ایران بازگو
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ ایران بازگو
آرشیو وبلاگ
      ایران بازگو (بازگو کننده گلچینی ازاخبار و پژوهش های سیاسی و ژئوپلتیکی روز ایران و جهان)
نقش رسانه ها در مدیریت بحران های سیاسی نویسنده: ایران بازگو - ۱۳٩٠/۳/۱٠

 

 

بحـران از ریشه یونـانی بـه معنی قضاوت ،‌ لحظه حسـاس ،‌ مشـاجره ،‌ نقطه تصمیم گیری است . یعنی رسیدن بـه مرحله ای که پس از آن اوضاع می تواند به نفع یا به ضرر خود تمام شود هر موقعیت بحرانی دو سویه و دو لبه است وضعیت ناپایدار و تزلزلی که در چهارچوب آن تغییر قطعی - بدتر یا ـ در شرف وقوع است ، هر نوع بی ثباتی که به تغییرات اساسی منجر شود ،‌شرایط ،‌ اوضاع یا دوران خطرناک و فاقد اطمینان .

هر گاه پدیده ای به صورت منظم و معمولی و آن طور که از قبل پیش بینی می شد جریان نیابد ،‌ نابسامانی ایجاد شود یا نظمی مختل گردد و یا حالتی غیر طبیعی به وجود آید بحران مطرح می شود.(قاسمیان 1382 ؛25)

انواع بحران

از منظر ریخت شناختی ،‌بحران را می توان  به اعتبار جنبه های گوناگون گونه شناسی طبقه بندی کرد. برای نمونه،‌ به اعتبار موضوع ،‌ بحران ها را می توان به بحران های اجتماعی ،‌سیاسی ،‌اقتصادی ،‌فرهنگی ، نظامی ، قومی ،‌ و .....

صورت بندی کرد. به اعتبار شدت تهدید ،‌تداوم زمانی و درجه آگاهی نیز برخی بحران ها را به بحران های شدید ، نوظهور بدعتی ، کند ،‌ موردی ،‌انعکاسی ،‌ برنامه ای ،‌ عادی و اداری تقسیم بندی کرده اند.

به اعتبار گستردگی (فراگیری) ، می توان بحران ها را به بحران های محلی ، ملی ، فراملی (یا محدود و فراگیر ) تقسیم کرد. به اعتبارهای دیگر ،‌ نظیر علل و عوامل ،‌ دامنه و سطح ، اهداف مورد هجمه و ........،‌ نیز می توان به گونه شناسی دیگری از بحران ها پرداخت. (‌  تاجیک، 1383)


در این پژوهش بحران سیاسی مدنظر است . بحران سیاسی حالتی است که در نتیجه ی آن ثبات و توازون نظام سیاسی و اجتماعی برهم می خورد . بحران های سیاسی را بر حسب وسعت مکانی ،‌عوامل درگیر و گسترده ی جغرافیایی تعارضات ، به دو دسته ی داخلی  بین المللی تقسیم می کنند . بحران های سیاسی داخلی ،‌ شرایط نامتعارفی است که که معمولا در ساختار سیاسی یک کشور پدیدار می شود و بر حسب ماهیت ،‌زمان ، دامنه ،‌ شدت ونوع عوامل درگیر در آن ،‌ شامل اشکال گوناگونی است ،‌ مثل مبارزه ی شدید و گسترده بین احزاب و سازمان های سیاسی رقیب برای کسب قدرت ، ایجاد اختلافات شدید بین جناح های مختلف حکومت ،‌ کودتای نظامی ،‌ اعتصابات دامنه دار ،‌شورش های خیابانی ،‌ درگیری های قومی و .........  بحران های بین المللی نوعا میان دو یا چند کشور بروز می کند که در این پژوهش محل بحث ما نیست .

مدیرت بحران :  

مدیریت بحران به نوعی تدبیر راهبردی دلالت می ورزد که در فرایند آن ،‌ محیط های داخلی و خارجی یک بحران مورد تحلیل قرار می گیرد ،‌ شناخت لازم کسب می شود ،‌ مسیر راهبردی پایه گذاری و راهبردهایی خلق می شوند که بتوانند نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته و بایسته بحران یاری رسانند. از این منظر،

می توان گفت که مدیریت بحران ،‌ اقدامی است که ، در بسیاری موارد ،‌ شبیه به جنگ محدود است و هدفش نه محو کامل جنگ ،‌ بلکه تهدید و ممانعت از تکرار آن است . به بیان مک کارتی ،‌ هدف اصلی مدیریت بحران ،‌ دستیابی به راه حلی معقول برای برطرف کردن شرایط غیرعادی به گونه ای است که منافع و ارزش های اساسی ،‌ حفظ و تأمین گردند . این هدف در برگیرنده سیاست جاری است نو از طریق فرایندهای اجبار و انطباق پیگیری می شود تا ،‌ در نهایت ،‌ به گرفتن بیش ترین امتیازات ممکن از دشمن بیانجامد و موقعیت و جایگاه خودی ،‌تا حد امکان ،‌ بدون هر گونه تزلزلی حفظ گردد.

مدیریت بحران هم شامل هدف  مثبت یا سنتی حفظ اهداف ملی است و هم شامل هدف منفی ،‌ یعنی اطمینان از این که شرایط از کنترل خارج نگردد و به جنگ تبدیل نشود . بحران نه تنها ایجاد کننده خطر عمدی است ،‌ بلکه خالق چیزی است که شاید بهترین توصیف آن ،‌ عنصر خودمختار خطر و عدم قطعیت باشد.

 به بیان دیگر ،‌ کاملا قابل تصور است که بحران نه تنها در نتیجه تصمیمات عمدی ،‌ اقدامات معین یا انتخاب آگاهانه ،‌ بلکه به سبب وقایعی همچون فرایند خبرگیری و خبردهی یا از دست دادن تسلط بروقایع ، منجر به اعمال خشونت شود . بنابراین به بحران های سیاسی ، نظیر هر بحران دیگر ، یک سلسله شاخص های عام همچون : فشردگی زمان ،‌ شدت تنش ،‌ تهدید جدی نسبت به اهداف اولویت دار ،‌‌ آثار استهلاکی طولانی و …. دارند. اما , از منظری معطوف به بحران های سیاسی ،‌ می توان شـاخص های بـرجسته این نوع بحران را در پدیده هایی نظیر بـی ثباتی سیاسی ،‌بی اعتمادی سیاسی ،‌ عدم مشارکت سیاسی ،‌ ناکارآمدی سیاسی ،‌ تشدید تنش های سیاسی درون نظام و میان رهبران ،‌ تعمیق شکاف میان مردم و نظام ،‌ دانست .

در واپسین تحلیل شاید بتوان گفت که بحران سیاسی ،‌ بحران مشروعیت نظام حاکم و گفتمان سیاسی مسلط است . آنگاه که نخبگان سیاسی جامعه استعداد و قابلیت تولید و بازتولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست می دهند و نظام سیاسی دچار ناکارآمدی می شود ،‌ بحران های سیاسی حادث می شوند . آرنولد توین بی ، جوامع سیاسی را همچون نهادهایی که به دنبال هدف مشخصی هستند فرض می نماید و علل بروز بحران در آن ها در سه لایه یا سطح زیر جستجو می کند :

1-  از کف رفتن قوه خلاقه در اقلیت حاکمه بعد از آغاز دوره زوال ، قدرت حاکم خاصیت خود را از دست می دهد و تنها مبدل به یک اقلیت حاکمه می گردد.

2-  پاسخ و عکس العمل اکثریت به اثر مزبور که عبارت است از عقب نشینی و خودداری از همکاری و اتحاد با اقلیت حاکمه و نیز خودداری از اصل تقلید در طریق نمو و ترقی .

3-    فقدان وحدت اجتماعی در مجموع پیکر جامعه که نتیجه دو اثر فوق است .

از منظر دیگر ، می توان گفت که نظام سیاسی زمانی در معرض بحران قرار می گیرد که توانایی و استعداد خود را در حفظ و تثبیت مرکز ثقل (نقطه کانونی و یا گره ای ) یا عامل انسجام ،‌ ثبات و مشروعیت بخش خود ( از رهگذر تولید و بازتولید مستمر اسستارها ،‌ هنجارها و ارزش ها ) از دست داده باشد ؛ امکان تعریف دقیق عناصر ( مؤلفه های قدرت ) سازنده و پردازنده خود را در یک ساختار با معنا ،‌ سازواره ،‌ منطقی و کارکردی نداشته باشد؛ استعداد تطابق محیطی نداشته باشد ؛ امکان پاسخ مناسب و بهنگام به تقاضای وارد شده به نظام را نداشته و توانایی خود در تولید و بازتولید گفتمانی را نیز از دست داده باشد.                                                 (‌  تاجیک ، 1383 )

ساندرز در جهت تبیین سیستمهای سیاسی ،‌ عناصر اصلی سیستم را بدین شرح برشمرده است :

بی تردید اگر قرار باشد از مفهوم سیستم استفاده کنیم ،‌ بایستی عناصری که سیستم را تشکیل می دهند بشناسیم.

در بین نامزدهای آشکار در سطح نظام سیاسی ملی ،‌ عناصر زیر را می توان فهرست کرد :

احزاب سیاسی ، گروههای ذی نفوذی ،‌ دیوان سالاری حکومتی ،‌ قوه مجریه ،‌قوه مقننه ، قوه قضائیه ،‌ ارتش ،‌ دانشجویان ، انجمنهای اولیه ، مانند جماعتهای خویشاوندی یا گروهای قومی و قبیله ای ،‌جریانهای سیاسی ، رهبران فکری ، تلقی ها ،‌ارزش ها وعقاید توده مردم و رسانه های ارتباطی . بنابراین در بعد سیاسی امنیت ملی می توان به ابعاد فرعی مانند ساختار ، ضعف و قوت ، کارآمدی ،‌ میزان مشروعیت ،‌امنیت دولت ،‌ احزاب ،‌ مواردی که به مشروعیت نظام های سیاسی باز می گردد ،‌ مسئله قومیتها و اقلیتها در جوامع ، میزان نهادمندی جامعه مدنی در کشورها و شیوه مشارکت سیاسی اشاره کرد.( علی ربیعی ،‌ 1383 : 138 )

کارکرد رسانه ها در مدیریت بحران های سیاسی

نیل پستمن معتقد است : در حقیقت ،‌این وسایل ارتباط جمعی هستند که در بعد گسترده ، از یک سو نقش روز افزون خود را به آنچه بدان وقوف می یابیم ،‌ با آن آشنا می شویم ،‌ رویاروی آن قرار می گیریم ،‌ هر آنچه را که تجربه می کنیم و آنچه را که بعنوان تجربه می اندوزیم ،‌ آنچه را که بعنوان دانش می آموزیم و آن گونه که دانسته های خود را می سازیم و شکل می دهیم ،‌ بعهده گرفته اند و از سوی دیگر به آن گونه ای رو به کنایه به ما تحمیل می کنند که به چه بیندیشیم ،‌ چگونه بیندیشیم ،‌وچه ،‌چگونه و چرا احساس می کنیم.

(نیل پستمن ، 1375 :15 ) 

ژان کازنو درباره همین طرز اندیشه می نویسد : این اندیشه در نظر مردم ،‌ چه عادی و چه تحصیل کرده ، رواج یافت که وسایل ارتباط جمعی قدرتی فوق تصور دارند و می توانند افکار فلسفی و سیاسی را منقلب نموده شکل تازه ای بدان بخشند و به اختیار تمامی رفتارها را هدایت نمایند.                                 (سارو خانی ، 1381 : 98 )

لاسول در مقاله معروف خود ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه ( 1948 ) را این گونه تصریح می کند که کارکردهای ارتباطات اجتماعی به سه دسته ذیل تقسیم می شوند؛

الف – نظارت : جمع آوری اطلاعاتی که جامعه درباره احتیاجات ، مخابرات ،‌ و فرصت ها بایستی بداند تا بدین وسیله خود به مسایل اش پاسخ گوید.

ب – همبستگی : به کار بستن پاسخ جامعه در مورد اطلاعات مربوط به سیاست گذاری ، خودسازماندهی ،‌ توزیع قدرت و مسئولیت ها و متحول ساختن الگوها به نحوی که مورد نیاز است .

پ – جامعه پذیری : به نظر لاسول با گـذر از دانش و ارزش های جامعه ،‌ به اندیشه اعضای درونـگر و بـی اطلاع می توان معنی بخشید بنابراین در جامعه ، کودکان بزرگ می شوند تا در آینده شهروندان مسئول و مفید باشند و بزرگسالان نیز اطراف یک شبکه از علوم و عقاید با یکدیگر هم پیمان خواهند شد .

 ( ویلبر شرام ،‌ 1381 : 88 )

مدل اولیه در ارتباطات ،‌ مدل لاسول ( 1948 ) است ، به نظر وی ارتباط واجد 5 عامل است :

 

1-    Whoچه کسی می فرستد؟

2-    How ( حامل ) با چه وسیله ای می فرستد؟

3-    What ( پیام ) چه می فرستد؟

4-    Whomگیرنده برای چه کسی می فرستد؟

5-    Impressionتأثیر پیام کدام است؟( سورین و تانکارد ،‌ 1381 ،‌68 )

در واقع بحران در این 5 عنصر ارتباطی شکل گرفته و در مرحله پنجم بالفعل می شود یعنی تأثیری که وسایل ارتباطی و محتوای دستکاری شده اطلاعاتی بر روی گیرنده ها می گذارد ،‌ و از باز خورد پیام ها می توان متوجه بروز بحران شد.

کارکرد رسانه ها در مدیریت بحران های سیاسی در ایران را به دو مقطع کوتاه مدت ))زمان انتخابات(( و طولانی مدت ))افزایش آگاهی سیاسی((  می توان  تقسیم نمود:

الف: زمان انتخابات (مقطع کوتاه مدت)

رسانه ها با ایجاد امکان تبادل  اطلاعات میان  مردم  و  حکومت ، کارکرد  اصول دموکراسی  در جامعه  را  تضمین می کنند. از طریق رسانه هاست که مردم از کارهای دولت آگاه می شوند و دولت از علاقه شهروندان آگاه می گردد این جریان دوسویه اطلاعات و همچنین آزادی رسانه ها برای ایفای نقش نظارتی مردم در هیچ زمانی به اندازه دوران مبارزات انتخاباتی اهمیت ندارد . در این دوره ، رسانه ها برای پوشش رویدادهای سیاسی بسیار فعال هستند رسانه های نوشتاری ، ستون هایی را برای گزارش خبر ، تحلیل ها ، سرمقاله ها و نظر دیگران اختصاص میدهند رادیو و تلویزیون هم به بخش برنامه های خبری ، تحلیلی ، بحث های انتخاباتی و برنامه های تبلیغاتی احزاب و نامزدها می پردازد احزاب و نامزدها تلاش می کنند به عنوان یکی از راههای اساسی دسترسی یافتن به رأی دهندگان ، توجه رسانه ها را به خود جلب کنند در طول این دوره مردم نیز وقت بیشتری صرف تماشا کردن، گوش دادن و خواندن می کنند .( مجتبی شاکر ، 1384 : 24 و 25 ) 

مارتین هاروپ نیز به چهار حالت اشاره می کند که در آنها نقش رسانه ها در مبارزات انتخاباتی پررنگ تر می شود.

1- حالت اول ، وقتی که بین احزاب سیاسی و مردم پیوندی ضعیف وجود دارد . در این حالت رسانه ها به نوعی نقش حزب را بازی می کنند یا به اصطلاح حزبی عمل می کنند .

2- حالت دوم ، در شرایطی است که موضوع های جدیدی در طول مبارزات انتخاباتی مطرح می شود و در فرصت موجود ، رسانه ها به آنها می پردازند .

3- حالت سوم ، وقتی است که اعتبار رسانه ها بعنوان منبع پیام ، بالا باشد .

4- حالت چهارم ، به نظام ارتباطی جامعه مربوط می شود . به این مفهوم که وقت بحث سیاسی بصورت فردی و گروهی در جامعه کمتر صورت گیرد ، رسانه ها تاثیر بیشتر و و نقش بزرگ تری دارند.

بدین ترتیب ، می توان گفت نقش رسانه ها در مبارزات انتخاباتی در طول سالهای اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده و هم زمان با افول نقش احزاب سیاسی ، نقش رسانه ها افزایش یافته است . به همین صورت و بر پایه نظریه ((تعدی رسانه ها و سیاست )) امروزه نامزدهای سیاسی اگر به رسانه ها دسترسی داشته باشند می توان بدون حمایت احزاب نیز در انتخابات پیروز شوند( مجتبی شاکر ، 1384) 

ب ) افزایش آگاهی سیاسی جامعه [مقطع بلند مدت]

دلایل تأثیرگذاری بیشتر رادیو و تلویزیون در ارائه پیام به مخاطبان و افزایش آگاهی های سیاسی جامعه عبارتند از :

1-    گستردگی مسائل سیاسی و اجتماعی نسبت به پدیده های دیگر ؛

2-  عمومیت : این گونه آگاهیها برای همه افراد جامعه در همه سطوح لازم است . البته میزان آن نسبت به وضعیت افراد مختلف تفاوت دارد ؛

3-    حساسیت : این اطلاعات برای حیات سیاسی و اجتماعی جامعه لازم هستند .

علی رغم نقش گسترده رادیو و تلویزیون در گسترش ارتباطات و آگاهی های سیاسی ، نقش این دو رسانه در اقشاری که از سطح تحصیلات و معلومات کمتری برخوردارند بیشتر است و در اقشار با معلومات و سطح تحصیلات بیشتر تأثیرگذاری سایر رسانه ها گسترده تر است . در کشور ما نیز که شاهد روزافزون سطح تحصیلات و معلومات اقشار جامعه هستیم ، طبیعتا نقش رسانه هایی چون رادیو و تلویزیون رو به کاستی خواهد گذارد .

امروزه با گسترش وسایل ارتباطی جدید مانند اینترنت ،‌ به تدریج بخش قابل ملاحظه ای از آگاهی سیاسی مردم از این طریق بدست می آید . هر چند رواج این چنین وسایلی در کشور ما هنوز خیلی گسترده نیست ، اما شاهد گسترش تدریجی استفاده از آن توسط کاربران هستیم . بدیهی است که این روند در کشور ما روز به روز گسترش می یابد. در این میان دست اندرکاران و متولیان مربوط به ساماندهی آگاهی ها و اطلاعات سیاسی جامعه می باید در قبال استفاده از این رسانه جدید و ارائه اطلاعات صحیح و کافی از این طریق به مخاطبان خود اقدام کنند.(‌ سعید کریمی ، 1382 : 135 )

به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر جوامع علل آسیب پذیری و آسیب زایی رسانه ها را می توان به گونه زیر برشمرد :

1-  شناسه اکولوژیکی : این شناسه تأکید بر وسعت و قابلیت تأثیر گذاری رسانه ها در تحولات اجتماعی ـ سیاسی جامعه دارد. رسانه جدید چیزی به چیزهای موجود نمی افزاید ،‌ بلکه همه چیز را دگرگون می کند .

2-  شناسه جهان ـ هویتی و همه جایی : بسیاری از رسانه ها به سرعت هویت ،‌ مقبولیت و مشروعیتی جهانی یافته اند. به علل سیاسی و نیز به علت فناوری های گوناگون رایانه ای ( از قبیل اینترنت ) ،‌ رسانه ها امکان حضور در همه جا را کسب کرده و از این رهگذر نیز مصونیتی جهانی یافته اند.

3-  شناسه منزلت و تأثیر فرا ـ رسانه ای : در جوامع کنونی رسانه ها نه تنها به مثابه جایگزینی برای احزاب ،‌ بلکه به عنوان حامل رسالت سازندگان و تثبیت کنندگان جامعه مدنی نیز نقش ایفا می کنند.

4-  شناسه جناحی : جناحی بودن از شناسه های بارز رسانه ها است . اساسا انگیزه و انگیخته رویش و پیدایش قارچ گونه بسیاری از نشریات ،‌صرفا تمایلات جناحی بوده است و لاغیر .

5-  شناسه فرد ( شخصیت ) مداری : رسانه ها عمدتا پیرامون شخصیت نخبه (الیت )های خاصی شکل گرفته است . رسانه معمولا به مثابه یک ارگان شخصی ،‌ وظیفه ترویج گفتمان سیاسی آنان را برعهده دارد.

6-  شناسه اپوزیسیون مشربی : بسیاری از مطبوعات مشروعیت و مقبولیت خود را از رهگذر نوعی مشرب و سمت و سیاق مخالف گرایانه ( اپوزیسیونیستی ) کسب می کنند.

7-  شناسه شخصیت پردازی و مقام پروری : فرهنگ سیاسی بعضی کشورها کماکان به شدت شخصیت مدار است . بیش از آن که دغدغه پردازش ابعاد اندیشه و مشرب نظری داشته باشند دل مشغول برجسته کردن افراد خاص ،‌ قراردادن آن ها در هاله ای از تقدس ،‌ تعریف کردن از آنها بعنوان نماد و نمود تمامی ارزش ها و خوبی ها و .... هستند. بدیهی است که در چنین حالتی ،‌هر تعرض لطیف ،‌ قانونی یا نقد گونه ای به ساحت چنین افرادی ،‌ چالشی بس عظیم و گسترده به دنبال دارد .

8-  شناسه تلاقی سیاست بازی و سیاست سازی : در پس اکثر رسانه های مؤثر ،‌ نه صرفا عناصر ژورنالیست حرفه ای ، بلکه سیاستمداران حرفه ای نهفته اند. لذا ،‌ از یک منظر ،‌ رسانه ها محل تلاقی سیاست بازی و سیاست سازی شده اند.

9-  شناسه دیجیتالی : اکثر رسانه ها اهل افراط و تفریط و بزرگ نمایی و کوچک نمایی حوادث اند . کم تر مشرب متعادلی در میان آنها می توان یافت و کم تر مطبوعه ای وجود دارد که به حوادث به نحوی بایسته و شایسته پرداخته باشد.(‌  تاجیک ، 1383 )

شرایط بحرانی می تواند به شکل های مختلفی بروز کند و از تغییر تحولات گوناگونی ناشی می شود. منشأ بحران می تواند حمله ناگهانی ،‌ شروع جنگ ،‌ کودتا ،‌ سقوط یک دولت ،‌ احتمال بروز ناآرامی و شورش ،‌ تظاهرات خشونت آمیز خیابانی ،‌ خیزش های اجتماعی ،‌ ترور چهره های سرشناس سیاسی ،‌ ناکامی اقتصادی در سطح وسیع ،‌ ساقط کردن یک هواپیما ،‌ غرق کردن یا توقیف یک کشتی ،‌ بروز اشتباه در تاسیسات انرژی هسته ای و یا فجایع طبیعی و زیست محیطی چون نشت مقادیر نفت خام در دریا باشد. بنابراین می توان گفت ادبیات مدیریت بحران بسیار گسترده است و از مواردی چون جنگ و جنگ گریزی تا مدیریت فجایع طبیعی و بشری را در بر می گیرد. هدف اصلی مدیریت بحران دستیابی به راه حلی رضایت بخش برای بر طرف کردن شرایط غیرعادی به طریقی است که منافع و ارزشهای اساسی حفظ و تامین شوند.

این هدف در برگیرنده سیاست جاری است و از طریق فرآیندهای فشار و سازش پیگیری می شود تا در نهایت به گرفتن بیش ترین امتیازهای ممکن از دشمن بیانجامد و موقعیت و جایگاه خودی تا حد امکان بدون هر تزلزلی حفظ شود . اطلاعات قبل از بروز بحران ها و حین آنها کارکردهایی دارند که به طور خلاصه می توان موارد زیر را نام برد:

1-  تدبیر و تحدید بحران ها تنها از طریق شناخت نظم ویژه ،‌ منطق و قانونمندی خاص هر بحران میسر است . از آنجا که هر بحران دارای ویژگی های خاص خود می باشد داشتن اطلاعات ، تجزیه و تحلیل از تجربیات بحران های به وجود آمده در گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

2-نقش اطلاعات پیش از بروز هر بحران هشدار دادن برای جلوگیری از بروز وضع غیر مترقبه است . (اطلاعات هشدار دهنده )

3- نقش اطلاعات پس از وقوع بحران ( اطلاعات جاری ) آگهی دادن به مدیران بحران و نهادهای مسئول اجرای سیاستها و تصمیم های مربوط به بحران زدایی ، از تمام رویدادها و شرایط به وجود آمده است . اطلاعات جاری در برنامه ریزی اجرای واکنش ها در برابر بحران مؤثر است . در این شرایط تصمیم گیران میتوانند به منظور آگاهی از پیش زمینه های لازم و هدف های جاری و شیوه عمل دشمن ،‌از اطلاعات بهره گیرند.

4- واکنشها و بازتاب های داخلی و خارجی ،‌ موضع گیری ها و عملکرد دستگاه سیاسی کشور و مطالعه نقش و تأثیر رسانه ها و افکار عمومی بر تصمیم گیری های مربوط به مدیریت بحران مواردی هستند که در حوزه کارکرد اطلاعات در تدبیر بحران می بایست مد نظر قرارگیرند.

5- تولید به هنگام تجزیه و تحلیل منطقی و بهره گیری موثر سیاست گزاران از آن در کنترل موفقیت آمیز شرایط بحرانی ، نقشی اساسی ایفا می کند.

6- بحران ها موقعیت هایی هستند که مستلزم پاسخ دهی ساعت به ساعت در برابر مردم و مقامات می باشند.

7- چون بحران ها اغلب غیر منتظره هستند ،‌ اطلاعات کافی درباره موضوع یافت نمی شود . چرا که در اغلب موارد ،‌اطلاعات مناسب و حاضر و آماده ،‌ در مجموعه ای مرتب و طبقه بندی شده و مطابق با ویژگی های وضعیت بحرانی در دسترس نیست . کمبود اطلاعات مناسب به اضطراب موجود دامن می زند و در نتیجه تنش های پنهانی و یا جدید در تیم مدیریت بحران بروز پیدا می کند.

8- محور تولید کننده – مصرف کننده که در آن سیاست گذاران به عنوان مصرف کننده اطلاعات ،‌ تحلیل های تولید کنندگان را برای تصمیم سازی های خود مورد استفاده قرار می دهند در زمان بحران اهمیت بالایی پیدا می کند.

9-در دل هر بحران فرصت هایی نهفته است که تیم مدیریت بحران در شرایط اضطراب آلود بحران ممکن است مورد توجه قرار ندهند . وجود ابزار مناسب ارتباطی که تعامل کارشناسان را با تیم مدیریت بحران برقرار کند به نحوی که تحلیل های درست و دقیق در اختیار این تیم قرار گیرد می تواند به بهره گیری از فرصت های درون یک بحران کمک کند.( آی . تی . اس  )

روش ها و تکنیک های حل تعارضات در مدیریت بحران

1-    تکنیک انضباطی : در این تکنیک ،‌قدرت انضباطی بدون سرکوب متقاعده کننده است و کنش های سرکوب گر خود را روی احساسات و روی حوزه رفتاری اعمال می کند . و ،‌ بدین ترتیب ،‌قدرت انضباطی می تواند خود را در پیکر جامعه مثل یک داده قابل قبول باز تولید کند.

2-  تکنیک روانی : استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن برای نفوذ و به خدمت در آوردن گروه های دشمن ،‌ دوست یا بی طرف است . در این تکنیک ،‌از شیوه های اعتمادسازی ،‌ فریب ،‌ تفرق ،‌منفعل سازی ،‌روشنگری یا افشاگری ،‌ارعاب و ..... نیز استفاده می شود.

3-  تکنیک چانه زنی : این تکنیک با استفاده از فنونی همچون ترغیب ، تطمیع ، تشویق ، تهدید یا ترکیبی از همه این ها است که با عزم و اراده بیش تر به اقناع مقابل می پردازد .

4-  تکنیک پیشگیرانه : در این شیوه سعی می شود ، به منظور جلوگیری از وقوع حوادث تکراری بحران زا و پیدایش زمینه های مربوط راهبردهای موثر و کارآمدی طراحی و انجام شوند . در طراحی این راهبردها ، تکنیک هایی از قبیل ایجاد مجاری تخلیه اعتراض ، تامین خواسته ، افزایش قدرت انتظامی در ریزبدنه های جامعه وبسط قواعد بازی سیاسی ، طرف توجه قرار دارند .

5-    تکنیک استقرار دولت بحران : مفهوم دولت بحران در برگیرنده :

    الف ـ تمرکز کار ویژه های قدرت به همراه ساده سازی فرایند حکومت در چارچوب دولت مسئولی که صلاحیت قانونگذاری و محاکم را دست نخورده باقی می گذارد .

ب ـ مفهوم دیکتاتوری موقتی که باتعلیق سیستم دمکراتیک و حاکمیت قانون مترصد قدرت بخشیدن به قوه مجریه جهت تصویب قوانینی با مبنای اقتدار خود آن است .

6-  تکنیک جریان سازی : از جمله اقدامات پنهانی ، جریان سازی است ، که از جنبه های عملی و نظری در ساختارها ، کارکردها ، فرهنگ و خصلت های سیاسی ، اجتماعی و نیز در امر تعمیم سازی اعمال نفوذ می کند  همین طور در این تکنیک اعمال نفوذ از طریق راه اندازی جریان های موازی و نیز مجازی صورت می پذیرد .

7-  تکنیک افزایش اعتبار : از جمله تکنیک هایی است که با نمایش قدرت ، بهرهگیری از عملیات روانی ، قراردادن عوامل بحران ساز در مقابلمردم ، و... در صدد است تا حریف احساس کند که هزینه های زیادی برای ایجاد و استمرار بحران پرداخت می کند .(‌  تاجیک ، 1383 ) 

نتیجه :

الف – در لحظات دشواری که بحران برای کل جامعه و برای رسانه ها ، به طور خاص ، پدید می آید ، نیاز به یک آئین نامه احساس می شود ؛ گر چه تاکنون ،‌ هیچ آئین نامه قانونی برای هدایت امر اطلاع رسانی عمومی در زمان بحران ها وجود نداشته است . اما این هدفی مشروع است که شناخت آن نیاز به مطالعه و تحقیق فراوان دارد.

ب – تشکیل یک سامانه مدیریت بحران در سازمان که توانائی های زیر را داشته باشد:

- تشکیل بانک های اطلاعاتی در زمینه بحران های محتمل درحوزه عملکرد سازمان و زمینه های تشکیل بحران ها

- تعیین روش مدیریت هر بحران ،‌ همچنین توانمندی های اصلی مورد نیاز افراد تیم و نحوه ارتباطات اعضای تیم با یکدیگر .

- مدیریت زمان در ارجاع امور به کارشناسان مربوطه و پیگیری وظایف محوله .

- آموزش نیروهای متخصص در رسانه جهت اقدامات مقتضی در هنگام بحران.

ج ـ گزارش بی تکلف ،‌ محتاطانه و مدبرانه در تمامی بحران ها و در همه جهات باعث آگاهی بخشی و هدایت افکار عمومی می شود. ارزشمندترین گزارش ، گزارشی است که توجه عمده ،‌ بر حفظ صلح ،‌ محافظت از بقاء و حیات و به تبع آن علائق ضروری انسانی باشد.

منابع :

1- پستمن ، نیل . زندگی در عیش مردن در خوشی ، ترجمه دکتر صادق طباطبایی ،‌ تهران : انتشارات اطلاعات ، 1378 

2- تاجیک ، محمدرضا . گفتگوی مدیریت بحران رسانه ، سایت باشگاه اندیشه 

 WWW.bashgah.Net     3- سورین، ورنو. تائی نکار، جیفر. نظریه های ارتباطات،ترجمه دکتر علیرضا دهقان ،‌انتشارات دانشگاه تهران، 1381 

4- ساروخانی ، باقر . جامعه شناسی ارتباطات ، تهران : انتشارات اطلاعات ، 1381  

5- شاکری،‌مجتبی.رسانه های جمعی و انتخابات ریاست جمهوری،قم:مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما،‌ 1384 6- شرام ، ویلبر. زندگی واندیشه پیشتازان علم ارتباطات ، ترجمه غلامرضا آذری و زهرا آذری ، تهران : انتشارات رسا ، 1381

7- قاسمیان ،‌عابدیان . بحران اطلاعات ، رشت : نشر نستوده ،‌ 1382

8-کریمی ، ‌سعید . رسانه ها و راه های تقویت مشارکت مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی ،‌ قم : مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما ،‌ 1382

9- واحد پژوهشی آی . تی . اس  WWW.Its.co.ir

  نظرات ()
مطالب اخیر متغیرهای میانجی در بهبود روابط ایران و مصر ایران و میانجی‌گری بین هند و پاکستان چرا عربستان درگذشت آیت الله را تسلیت نگفت؟ روایت نشنال از چالش بزرگ ترامپ ۲۰۱۶، سالی پر از شکست برای عربستان ترامپ در روز اول ریاست بر ایالات متحده آمریکا چکار می کند؟ ایران به دنبال نمونه ای مدرن از استراتژی آناکوندا برای شکست عربستان سعودی است عوامل و بازیگران دخیل در افزایش بحران در کشمیر آیا ایران با ذخایر نفتی و گازی خود می‌تواند روسیه را به چالش بکشد؟ آینده روابط عربستان و هند
کلمات کلیدی وبلاگ ایران (۱٦٦) ترکیه (۸٠) سوریه (٧٥) امریکا (٦٤) خاورمیانه (٦٢) عربستان (٥٧) بحران سوریه (٤٧) داعش (٤۳) روسیه (٤٢) عراق (٤۱) سیاست خارجی (۳٥) ژئوپلتیک (٢٩) مقالات جغرافیای سیاسی (٢٩) سیاست خارجی ایران (٢٧) یمن (٢٥) مصر (٢٢) تحولات یمن (۱٩) چین (۱۸) اوباما (۱٧) اردوغان (۱٧) پاکستان (۱٦) سیاست خارجی ترکیه (۱٦) سیاست خارجی عربستان (۱٦) تحولات سوریه (۱٤) افغانستان (۱٤) کردها (۱٤) کردستان عراق (۱٤) ایران عربستان (۱۳) قطر (۱۳) القاعده (۱۳) صادرات گاز (۱۳) تحولات جهان عرب (۱۳) رقابت ایران و عربستان (۱٢) امنیت (۱٢) بیداری اسلامی (۱٢) عربستان سعودی (۱٢) روابط بین الملل (۱٢) توافق هسته ای (۱۱) نفت (۱۱) انرژی (۱۱) دیپلماسی (۱٠) سیاست (۱٠) اتحادیه اروپا (۱٠) سیاست خارجی امریکا (۱٠) حوثی ها (۱٠) عبدالرضا فرجی راد (٩) قدرت نرم (٩) تحریم (٩) اعراب (٩) روابط ایران ترکیه (٩) چین - امریکا (٩) آسیای مرکزی (۸) جهان عرب (۸) ایران امریکا (۸) تروریسم (۸) ژئوپلیتیک (۸) سلفی گری (۸) جهانی شدن (۸) کردستان (۸) اسلام گرایی (۸) حکومت اقلیم کردستان (۸) سیاست خارجی روسیه (۸) روابط ایران روسیه (٧) جمهوری آذربایجان (٧) گاز (٧) اروپا (٧) لبنان (٧) انتخابات (٧) پرونده هسته ای (٧) بندر چابهار (٧) نظام بین الملل (٦) ایران عراق (٦) بهار عربی (٦) قفقاز جنوبی (٦) استراتژی (٦) آفریقا (٦) اسرائیل (٦) پوتین (٦) آذربایجان (٦) وهابیت (٦) هند (٦) اخوان المسلمین (٦) خلیج فارس (٦) بارزانی (٦) داعش عراق (٦) داعش سوریه (٦) تاریخچه داعش (٦) انتخابات‌ (٦) خاورمیانه اسلامی (٦) گاز ایران (٦) خاورمیانه بزرگ (٥) انتخابات شورا (٥) سیاست خارجی چین (٥) بحران عراق (٥) مقالات ژئوپلیتیک (٥) هیدروپلیتیک آب (٥) روابط روسیه ترکیه (٥) خط لوله صلح (٥) دیپلماسی عمومی (٥) انتخابات ایران (٥) بحران آب (٥) جنگ نرم (٥) حزب الله لبنان (٥) حزب الله (٥) جغرافیای سیاسی (٥) امنیت ملی (٥) ترانزیت (٥) فلسطین (٥) رسانه (٥) جغرافیا (٥) رژیم های بین المللی (٥) تبلیغات انتخابات (٥) ژئوپلتیک ایران (٥) شیعیان یمن (٥) نظم نوین جهانی (٥) علویان (٤) شمال آفریقا (٤) مذاکرات هسته ای (٤) نوری مالکی (٤) ژئواستراتژیک (٤) افراط گرایی (٤) ایران مصر (٤) سیاست خارجی قطر (٤) کردهای سوریه (٤) مشاوره انتخاباتی (٤) ارتش آزاد سوریه (٤) ایران چین (٤) نظریه های روابط بین الملل (٤) علویان ترکیه (٤) ارمنستان (٤) بحران (٤) اوکراین (٤) اسلام (٤) طالبان (٤) بلوچستان (٤) امارات (٤) اردن (٤) جهان اسلام (٤) انقلاب اسلامی (٤) تحریم های بین المللی (٤) منافع ملی (٤) امارات متحده عربی (٤) مرز (٤) هژمونی (٤) حقوق بین الملل (٤) بشار اسد (٤) دیپلماسی آبی (٤) نظم جدید جهانی (٤) داعش در عراق (٤) جبهه النصره (٤) ژئوپلتیک گاز (٤) فدرالیزم (۳) شیوه تبلیغات انتخاباتی (۳) چاپ تبلیغات انتخابات (۳) ایران سوریه (۳) خاورمیانه جدید (۳) چین اقتصاد (۳) جنگ آب (۳) حوثی های یمن (۳) ساختار یمن (۳) مقالات ژئوپلتیک (۳) روابط افغانستان -پاکستان (۳) ژئوپلیتیک آب (۳) ژنوم ژئوپلیتیک (۳) روابط ایران و عمان (۳) رودخانه مرزی (۳) روابط ترکیه عراق (۳) سیاست خارجی هند (۳) رقابت های ژئوپلیتیکی و (۳) رقابت نفتی (۳) کریدور شمال جنوب (۳) شورای همکاری خلیج فارس (۳) 11سپتامبر (۳) ژئواستراتژی (۳) حسن البنا (۳) اقتصاد سیاسی (۳) شورای امنیت (۳) قفقاز (۳) انتخابات ریاست جمهوری (۳) قره باغ (۳) ترکمنستان (۳) عمان (۳) دموکراسی (۳) کلینتون (۳) فرهنگ (۳) ظریف (۳) خزر (۳) بریتانیا (۳) یارانه (۳) روابط خارجی (۳) روابط ایران و عربستان (۳) حافظ نیا (۳) انتخابات ترکیه (۳) مدیریت بحران (۳) انقلاب های عربی (۳) استراتژی ایران در عراق (۳) همکاری بین المللی (۳) قطر شبکه الجزیره (۳) انتخابات امریکا (۳) سیاست خارجی پاکستان (۳) راهبرد ترکیه در سوریه (۳) علویان سوریه (۳) هدف مندی یارانه ها (۳) شیعیان عربستان (۳) ایران هراسی (۳) منطقه آزاد ارس (٢) اسد (٢) ترامپ (٢) مدل مفهومی (٢) برخورد تمدنها (٢) هارتلند (٢) موقعیت ایران (٢) استراتژِی (٢) انر}ى هسته ای (٢) رژزیم حقوقی (٢) عزت اله عزتی (٢) ترورریسم (٢) ملک سلمان (٢) انقلاب تونس (٢) مقاومت و حزب الله (٢) پیمان کمپ دیوید (٢) انقلاب مصر (٢) خاورمیانه جدید (٢) علی عبدالله صالح (٢) تحولات خاورمیانه (٢) تحولات مصر (٢) موازنه قدرت (٢) رشد اسلام گرایی (٢) تحدید حدود مرز (٢) ترکیه سوریه (٢) ساختار شورای امنیت (٢) امریکا خاورمیانه (٢) چالش های ترکیه (٢) ایران ترکیه سوریه (٢) ایران ترکبه (٢) رقابت ایران و ترکیه (٢) تئوری های روابط بین الملل (٢) مرزهای دریایی ایران (٢) کردهای ترکیه (٢) لبنان و بحران سوریه (٢) انقلابات عربی (٢) ترکیه خاورمیانه (٢) روابط با عراق (٢) مرزهای ایران (٢) بازار انرژی (٢) صادرات نفت (٢) سیاست بین الملل (٢) محمد مرسی (٢) عراق جدید (٢) کردستان سوریه (٢) ژئواکونومیک (٢) امنیت منطقه ای (٢) شیعیان عراق (٢) روابط ایران و ترکیه (٢) مقام معظم رهبری (٢) حماس (٢) سنگاپور (٢) روحانی (٢) تبلیغات انتخاباتی (٢) سازمان ملل (٢) فرانسه (٢) ارتباطات (٢) تنش زدائی (٢) موسویان (٢) قومیت (٢) ناتو (٢) جهان سوم (٢) هویت ملی (٢) اوپک (٢) غرب (٢) آمریکا (٢) لیبی (٢) مازندران (٢) بی بی سی (٢) جمهوری اسلامی ایران (٢) قزاقستان (٢) حق وتو (٢) مذاکره (٢) کویت (٢) آلمان (٢) هویت فرهنگی (٢) تهدید نرم (٢) احمدی نژاد (٢) اسلام سیاسی (٢) قیمت نفت (٢) ایران هسته ای (٢) نفت وگاز (٢) سازه انگاری (٢) منطقه گرایی (٢) بازدارندگی (٢) تحریم اقتصادی (٢) موادمخدر (٢) کریمه (٢) فدرالیسم (٢) تبارشناسی (٢) هانتینگتون (٢) کنفدراسیون (٢) رئیس جمهور آمریکا (٢) واقع گرایی (٢) حزب عدالت و توسعه (٢) پسا تحریم (٢) ملت سازی (٢) روابط ایران امریکا (٢) دولت سازی (٢) خط لوله تاپی (٢) دریای جنوبی چین (٢) جزایر چین جنوبی (٢) پسابرجام (٢) القاعده یمن (٢) ایران هند (٢) روابط هند و پاکستان (٢) گروه تکفیری خراسان (٢) جغرافیای سیاسی (٢) کد ژئوپلیتیک (٢) برجام (٢) داعش افغانستان (٢) تبارشناسی تروریسم (٢) منابع گازی (٢) کنکره امریکا (٢) هیدرو پلیتیک (٢) گروه سلفی خراسان (٢) گروه خراسان (٢) بحران یمن (٢) جریان های افراطی (٢) افغانستان ایران (٢) ساختار قومی یمن (٢) شیعیان زیدی (٢) ساختار سیاسی عمان (٢) یرنامه چهارم توسعه (٢) ترکیه داعش (٢) کریدور شمال- جنوب (٢) طرح توسعه شرق (٢) توسعه شرق (٢) تروریسم سلفی (٢) عبدربه منصور هادی (٢) دولت اسلامی عراق و شام (٢) الگوی امنیتی (٢) سلفی گری وهابی (٢) امنیت جمهوری اسلامی ایران (٢) موضوع هسته ای ایران (٢) رقایت امریکا روسیه (٢) قدرت ملی (٢) تاریخ یارانه (٢) ترکیه وبحران سوریه (٢) ایران اعراب (٢) القاعده آفریقا (٢) گرو های تندرو (٢) کشور عمان (٢) جایگاه قطر (٢) اسلام رادیکال (٢) رادیکالیسم اسلامی در آفریقا (٢) مشاوره تبلیغات انتخابات (٢) چاپ آگهی انتخاباتی (٢) چاپ تراکت انتخابات (٢) آگهی انتخاباتی (٢) داود اوغلو (٢) سیاست خارجی روسیه (٢) ترورریسم سوری (٢) تجزیه سوریه (٢) تحریم سیاسی (٢) اقتصاد امارات (٢) امنیت سیاسی (۱) جوک قومیتی (۱) روابط جهانی (۱) توافق ایران و 1+5 (۱) عمق استراتژیک (۱) عمق استراتژیک ایران (۱) روسیه سوریه (۱) تحریم های بین النللی (۱) تحریم های بکجانبه (۱) امنیت، (۱) قفقاز شمالی (۱) روابط ایران و پاکستان (۱) انتخابات پارلمانی المان (۱) حزب سبز آلمان (۱) محمد جواد ظریف (۱) مذاکرات سازش (۱) یاران رئیس جمهور (۱) گروه های ذینفوذ (۱) همگرایی، واگرایی (۱) منارعات قومی (۱) ارتش آزاد مصر (۱) بوکوحرام (۱) توسعه ملی (۱) سیاستهای امنیتی (۱) جنگ تمدنها (۱) احزاب عراق (۱) دموکراسی در عراق (۱) تحریم اقتصادی (۱) تحریم نفتی (۱) چالش های صادرات گاز (۱) سیاست خارجی دولت نهم ودهم (۱) جبهه اسلامی سوریه (۱) اتحادیه اروپایی (۱) روند صلح (۱) فلسطین، اسرائیل (۱) روندصلح خاورمیانه (۱) جغرافیای خاورمیانه (۱) تاریخ خاورمیانه جدید (۱) مازی (۱) شیعیان مالزی (۱) بلوچستان آزاد (۱) شورای روابط خارجی اروپا (۱) مدل مفهومی بحران سوریه (۱) تروریسم رسانه ای (۱) ریشه های بحران سوریه (۱) دوران جنگ سرد (۱) یکجانبه گرایی (۱) چندجانبه گرایی (۱) مفهوم منطقه گرایی (۱) معاهده شنگن (۱) نظریه های انقلاب (۱) انقلاب های عربی (۱) نظریه های جغرافیای سیاسی (۱) نظریه های ژئوپولیتیک (۱) منابع کنکور دکتری علوم جغرافیا ی سیاسی (۱) هارتلند جدید (۱) بهار عربی، (۱) گروه های معارض سوریه (۱) حزب سلفی نور (۱) حزب النهضه (۱) ژئواستراتژی جهانی (۱) مکیندر (۱) اقتصاد ترکیه (۱) چاپ انتخابات (۱) جایگاه انتخابات در ایران (۱) چاپ بنر انتخابات (۱) بروشورهای انتخابات (۱) تبیلغات انتخابات (۱) چاپ آگهی (۱) طراحی آگهی انتخابات (۱) چاپ تبلیغات انتخاباتی (۱) انتخابات تبلیغات (۱) شیوه های تبلیغات (۱) اس 300 (۱) امنیت ایران (۱) نقش اردن در سوریه (۱) ماهیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل (۱) اعتراضات ترکیه (۱) اسلام گرایی آفریقا (۱) تبلیغات انتخابات مجلس (۱) تبلیغات در انتخابات (۱) شیوه های انتخاباتی (۱) غلامحسن حیدری (۱) تبلیغات انتخابات رسانه (۱) چاپ آگهی انتخابات (۱) هزینه تبلیغات انتخابات (۱) قراردادگاز ایران پاکستان (۱) روابط فرهنگی (۱) واردات گاز ترکمنستان (۱) رقابت ایران و مصر (۱) العراقیه (۱) ایران ترکیه (۱) جریان مقاومت (۱) جبهه مقاومت (۱) یارانه ها در جهان سوم (۱) تاریخچه هدف مندی یارانه ها (۱) فتح اله گولن (۱) انقلاب اسلامی ایران (۱) تئوری جیمزروزنا (۱) تجمیع انتخابات (۱) مشاکرت سیاسی (۱) مشارکت‌ سیاسی‌ (۱) رای‌ و رای‌دادن‌ (۱) تبلیغات‌ انتخاباتی‌ (۱) شورای اطلاعات ملی آمریکا (۱) محمئد (۱) استراتژی ایران (۱) تغییر نظام سوریه (۱) ایرانیان در قزاقستان (۱) شیعیان قزاقستان (۱) آذری های قزاقستان (۱) نونس (۱) نقشه سوریه (۱) نقشه نبرد در سوریه (۱) جبهه‌های جنگ در سوریه (۱) انرژی هسته ای (۱) تروریسم سلفی- تکفیری (۱) داعش در سوریه (۱) سلفی گری تکفیری (۱) وهابیت تکفیری (۱) تحولات اقتصادی امارات (۱) احزاب آذربایجان (۱) جنبش مقاومت (۱) شمال عراق (۱) آگهی جذب فوق لیسانس علوم سیاسی (۱) اقتصاد قطر (۱) بندربن سلطان (۱) دیپلماسی شهری (۱) اسه آن (۱) نگاه به شرق (۱) انتخابات‌ سوریه (۱) ابوبکر البغدادی (۱) کارکرد گرایی (۱) حامیان داعش (۱) موصل (۱) اقتصاد یمن (۱) یمن در نگاه استراتژیک عربستان (۱) ترانزیت گاز (۱) انصارالله (۱) موقعیت اقتصادی یمن (۱) جایگاه منطقه ای یمن (۱) روابط آمریکا روسیه (۱) مناطق جدایی طلب اروپا (۱) جدایی طلبی (۱) کوبانی (۱) تقابل ترکیه-عربستان (۱) اختلاف ترکیه عربستان (۱) رقابت ترکیه عربستان (۱) سقوط صنعا (۱) رابطه ترکیه با داعش (۱) اقتصاد عمان (۱) نفت کردستان (۱) ساختار قومی (۱) کردهای ایران (۱) انرژى هسته ای (۱) زیدی های یمن (۱) جغرافیای یمن (۱) واقعیت داعش (۱) کردهای عراق (۱) آینده کردها (۱) الحوثی ها (۱) ژئوپلیتیک عراق (۱) سیاست خارجی افغانستان (۱) روابط عربستان اسرائیل (۱) تفاهم لوزان (۱) داعش آفریقا (۱) مدیریت سیاسی فضا (۱) منظقه آزاد چابهار (۱) گروه تروریستی خراسان (۱) مختاری،حسین (۱) عبدی،عطاءالله (۱) حسن بهشتی پور (۱) تحریم های علیه ایران (۱) نیچروان بارزانی (۱) استخدام کارشناس ارشد علوم سیاسی (۱) دعوت به همکاری روابط بین الملل (۱) استخدام کارشناس ارشد روابط بین الملل (۱) استخدام ارشد روابط بین الملل (۱) قدرت ملی ایران (۱) دالان شمال جنوب (۱) ژئوپلتیک بلوچستان (۱) فیمینسیم (۱) نقش ایران عربستان در یمن (۱) مدل اندرسون، (۱) الرمادی (۱) پارلمان ترکیه (۱) ارتش های جهان (۱) روسیهر (۱) ژئوپلتیک نفت (۱) آثار توافق هسته ای بر خاورمیانه (۱) سلاح های روسی (۱) روابط روسیه چین (۱) نقش امارات در یمن (۱) جنبش گوران (۱) نظریه‌های ژئوپلیتیک (۱) داعش در آسیای مرکزی (۱) دولت آشتی ملی افغانستان (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) دموکرات ها (۱) عربستان یمن (۱) ژئواستراتژیک ایران (۱) انتخایات ترکیه (۱) اسلام گرایان ترکیه (۱) محمد ابن عبدالوهاب (۱) نوار مرزی ایران ترکیه (۱) مسائل مرزی (۱) تجزیه استانهاس سنی عراق (۱) تحول ژئوپلیتیک (۱) ساختار ژئوپلیتیکی جهان (۱) روابط هند وعربستان (۱) روابط عربستان وهند (۱) بحران کشمیر (۱) هند کشمیر (۱) پاکستان کشمیر (۱) استراتژِی آناکوندا (۱) ایران پاکستان (۱) سیاست خارجی مصر (۱) گوادر (۱) صلح کردها (۱) پیمان شانگهای (۱) تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (۱) سیاست خارجه ایران و عراق (۱) سیاست خارجی عراق (۱) اقوام عراق (۱) بازارنفت (۱) روابط عربستان امریکا (۱) سیاست خارجی قزاقستان (۱) چین -افغانستان (۱) روسیه اتحادیه اروپا (۱) هند پاکستان (۱) الگوهای اسلام گرایی (۱) نظریه های روابط بین الملل ریه های (۱) بازدارندگی استراتژیک (۱) ضدژئوپلیتیک (۱) ژئوپلیتیک مقاومت (۱) سایکس-پیکو (۱) کیومرث یزدان پناه (۱) سیاست خارجی فرانسه (۱) اختلاف مصر و عربستان (۱) مصر عربستان (۱) اقلیت های قومی ترکیه (۱) اقلیت های زبانی ترکیه (۱) اقلیت های دینی ترکیه (۱) جریان های وهابی (۱) شهر ملکان (۱) اکولوژی سیاسی (۱) جغرافیای سیاسی شهر (۱) آبراه خزر روسیه (۱) منازعات دریایی (۱) اختلافات دریایی (۱) اقلیم در ژئوپلتیک (۱) ژئوپلیتیک خاورمیانه (۱) قانون مناطق دریایی (۱) روسیه آذربایجان (۱) دولت-ملت (۱) دولت -ملت سازی (۱) نوروپلیتیک (۱) بحران خاورمیانه (۱) روابط پاکستان افغانستان (۱) تحولات سیاسی ترکیه (۱) پایگاه هوایی روسیه (۱) شی جین‌پینگ (۱) مناطق آزاد ترکیه (۱) ژئوپلتیک مقاومت اسلامی (۱) بنیان‌های ژئواستراتژیک (۱) بازاریابی انتخابات (۱) کمپین انتخاباتی (۱) برنامه‌ریزی تبلیغاتی (۱) اهداف روسیه در سوریه (۱) مدل های دولت-ملت (۱) دولت-ملت سازی (۱) رهیافت اسلامی ایرانی (۱) روابط چین بریتانیا (۱) روابط ایران -اروپا (۱) عربستان روسیه (۱) کریدورهای ترانزیتی (۱) بندرچابهار (۱) کریدورهای بین المللی (۱) کریدورشرق- غرب (۱) موقعیت ترانزیتی ایران (۱) داعش در پاکستان (۱) کشورهای دو سه دولتی (۱) 13نوامبر پاریس (۱) انفجارهای پاریس (۱) حمله داعش به پاریس (۱) حملات تروریستی پاریس (۱) راهبرد نظامی ژاپن (۱) اهمیت هیدروپلیتیکی ایران (۱) روابط ترکیه عربستان (۱) روابط اعراب ترکیه (۱) روابط ترکیه با اعراب (۱) ژئوپلتیک اروپا (۱) روسیه اوکراین (۱) اندیشه سیاسی اهل سنت (۱) خلافت از دیدگاه اهل سنت (۱) مبانی اندیشه سیاسی (۱) بازارهای منطقه ای گاز (۱) قتصاد سیاسی بین الملل (۱) نو واقع گرایی (۱) رسول حاج احمدی (۱) حسین اژدر (۱) فدراسیون و کنفدراسیون (۱) ژئوپلیتیک فضای مجازی (۱) اسامه بن لادن (۱) فعالیت هسته ای (۱) ژئوپولیتیک (۱) جنگ سرد (۱) فرانسیس بیکن (۱) زیباکلام (۱) اقتصاد جهانی (۱) سازمان های بین المللی (۱) جنگ رسانه (۱) موتلفه اسلامی (۱) المنار (۱) توییتر (۱) تقسیمات کشوری (۱) ژئواکونومی (۱) شنگن (۱) چابهار (۱) سرحد (۱) جهانی سازی (۱) موساد (۱) رژیم حقوقی (۱) سیاست داخلی (۱) دولت یازدهم (۱) الشباب (۱) رود ارس (۱) آذری ها (۱) گرهاردشرودر (۱) الهام علی اف (۱) بنیادگرایی (۱) سلاح شیمیایی (۱) لویی جرگه (۱) مفهوم قدرت (۱) نواندیشی دینی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) احسان شریعتی (۱) تنب بزرگ (۱) ترانزیت کالا (۱) پراگماتیسم (۱) امارات متحده (۱) پیروزی در انتخابات (۱) امنیت انرژی (۱) چاوز (۱) ایران گردی (۱) پ ک ک (۱) پارس جنوبی (۱) فیس بوک (۱) صدای امریکا (۱) جنگ روانی (۱) آل سعود (۱) آسیای مرکزی و قفقاز (۱) رضاشاه (۱) آلاسکا (۱) کشمیر (۱) ابوموسی (۱) هاشمی رفسنجانی (۱) رئیس جمهور (۱) رژیم صهیونیستی (۱) منافع (۱) بی بی سی فارسی (۱) راه آهن (۱) بین الملل (۱) تاریخ اسلام (۱) فدراسیون (۱) گرجستان (۱) هرمنوتیک (۱) علوم سیاسی (۱) احمد بن حنبل (۱) ریگی (۱) هوگو چاوز (۱) اومانیسم (۱) کره جنوبی (۱) آتاتورک (۱) انتخابات آمریکا (۱) ملی گرایی (۱) ترکمن (۱) جغرافیای سیاسی خاورمیانه (۱) چشم انداز (۱) ملکان (۱) آینده پژوهی (۱) مشترک المنافع (۱) ابن تیمیه (۱) هیلاری کلینتون (۱) ارتش (۱) مصدق (۱) بغداد (۱) جان مک کین (۱) گردشگری (۱) رهبری (۱) دولت (۱) حج (۱) مبارک (۱) سرزمین (۱) توسعه (۱) موشک (۱) مدیریت (۱) ونزوئلا (۱) مقاومت (۱) سلام (۱) شریعتی (۱) بوش (۱) شیعیان (۱) انتفاضه (۱) آذری (۱) دبی (۱) دانش (۱) علم (۱) انقلاب ایران (۱) ماهواره (۱) انتخابات مجلس (۱) مشارکت سیاسی (۱) نظریه (۱) قالیباف (۱) اقتصاد ایران (۱) عبدالله شهبازی (۱) اسلام هراسی (۱) سکولار (۱) هیرمند (۱) تجارت آزاد (۱) جزایر سه گانه (۱) دریای خزر (۱) شما (۱) باکو (۱) انگلستان (۱) حاکمیت (۱) سکولاریسم (۱) استراتژیک (۱) توسعه اقتصادی (۱) تشیع (۱) ژاپن (۱) هویت (۱) توریسم (۱) احزاب (۱) توسعه پایدار (۱) بحرین (۱) حمل و نقل (۱) مشارکت مردمی (۱) صهیونیسم (۱) اکونومیست (۱) قانون انتخابات (۱) سوخت هسته ای (۱) ویلیام جیمز (۱) نظر سنجی انتخاباتی (۱) اخوان المسلمین سوریه (۱) جغرافیای ملکان (۱) سیاست ترکیه (۱) نظام بین المللی (۱) جمهوری خواهان (۱) ارتش امریکا (۱) نظم منطقه ای (۱) سقوط بشار اسد (۱) محورمقاومت (۱) تاثیر ماهواره بر جوانان (۱) هژمون (۱) ارتش آزاد (۱) پیروزی اوباما (۱) ارتش عراق (۱) فلسفه جغرافیا (۱) مسعود بارزانی (۱) موازنه منطقه ای (۱) شهرستان ملکان (۱) جلال طالبانی (۱) عدالت و توسعه (۱) جنبش اسلامی (۱) انقلابات عربی و ترکیه (۱) اربیل (۱) خاورمیانه رمیانه (۱) کردستان ترکیه (۱) توازن قدرت (۱) انقلاب سوریه (۱) خلیج‌فارس (۱) قدرت نرم ایران (۱) ترکیه اسرائیل (۱) سیاست خاورمیانه ترکیه (۱) اهداف ترکیه (۱) اختلافات مرزی (۱) احزابرسیاسی ایران (۱) ناپایداری احزاب (۱) قدرت نظامی (۱) اعتراضات سوریه (۱) ترکیه و اعراب (۱) ترکیه سیاست خارجی (۱) روابط ایران و عراق (۱) مطالعات منطقه ای (۱) ایران و عربستان (۱) انتخابات کویت (۱) پیامدهای انتخابات کویت (۱) جنگ نفتی (۱) امریکا خلیج فارس (۱) امریکا سیاست خارجی (۱) پارس جنوبی (۱) مرزهای ایران در خلیج فارس (۱) مرزهای ایران و کویت (۱) آثار بحران سوریه (۱) پیامدهای بحران سوریه (۱) ژئوکالچر (۱) استراتژی چیست (۱) تاثیرات شبکه های ماهواره ای (۱) نقش مخرب شبکه های خارجی (۱) رژیم های سیاسی (۱) جامعه شتاسی سیاسی (۱) تئوری های بین الملل (۱) حمیرا مشیر زاده (۱) تاریخ سوریه (۱) اقتصاد سوریه (۱) جغرافیای سوریه (۱) تحولات عربی (۱) رقابت ایران ترکیه (۱) ایران پاکستان (۱) قطر سیاست (۱) روابط خارجی قطر (۱) قطز خاورمیانه (۱) امریکا قطر (۱) عراق کردستان (۱) بغداد اربیل (۱) ایران ترکیه جهان عرب (۱) امنیت اسرائیل (۱) اهداف ترکیه در سوریه (۱) اصلاح شورای امنیت (۱) استراتژی امنیت (۱) پیامدهای سقوط بشار اسد (۱) سقوط اسد (۱) سقوط سوریه (۱) خطوط مرزی (۱) چاک هاگل (۱) عهدنامه 1975 (۱) مرزایران عراق (۱) مناقشات مرزی (۱) مرزهای غربی ایران (۱) مرز عراق (۱) ترکان سین کیانگ (۱) استراتژی امریکا (۱) [ جریان های ملی گرا (۱) تحولات ایران (۱) بازیگران تحولات سوریه (۱) مخالفان آل سعود (۱) اسلام گرایی ترکیه (۱) اهل تسنن عراق (۱) جنبش مصر (۱) انقلاب مصز (۱) تحولات لبنان (۱) شیعیان کویت (۱) انتخابات گویت (۱) بحرانهای قومی عراق (۱) ترکیه عراق (۱) میادین نفت و گاز (۱) موازنه نرم (۱) انتخابات 2012آمریکا (۱) سیاست های روسیه (۱) رئیس جمهور روسیه (۱) سیاست های روسیه سیه (۱) رسانه های یهودی (۱) اامپریاالیسم رسانه ای (۱) شبکه ماهواره (۱) الکوثی (۱) هادی تی وی (۱) شبکه جهانی اهل بیت (۱) تاریخچه بی بی سی (۱) کارمندان بی بی سی فارسی (۱) رسانه نوین (۱) رسانه های ارتباطی (۱) آثار ماهواه (۱) رسانه فارسی (۱) ایران، (۱) جهان تک قطبی (۱) جنبش صهیونیسم (۱) تجزیه عربستان (۱) سید قطب (۱) مناقشه اعراب و اسرائیل (۱) جنبش اخوان المسلمین (۱) اخوان المسلمین آفریقا (۱) جمال عبداناصر (۱) فرار عروس قذافی (۱) همسر قذافی (۱) اویغورها باما (۱) تحولات مصر لات مصر (۱) آینده مصر (۱) ترک ها (۱) جان کری (۱) مدیریت سیاسی (۱) ساختارگرایی (۱) مورگان شوستر (۱) برساخت گرایی (۱) اویغورها (۱) انقلاب یمن (۱) موج بیداری (۱) آل خلیفه (۱) قذاقی (۱) تهاجم رسانه ای (۱) قدرت سخت (۱) سونامی بیداری اسلامی (۱) امپریالیسم خبری (۱) مقالات رسانه و اینترنت (۱) ‍ژئورسانه ژئومدیا (۱) حزب الله و رفتار رسانه ای (۱) جغرافیای انتخابات (۱) ارتش روسیه (۱) میادین مشترک (۱) مرزهای ایران و عراق (۱) شبکه های فارسی زبان (۱) نظریه دولت (۱) سیر تکوین دولت درایران (۱) مفهوم دولت (۱) تحول حکومت در ایران (۱) تحولات عربستان (۱) ایران- روسیه (۱) جوزف نای (۱) سفیر انگلیس (۱) نهضت ملی نفت (۱) پایگاه دریای ام الغنم (۱) پایگاه هوایی ظهران (۱) پایگاه دریایی جفیر (۱) پایگاه دریایی خضب (۱) منابع ارشد ژئوپلتیک (۱) منابع ارشد جغرافیای سیاسی (۱) مبانی جغرافیا (۱) متون تخصصی جغرافیا (۱) ژئوپلتیک دوره تولد (۱) ژئوپلتیک دوره احیا (۱) ژئوپلتیک دوره افول (۱) ژئوپلتیک دوره شکوفایی (۱) ژئواستراتژِی خلیج فارس (۱) دکتر سمیعی (۱) اقوام -قومیت (۱) الیاس واحدی (۱) نظریه های ژئوپلتیک (۱) عوامل ژئوپلتیک (۱) راتزل (۱) ایران-امریکا (۱) روسیه-چین (۱) مجتهدزاده (۱) پور پویان رضا (۱) منابع دکترای جغرافیای سیاسی (۱) ژئوپلتیک انتقادی (۱) ژئوپلتیک فراگیر (۱) فرصت چالش (۱) حوادث زاهدان (۱) هانتیگتون (۱) مرز امنیت (۱) گزارش سازمان ملل (۱) سیدجمال الدین (۱) ایران اروپا (۱) علاوی (۱) قدرت نظامی ایران (۱) نجران (۱) چرخه سوخت هسته ای (۱) جهانی شدن فرهنگ (۱) جنگ یمن (۱) حسین بشیریه (۱) الوین تافلر (۱) مصطفی کمال آتاتورک (۱) هویت قومی (۱) شیعه ستیزی (۱) صعده (۱) جنگ داخلی (۱) نظریه تربیتی (۱) مناقشه (۱) ارتش چین (۱)
دوستان من اسلام تایمز العالم الوقت انتخاب انجمن ژئوپلیتیک ایران انجمن علوم سیاسی اندیشکده روابط بین الملل ایراس ایران بالکان بولتن پرس تی وی پژوهشکده مطالعات راهبردی تابناک ترکیه TRT خبر آنلاین خبرگزاری آران نیوز خبرگزاری ایرنا خبرگزاری ایسنا خبرگزاری ترند خبرگزاری تسنیم خبرگزاری فارس خبرگزاری مشرق دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه دیپلماسی ایرانی روز نو ژئوپلیتیک ایرانی عصرایران فرارو فصلنامه مطالعات راهبردی کرد پرس مرکز بین المللی مطالعات صلح مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز مطالعات استراتژیک آریا مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی مرکز مطالعات وزارت امورخارجه مطالعات قفقاز موسسه مطالعات آمریکای شمالی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی پرتال زیگور طراح قالب