خاورمیانه (۱) امریکا قطر (۱) پیامدهای سقوط بشار اسد (۱) سقوط اسد (۱) سقوط سوریه (۱) امنیت اسرائیل (۱) اهداف ترکیه در سوریه (۱) تئوری های روابط بین الملل (۱) رژیم های سیاسی (۱) جامعه شتاسی سیاسی (۱) تئوری های بین الملل (۱) حمیرا مشیر زاده (۱) تاریخ سوریه (۱) اقتصاد سوریه (۱) جغرافیای سوریه (۱) تحولات عربی (۱) رقابت ایران ترکیه (۱) خشکسالی (۱) نظریه (۱) ناتو (۱) جزایر سه گانه (۱) تنش زدائی (۱) دریای خزر (۱) ترکمن (۱) جغرافیای سیاسی خاورمیانه (۱) چشم انداز (۱) سکولار (۱) هیرمند (۱) تجارت آزاد (۱) قالیباف (۱) اقتصاد ایران (۱) اسلام هراسی (۱) اوپک (۱) مشارکت سیاسی (۱) ظریف (۱) شما (۱) باکو (۱) انگلستان (۱) حاکمیت (۱) سکولاریسم (۱) استراتژیک (۱) احزاب (۱) ژئوپلیتیک (۱) جرج بوش (۱) هویت (۱) تشیع (۱) تبلیغات انتخاباتی (۱) توسعه اقتصادی (۱) ارمنستان (۱) حماس (۱) بریتانیا (۱) روابط خارجی (۱) توسعه پایدار (۱) بحرین (۱) مشارکت مردمی (۱) صهیونیسم (۱) اکونومیست (۱) قانون انتخابات (۱) سوخت هسته ای (۱) مدودف (۱) کلینتون (۱) قدرت (۱) جان مک کین (۱) گردشگری (۱) رهبری (۱) توریسم (۱) هیلاری کلینتون (۱) مصدق (۱) بغداد (۱) توسعه (۱) هند (۱) بوش (۱) قزاقستان (۱) دولت (۱) مبارک (۱) سرزمین (۱) موشک (۱) مدیریت (۱) ونزوئلا (۱) مقاومت (۱) ماهواره (۱) انتخابات مجلس (۱) آب (۱) شیعیان (۱) دبی (۱) انتفاضه (۱) آذری (۱) سلام (۱) دانش (۱) علم (۱) انقلاب ایران (۱) ملی گرایی (۱) ترکمنستان (۱) عمان (۱) اومانیسم (۱) کره جنوبی (۱) آتاتورک (۱) انتخابات آمریکا (۱) علوم سیاسی (۱) ریگی (۱) هوگو چاوز (۱) گرجستان (۱) هرمنوتیک (۱) رژیم صهیونیستی (۱) منافع (۱) بی بی سی فارسی (۱) راه آهن (۱) بین الملل (۱) تاریخ اسلام (۱) مشترک المنافع (۱) رئیس جمهور (۱) چاوز (۱) واقع گرایی (۱) فرانسیس بیکن (۱) ابوموسی (۱) قیمت نفت (۱) آسیای مرکزی و قفقاز (۱) رضاشاه (۱) ایران گردی (۱) پارس جنوبی (۱) فیس بوک (۱) صدای امریکا (۱) جنگ روانی (۱) آل سعود (۱) فعالیت هسته ای (۱) ژئوپولیتیک (۱) کشف حجاب (۱) موساد (۱) رژیم حقوقی (۱) اسامه بن لادن (۱) جنگ سرد (۱) کرکوک (۱) زیباکلام (۱) قدرت نظامی ایران (۱) برخورد تمدنها (۱) سیدجمال الدین (۱) علاوی (۱) منطقه آزاد ارس (۱) جنگ یمن (۱) حسین بشیریه (۱) موقعیت ایران (۱) فرصت چالش (۱) حوادث زاهدان (۱) استراتژِی (۱) هانتیگتون (۱) مرز امنیت (۱) گزارش سازمان ملل (۱) نجران (۱) چرخه سوخت هسته ای (۱) نظم نوین جهانی (۱) مصطفی کمال آتاتورک (۱) هویت قومی (۱) شیعه ستیزی (۱) صعده (۱) تنب بزرگ (۱) ترانزیت کالا (۱) امارات متحده (۱) نظریه تربیتی (۱) مناقشه (۱) ارتش چین (۱) پیروزی در انتخابات (۱) امنیت انرژی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) رود ارس (۱) دولت یازدهم (۱) الشباب (۱) گرهاردشرودر (۱) الهام علی اف (۱) سیاست داخلی (۱) هانتینگتون (۱) سازمان های بین المللی (۱) بنیادگرایی (۱) سلاح شیمیایی (۱) لویی جرگه (۱) مفهوم قدرت (۱) موتلفه اسلامی (۱) المنار (۱) توییتر (۱) تقسیمات کشوری (۱) ژئواکونومی (۱) شنگن (۱) سرحد (۱) جنگ رسانه (۱)
دوستان من تنهایی خورشید بررسی استراتژیک دانش سیاست و روابط بین الملل دیپلماسی ایرانی فرارو عصرایران مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز مطالعات وزارت امورخارجه مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات استراتژیک آریا پرتال زیگور طراح قالب