ایران بازگو
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ ایران بازگو
آرشیو وبلاگ
      ایران بازگو (بازگو کننده گلچینی ازاخبار و پژوهش های سیاسی و ژئوپلتیکی روز ایران و جهان)
از «خاورمیانه بزرگ» تا «خاورمیانه اسلامی» (2) نویسنده: ایران بازگو - ۱۳٩۱/۱۱/٧

حسن نوروزی

از نظر آمریکایی ها، ادیان و ارزش های آسمانی همچون عبودیت و ولایت و دینداری، حق جهانی شدن ندارند، بلکه آموزه هایی نظیر آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی، و تساهل می توانند و باید جهانی شوند.

 3.مبانی طرح «خاورمیانه بزرگ»

بر اساس آنچه از ماهیت و پیشینه طرح «خاورمیانه بزرگ» گفته شد، و نیز برای تبیین بیشتر زوایا و لایه های این طرح، به برخی از مبانی و پیش انگاره های آن اشاره می کنیم. این مبانی و پیش فرض ها پیوند تنگاتنگی با یکدیگر داشته و در هم تنیده هستند.

 

توسعه مادی

یکی از مبانی مهم طرح خاورمیانه بزرگ، مقوله «توسعه»(12) «توسعه» اکنون آنچنان ارج و مقام یافته که حتی به یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل بدل گشته و در محوریت تنظیم اسناد مهم بین المللی قرار گرفته است.

بیانیه «حق توسعه» که در چهار دسامبر 1986م در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، «حق توسعه» را یک حق مسلّم بشری قلمداد می کند و همه ملت ها را در مشارکت، سهیم بودن و برخورداری از توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که تمام حقوق بشری و آزادی های اساسی در آن به طور کامل تأمین شود، محق تلقّی می نماید. از این نگاه «حق بشری توسعه، همچنین به معنای تحقق کامل حق ملت ها در سرنوشت خویش است که اعمال حق غیرقابل واگذاری حاکمیت کامل بر تمام منابع و ثروت طبیعی آن ها به شرط پای بندی بر هر دو معاهده بین المللی حقوق بشر از آن جمله است.»(14)

این بیانیه تأکید می کند که همه انسان ها (جمعی و انفرادی) با در نظر گرفتن نیاز به احترام کامل به حقوق بشر و آزادی های اساسی و نیر وظایفشان نسبت به جامعه، در قبال توسعه مسئول هستند. حکومت ها هم، حق و تکلیف تدوین سیاست های توسعه ملی مناسب را دارند و باید شرایط ملی و بین المللی مساعد برای تحقق حق توسعه را فراهم آورند. «حکومت ها مکلفند برای تضمین توسعه و حذف موانع توسعه با یکدیگر همکاری کنند. حکومت ها باید به گونه ای حقوق خود را متحقق کرده و به وظایف خود عمل کنند که نظم جدید اقتصادی بین المللی بر پایه برابری حاکمیت، وابستگی متقابل و منافع و همکاری مشترک میان همه حکومت ها پدید آید و همچنین رعایت و تحقق حقوق بشر تشویق شود.»(15)


حق توسعه در «منشور سازمان ملل متحد»، «منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها»، «اعلامیه اصول حقوق بین الملل توسعه تدریجی در ارتباط با نظم نوین اقتصادی» و... که همگی از اسناد بین المللی محسوب می شوند نیز مورد اشاره و تأکید قرار گرفته(16)و حکایتگر اهمیت و ارزش آن در نظر متفکران تمدّن جدید غرب است.

طرح «خاورمیانه بزرگ» نیز دقیقاً از همین مبنا تبعیت کرده است. خاورمیانه که اکنون پایگاه معنویت خواهی و خداپرستی در دنیای امروز است به عنوان مهم ترین چالش فراروی توسعه غربی قرار دارد که غایتی دیگر و آهنگی متفاوت را در سر می پروراند. زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، موضوع جهانی شدن فرهنگ اسلامی و نحوه تعامل و تعارض فرهنگ غرب با آن ـ با توجه به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و رشد نهضت بیداری اسلامی در میان ملت های مختلف مسلمان ـ باعث گردید تا متفکران و اندیشمندان غربی و سیاست گذاران و تصمیم سازان مختلف در مجامع گوناگون غربی بر این امر تمرکز کنند که اصولا اسلام و فرهنگ بومی مردم مسلمان در مناطق مختلف و به ویژه خاورمیانه و شمال آفریقا، مانع و سدی بر سر پیشرفت و فراگیری اندیشه غربی است و در قبال هنجارهای مورد لزوم برای توسعه یافتگی مطلوب آن دیار، خلل و اختلاف ایجاد می نماید.(17) رهبران غرب به این نتیجه رسیده اند که چاره ای جز انحلال و اضمحلال این منطقه استراتژیک در فرایند توسعه ندارند و باید همه زحمات و برنامه های خود را به سرعت در این راستا گسیل بدارند تا آینده توسعه غربی هرگز با تهدید مواجه نشود.(18)

توسعه در طرح «خاورمیانه بزرگ» از سه منظر «سیاست»، «فرهنگ» و «اقتصاد» پی جویی شده است. این طرح در بخش توسعه سیاسی، تبدیل و تحوّل مشخصی را در سه حوزه «دولت»، «جامعه»، و «قوانین» ـ که مناسبات دولت و جامعه را رقم می زنند ـ مورد توجه و دقت قرار داده است. بر این مبنا باید حکومت های استبدادی به «دموکراسی» ـ که «از هر حکومت دیگری بهتر است» ـ ترغیب شوند و اصلاحات دموکراتیک را در خویش و جامعه خود دنبال نمایند. بدین منظور، باید با ابتکار عمل های خاصی، انتخاب آزاد در همه سطوح حکومت نهادینه شود و انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان همگی از آزادی کامل برخوردار باشند.

از سوی دیگر، جوامع منطقه خاورمیانه نیز باید از شکل توده ای خارج شده و به سمت سازمان یافتگی پیش روند. «جامعه مدنی» که به مثابه اهرم فشار بر حکومت و ابزار احقاق حقوق کلی و جزئی ملت است در این طرح کاملا مورد حمایت قرار گرفته و برای تحقق آن پیشنهادهایی ارائه گشته است. همچنین در این طرح قصد بر این است که نقش پارلمان ها در روند دموکراتیزه کردن کشورهای خاورمیانه تقویت گردد و اصلاحات قانونی در مسیر توسعه غربی انجام پذیرد.

در بخش توسعه فرهنگی، طرح «خاورمیانه بزرگ» از ساخت جامعه فرهیخته که در آن بی سوادی محو شود و علم غربی جایگزین آن گردد، سخن به میان می آورد. پیشنهاد تأسیس مدارس علمی و اکتشافی، اصلاحات آموزشی و جبران کاستی های موجود در این زمینه، گسترش رایانه و مراجعه به اینترنت، تدریس رشته مدیریت و مانند آن، از دیگر موارد طرح «خاورمیانه بزرگ» در زمینه توسعه و گسترش فرهنگ غربی در این منطقه به شمار می رود.

اما در بخش توسعه اقتصادی، آزادسازی توان بخش خصوصی، طرح سرمایه گذاری برای رشد، طرح تجارت آزاد، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، و تأسیس مناطق آزاد تجاری، تأسیس مناطق مدیریتی از بندهای طرح «خاورمیانه بزرگ» می باشد.

پیوستگی سیاست، فرهنگ و اقتصاد و تلاش برای تحول جهت دار و هماهنگ همه ابعاد، مبتنی بر نگاه غرب به مقوله «توسعه» می باشد. توسعه غربی، فرایندی تک بعدی نیست تا جایی برای عناصر و مؤلفه های دیگری همچون «دین» باقی بماند و سرپرستی ابعادی از حیات بشر به آنها واگذار گردد. توسعه غربی با تفکر غیردینی بر پا شده و نگاه بشر مدرن به موجودات نگاه غیر دینی است، از این رو، می خواهد همه شعبه ها و اضلاع وجود بشر را تحت سرپرستی خود بگیرد و چالشی را که مستند به دینورزی و ایمان گرایی است و تمدّن غرب را با خطر روبه رو کرده است مهار کرده و مضمحل سازد.

 

جهانی سازی غربی

مبنای دیگری که باید آن را از پیش فرض ها و پیش انگارهای غرب در طرح «خاورمیانه بزرگ» به حساب آورد تعریف جهانی شدن(19)یا جهانی سازی(20) است.

هر نوع برداشتی که از جهانی شدن صورت می گیرد، لزوماً مبتنی بر رهیافت جامعه شناختی خاصی خواهد بود. در جامعه شناسی اگر نحوه اجتماع آحاد انسان در کنار یکدیگر توضیح داده شود و توسعه یاب بودن ارتباطات انسانی در سه عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد مطرح گردد، زمینه تبیین علمی مقوله جهانی شدن نیز مهیا خواهد گردید. به نظر می رسد ارتباطات انسانی می توانند گستره ای از «خانواده» تا «گروه های اجتماعی» تا «دولت» تا همگرایی منطقه ای و بین المللی و تا جهان واحد را بپوشانند و بر همین مبناست که ادعا می شود در عصر جدید حتی «دولت ـ ملت ها» نیز نمی توانند نقش گذشته خود را ایفا کنند و ناگزیر باید با التزام به ایدئولوژی برتر که همان «لیبرال دموکراسی» است، به یکسان سازی همه جانبه جهان و تشکیل «کل» واحدی که ملت ها و دولت ها را در خود منحل سازد و بر آحاد بشر سایه بیندازد، مدد برسانند.

طرح «خاورمیانه بزرگ» ناظر به منطقه ای از جهان است که حرکت های فکری و انقلابی گسترده ای در آن علیه جهانی شدن تمدّن غرب انجام پذیرفته و روز به روز در حال گسترش است. پیروزی های مکرّر جریان های مذهبی در کشورهای عربی و نیز توجه روزافزون مسلمانان به دریای بی کران معارف اهل بیت: نمونه بارز این امر می باشد.

به نظر می آید مبانی فکری جهانی شدن و اصول اولیه آن، که در طرح «خاورمیانه بزرگ» تجسّد یافته است در نامه مشهور 60 تن از روشن فکران آمریکا به جرج بوش، که پس از حادثه یازده سپتامبر نگاشته شده بود، نمود روشنی دارد. حتی می توان گفت طرح مزبور، از این نامه و اصولی که در آن بیان گردیده، متولد شده است. این روشن فکران معتقدند ارزش های آمریکایی نه تنها برای مردم آمریکا جذاب هستند، بلکه در حقیقت، میراث مشترک بشریتند و در نتیجه، مبنای امیدواری یک جامعه بشری مبتنی بر صلح و عدالت خواهند بود.(21)

آنها در این نامه به چهار مورد از این ارزش ها اشاره می کنند:

«اولین آرمان و ایده، اعتقاد بر این اصل است که تمامی انسان ها به صورت فطری و ذاتی به محض تولد از حق کرامت و شأن انسانی برخوردارند و به همین دلیل باید همواره با انسان ها به عنوان یک هدف برخورد کرد نه وسیله و ابزار... دموکراسی آشکارترین تبلور اعتقاد به کرامت ماوراءالطبیعه است. در آمریکا در بین نسل های اخیر، تأکید بر برابری شأن و منزلت مردان و زنان و تمامی انسان ها بدون توجه به رنگ و نژاد آنها، از جمله مشهورترین گفتمان های فرهنگی بوده است...

مطلب دوم که با مطلب نخست رابطه تنگاتنگ دارد این اعتقاد است که حقایق اخلاقی جهانی (همان چیزی که بنیانگذاران این کشور، قوانین طبیعت و خداوند طبیعت می نامیدند) وجود دارد و همه مردم می توانند به آنها دسترسی داشته باشند... .

مطلب سوم این اعتقاد است که چون دسترسی فردی و جمعی ما به حقیقت، کامل نیست، بیشتر اختلافات درباره ارزش ها ایجاب می کند که مدنیّت، تسامح در برابر دیدگاه های دیگر، بحث و گفتوگوی منطقی برای یافتن و رسیدن به حقیقت را سرلوحه تلاش های خود قرار دهیم...

چهارم آزادی عقیده و آزادی مذهبی است. این دو آزادی به هم پیوسته را همگان در کشور خودمان و دیگر کشورها به عنوان بازتابی از شأن انسانی اولیه و نیز به عنوان پیش شرط دیگر آزادی های فردی به رسمیت می شناسند.»(22)

روشن فکران آمریکا در نامه مذکور تأکید می کنند که این ارزش ها بدون هیچ وجه تمایزی در مورد تمامی افراد صادق هستند و نمی توان هیچ کس را بر مبنای ویژگی هایی همچون نژاد، زبان، حافظه و یا دین و مذهب از شمول اطلاق این ارزش ها محروم و مستثنا ساخت. اصولا به همین دلیل است که هرکس می تواند به یک شهروند آمریکایی تبدیل شود، و حقیقت نیز همین گونه بوده است. انسان ها از هر نقطه جهان به آمریکا می آیند تا در آزادی نفس بکشند و خیلی زود هم آمریکایی می شوند.(23)

اینان معتقدند: «به لحاظ تاریخی هیچ کشور دیگری را نمی بینیم که عناصر هویت اصلی و اساسی خود مانند قانون اساسی و دیگر اسناد آغازین و نیز درک اولیه از خویشتن را بدین شکل مستقیماً و صریحاً بر مبنای ارزش های انسانی همگانی و جهانی به دست آورده باشد. برای آمریکایی ها هیچ حقیقت دیگری درباره این کشور این قدر اهمیت ندارد.»(24)

معنا و مفهوم آنچه اشاره شد این است که از نظر آمریکایی ها، ادیان و ارزش های آسمانی همچون عبودیت و ولایت و دینداری، حق جهانی شدن ندارند، بلکه آموزه هایی نظیر آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی، و تساهل می توانند و باید جهانی شوند. به عبارت دیگر، در این افق، جهانی شدن نه حق موحدانوخداپرستان، که حق انسان محوران و دنیاگرایان است و در راه تحقق این امر، هرگونه جنگوخشونتی نیز رواومجاز است.

با کمی دقت می توان دریافت ارزش هایی که در نامه روشن فکران آمریکا به جرج بوش آمده و توجیه گر مبارزه در مسیر جهانی شدن ارزش های آمریکایی و حذف مخالفان می باشد، در طرح «خاورمیانه بزرگ» نیز بازتاب روشنی دارد. در این رویکرد، ارزش های آمریکایی باید مرزهای «دولت ـ ملت»های اسلامی و سنّتی «خاورمیانه بزرگ» را طی کنند و این کشورها را به دهکده جهانی ملحق سازند. پر روشن است که کدخدا و ارباب این دهکده جهانی همان آمریکا با ارزش های تعریف شده آن است. بنابراین، ضرورت اشاعه آزادی و دموکراسی و جامعه مدنی در منطقه، التزام هرچه بیشتر به علم غربی، لزوم رشد جایگاه زنان، تلاش برای پیوستن کشورهای منطقه به سازمان تجارت جهانی و مواردی از این دست را می توان در راستای جهانی شدن و گسترش ارزش های آمریکایی در منطقه خاورمیانه ارزیابی نمود. در حقیقت، «جهانی شدن» حسنِ تعبیری برای همان «آمریکایی شدن» است، و جهانی شدنِ هر منطقه ای، آمریکایی شدن را در بطن و به دنبال خود دارد.(25)

 

فلسفه تاریخ غیرالهی

مبنا و پیش فرض دیگری که اعتبار و بهای طرح «خاورمیانه بزرگ» به آن بستگی دارد نوعی فرجام شناسی در حیطه تاریخ و به گونه ای تحلیل فلسفی از تاریخ است. بر اساس این فرض، لیبرال دموکراسی و روش زندگی غربی، نقطه اوج سیر تکاملی بشر است که همه فرهنگ ها و نگرش های سنّتی را در خود منحل ساخته و جامعه جهانی ای خواهد ساخت که در آن تعلق اول و مشترک آدمیان، بیش از هر چیز دیگر، همان تعلّق به فرهنگ واحد جهانی ـ که فرهنگ «قراردادی زندگی کردن» و نفی قدسیت است ـ خواهد بود. این فلسفه تاریخ، که مبنای عمل تمدّن کنونی در تصرفات جهانی اوست، فرایندی است که بر پایه الگوی خرد مدرن و علم جدید، تفسیر و تبیین می گردد.

تکامل اجتماعی و تاریخی از این منظر، دارای سمت و سویی معین است و افتان و خیزان و به صورتی خطی و برگشت ناپذیر به سرانجام محتوم خود نزدیک می شود. در واقع، کوره تاریخ به تدریج، ناملایمات و ناخالصی ها را می زداید و خوش بینی به آینده را گسترش می دهد.

«یکی از مهم ترین وجوه این تفکر، اهمیت مفهوم کار مشخص(26)است که به عمل اجتماعی منجر می شود، یخ های تقدیر را ذوب می کند و عالمی و آدمی را از نو می سازد. عالی ترین میوه تکامل، ظهور اختیار و اراده انسان است، این رنج و قداست که مهر بطلان بر تئوری های بقا زده و به عنوان مهم ترین ابزار رسیدن به اهداف متعالی به کار برده می شود، هرچه قوی تر باشد، روند تکامل نیز شتاب بیشتر می گیرد و هر نیروی ضد تکاملی را زیر پا می گذارد. تلاش آگاهانه انسان ها، برپایی حکومت عدل را به تعجیل می اندازد و آن را قریب الوقوع تر می کند. همچنین اراده، عنصر پیشتاز است و نقش کاتالیزور و شتاب دهنده را در فرایند تکامل ایفا می نماید.»(28)

متفکران متعددی در غرب به «فلسفه تاریخ» پرداخته اند که از آن جمله می توان به هگل، مارکس، توین بی و اشپنگلر اشاره کرد.(29)

به هر حال، طرح «خاورمیانه بزرگ» آمریکا مبتنی بر این پیش انگاره است که توسعه و آزادی غربی همان غایتی است که مراحل تکاملی تاریخ به آن ختم شده است، در نتیجه، همه مناطق جهان و همه آحاد بشر باید به این جهت تکامل ملتزم شوند و از سرپیچی و کارشکنی بپرهیزند. این طرح می خواهد منطقه خاورمیانه را که مانعی در مسیر جهانی شدن توسعه غرب است، استحاله کرده و بیش از پیش در درون تمدّن مادی غرب منحل نماید. حساسیت و تأکید این طرح بر آزادی، دموکراسی، مدنیّت، و هماهنگی با سازمان های جهانی غربی همگی باید در این سمت و سو تفسیر شوند.

 

4. نقد طرح «خاورمیانه بزرگ»

سرنوشت طرح «خاورمیانه بزرگ» به دلیل نقایص و معایب فراوانی که دارد، مبهم و تیره می باشد و به نظر می رسد که هرگز امیدی برای موفقیت آن وجود ندارد. این نقایص و عیوب را می توان در دو بخش «ناکارآمدی عملی» و «ضعف پیش انگاره ها» بیان کرد.

 

ناکارآمدی عملی

در این طرح و در رفتار متولیان آن، تناقض و تهافت توجیه ناپذیری یافت می شود که گاهی آن را «پارادوکس دموکراسی» نامیده اند.

چنانچه یکی از اصلی ترین بنیان های سیاست خارجی آمریکا در منطقه، و در طرح «خاورمیانه بزرگ» را تحقق دموکراسی بدانیم، برای آنها بسیار گیج کننده خواهد بود اگر طرح دموکراسی خواهی و تبلیغ آزادی به تقویت جریان هایی منتهی شود که به لحاظ باورها و اعتقادات خود، دلبستگی عمیقی به روح دموکراسی غربی ندارند و حتی گاهی با آن از در ستیز درمی آیند.

غیر از الگوی جمهوری اسلامی ایران که مصداق بارز استفاده از مردم سالاری واقعی و انتخابات صحیح در راستای اقامه توحید و دین و عدل به دست دولت و ملت است، در کشورهایی همچون عراق و فلسطین نیز می توان به نسبتی این امر را مشاهده کرد. تیم جرج بوش شاید بر این باور بود که در عراق با جامعه ای غیردینی و سکولار مواجه می گردد، اما این تصورات، اشتباه از آب درآمد و اکثریت حکومت در دست شیعیان قرار گرفت.

در فلسطین نیز آنچه از صندوق های انتخابات خارج شد چیزی جز پیروزی جنبش حماس، که مقاومت اسلامی آن در برابر اسرائیل غاصب را همگان شنیده اند، نبود. پیروزی اخوان المسلمین و فتح بیست درصد از کرسی های پارلمان مصر نمونه دیگر است.

ادامه دارد...

 

پى نوشت ها

12. Developent.

13ـ ر.ک: «بیانیه حق توسعه»، قطعنامه شماره 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روزنامه یاس نو، 27 دی ماه 1382.

14ـ همان.

15ـ همان.

16ـ سید ابراهیم حسینی، «حق توسعه کشورهای در حال توسعه»، ماهنامه معرفت، شماره 93 (شهریور 1384)، ص 9.

17ـ دکتر حسن حسینی، پیشین، ص 117ـ118.

18ـ همان، ص 108.

19. Globality.

20. Globalization.

21ـ دیوید بلنکن بورن، «نامه روشن فکران آمریکا به جرج بوش»، هفته نامه یالثارات، 25 اسفند 1380.

22ـ همان.

23ـ همان.

24ـ همان.

25ـ فرانسیس فوکویاما، «جهانی شدن همان آمریکایی شدن است»، روزنامه جام جم، 9 مهر 1381.

26. Concerote.

27. Voluntarism.

28ـ سیدجعفر مرعشی، توسعه اجتماعی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1377، ص 13.

29ـ کریم مجتهدی، فلسفه تاریخ، تهران، سروش، 1381، ص 145، 160، 163 و 169

  نظرات ()
مطالب اخیر گردشگران ایرانی ترکیه را ساختند، اما... مناقشه در دریای چین جنوبی انحصار مذاکرات به برجام اشتباه بود به حاشیه راندن ایران از تحولات سوریه آیا "چین" رهبر آینده جهان است؟! سیری در انتخابات مجلس و تقسیمات سیاسی شهرستان ملکان از مشروطه تا کنون 5 تهدید راهبردی ژئوپلیتیک انرژی ایران اردوغان به این 3 دلیل این روزها به شدت ضدایران شده است 5 دلیل سفر ناگهانی و اعلام نشده وزیر خارجه عربستان به عراق بررسی اهمیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک طرح اتصال دریای کاسپین به آب های جنوب
کلمات کلیدی وبلاگ ایران (۱٧٢) ترکیه (۸۳) سوریه (٧٥) امریکا (٦٥) خاورمیانه (٦۳) عربستان (٥٧) بحران سوریه (٤٧) داعش (٤٤) روسیه (٤٢) عراق (٤٢) سیاست خارجی (۳٦) ژئوپلتیک (۳٠) سیاست خارجی ایران (٢٩) مقالات جغرافیای سیاسی (٢٩) یمن (٢٥) مصر (٢٢) چین (٢٠) تحولات یمن (۱٩) اردوغان (۱۸) اوباما (۱٧) سیاست خارجی عربستان (۱٧) پاکستان (۱٦) سیاست خارجی ترکیه (۱٦) تحولات سوریه (۱٤) افغانستان (۱٤) کردها (۱٤) ایران عربستان (۱٤) کردستان عراق (۱٤) روابط بین الملل (۱۳) امنیت (۱۳) قطر (۱۳) القاعده (۱۳) صادرات گاز (۱۳) تحولات جهان عرب (۱۳) رقابت ایران و عربستان (۱٢) نفت (۱٢) عربستان سعودی (۱٢) بیداری اسلامی (۱٢) توافق هسته ای (۱۱) اتحادیه اروپا (۱۱) دیپلماسی (۱۱) ژئوپلیتیک (۱۱) انرژی (۱۱) سیاست (۱٠) تحریم (۱٠) سیاست خارجی امریکا (۱٠) روابط ایران ترکیه (۱٠) حوثی ها (۱٠) عبدالرضا فرجی راد (۱٠) ایران امریکا (٩) چین - امریکا (٩) قدرت نرم (٩) اعراب (٩) تروریسم (۸) سلفی گری (۸) هند (۸) جهانی شدن (۸) جمهوری آذربایجان (۸) کردستان (۸) اسلام گرایی (۸) آسیای مرکزی (۸) جهان عرب (۸) حکومت اقلیم کردستان (۸) هیدروپلیتیک آب (۸) سیاست خارجی روسیه (۸) روابط ایران روسیه (٧) بندر چابهار (٧) خلیج فارس (٧) آذربایجان (٧) گاز (٧) اروپا (٧) لبنان (٧) انتخابات (٧) پرونده هسته ای (٧) استراتژی (٦) آفریقا (٦) اسرائیل (٦) پوتین (٦) وهابیت (٦) جغرافیای سیاسی (٦) اخوان المسلمین (٦) بارزانی (٦) بحران آب (٦) نظام بین الملل (٦) ایران عراق (٦) بهار عربی (٦) قفقاز جنوبی (٦) تاریخچه داعش (٦) داعش عراق (٦) داعش سوریه (٦) سیاست خارجی چین (٦) انتخابات‌ (٦) خاورمیانه اسلامی (٦) گاز ایران (٦) خاورمیانه بزرگ (٥) انتخابات شورا (٥) بحران عراق (٥) مقالات ژئوپلیتیک (٥) روابط روسیه ترکیه (٥) سیاست خارجی هند (٥) رژیم های بین المللی (٥) تبلیغات انتخابات (٥) ژئوپلتیک ایران (٥) نظم نوین جهانی (٥) شیعیان یمن (٥) انتخابات ایران (٥) جنگ نرم (٥) دیپلماسی عمومی (٥) خط لوله صلح (٥) امنیت ملی (٥) ترانزیت (٥) حزب الله لبنان (٥) حزب الله (٥) فلسطین (٥) رسانه (٥) جغرافیا (٥) بلوچستان (٤) روابط خارجی (٤) اوکراین (٤) ارمنستان (٤) اسلام (٤) امارات (٤) طالبان (٤) انقلاب اسلامی (٤) تحریم های بین المللی (٤) منافع ملی (٤) امارات متحده عربی (٤) مرز (٤) اردن (٤) جهان اسلام (٤) بحران (٤) اقتصاد سیاسی (٤) بشار اسد (٤) حقوق بین الملل (٤) هژمونی (٤) مذاکرات هسته ای (٤) علویان (٤) شمال آفریقا (٤) نوری مالکی (٤) ژئواستراتژیک (٤) ایران مصر (٤) کردهای سوریه (٤) حافظ نیا (٤) سیاست خارجی قطر (٤) ارتش آزاد سوریه (٤) نظریه های روابط بین الملل (٤) مشاوره انتخاباتی (٤) ایران چین (٤) علویان ترکیه (٤) افراط گرایی (٤) ژئوپلیتیک آب (٤) دیپلماسی آبی (٤) نظم جدید جهانی (٤) جنگ آب (٤) داعش در عراق (٤) ایران سوریه (٤) جبهه النصره (٤) ژئوپلتیک گاز (٤) فدرالیزم (۳) شیوه تبلیغات انتخاباتی (۳) چاپ تبلیغات انتخابات (۳) خاورمیانه جدید (۳) چین اقتصاد (۳) ساختار یمن (۳) حوثی های یمن (۳) مقالات ژئوپلتیک (۳) روابط افغانستان -پاکستان (۳) ژنوم ژئوپلیتیک (۳) رودخانه مرزی (۳) روابط ترکیه عراق (۳) رقابت های ژئوپلیتیکی و (۳) رقابت نفتی (۳) روابط ایران و عمان (۳) برجام (۳) کریدور شمال جنوب (۳) دریای جنوبی چین (۳) ایران هند (۳) مدیریت بحران (۳) انتخابات ترکیه (۳) انقلاب های عربی (۳) استراتژی ایران در عراق (۳) روابط ایران و عربستان (۳) ژئواکونومیک (۳) شهرستان ملکان (۳) قطر شبکه الجزیره (۳) انتخابات امریکا (۳) سیاست خارجی پاکستان (۳) همکاری بین المللی (۳) راهبرد ترکیه در سوریه (۳) علویان سوریه (۳) هدف مندی یارانه ها (۳) ایران هراسی (۳) شیعیان عربستان (۳) حسن البنا (۳) ترامپ (۳) 11سپتامبر (۳) ژئواستراتژی (۳) شورای همکاری خلیج فارس (۳) بریتانیا (۳) ملکان (۳) ترکمنستان (۳) عمان (۳) قره باغ (۳) شورای امنیت (۳) قفقاز (۳) انتخابات ریاست جمهوری (۳) دموکراسی (۳) کلینتون (۳) فرهنگ (۳) یارانه (۳) ظریف (۳) موسویان (۳) خزر (۳) ژاپن (۳) توریسم (٢) روحانی (٢) سنگاپور (٢) تبلیغات انتخاباتی (٢) سازمان ملل (٢) فرانسه (٢) ارتباطات (٢) قومیت (٢) هویت ملی (٢) ناتو (٢) مقام معظم رهبری (٢) حماس (٢) جهان سوم (٢) اوپک (٢) غرب (٢) آذری (٢) آمریکا (٢) لیبی (٢) مازندران (٢) بی بی سی (٢) جمهوری اسلامی ایران (٢) قزاقستان (٢) آلمان (٢) گردشگری (٢) حق وتو (٢) مذاکره (٢) کویت (٢) اسلام سیاسی (٢) گرجستان (٢) احمدی نژاد (٢) ایران هسته ای (٢) قیمت نفت (٢) تهدید نرم (٢) تنش زدائی (٢) دریای خزر (٢) هویت فرهنگی (٢) واقع گرایی (٢) حزب عدالت و توسعه (٢) کنفدراسیون (٢) رئیس جمهور آمریکا (٢) کریمه (٢) نفت وگاز (٢) بازدارندگی (٢) تحریم اقتصادی (٢) سازه انگاری (٢) منطقه گرایی (٢) موادمخدر (٢) فدرالیسم (٢) تبارشناسی (٢) هانتینگتون (٢) اسد (٢) مدل مفهومی (٢) منطقه آزاد ارس (٢) برخورد تمدنها (٢) عزت اله عزتی (٢) رژزیم حقوقی (٢) هارتلند (٢) موقعیت ایران (٢) استراتژِی (٢) انر}ى هسته ای (٢) انقلاب تونس (٢) انقلاب مصر (٢) خاورمیانه جدید (٢) علی عبدالله صالح (٢) تحولات خاورمیانه (٢) تحولات مصر (٢) ترورریسم (٢) ملک سلمان (٢) مقاومت و حزب الله (٢) موازنه قدرت (٢) رشد اسلام گرایی (٢) ایران ترکیه سوریه (٢) ایران ترکبه (٢) رقابت ایران و ترکیه (٢) ترکیه سوریه (٢) ساختار شورای امنیت (٢) امریکا خاورمیانه (٢) چالش های ترکیه (٢) تئوری های روابط بین الملل (٢) صادرات نفت (٢) سیاست بین الملل (٢) لبنان و بحران سوریه (٢) مرزهای دریایی ایران (٢) عراق جدید (٢) کردستان سوریه (٢) محمد مرسی (٢) امنیت منطقه ای (٢) شیعیان عراق (٢) جغرافیای ملکان (٢) روابط ایران و ترکیه (٢) کردهای ترکیه (٢) انقلابات عربی (٢) ترکیه خاورمیانه (٢) روابط با عراق (٢) مرزهای ایران (٢) بازار انرژی (٢) پیمان کمپ دیوید (٢) جزایر چین جنوبی (٢) روابط هند و پاکستان (٢) سدسازی ترکیه (٢) خط لوله تاپی (٢) گروه تکفیری خراسان (٢) پسا تحریم (٢) کد ژئوپلیتیک (٢) داعش افغانستان (٢) روابط ایران امریکا (٢) دولت سازی (٢) ملت سازی (٢) القاعده یمن (٢) پسابرجام (٢) جغرافیای سیاسی (٢) افغانستان ایران (٢) هیدرو پلیتیک (٢) گروه سلفی خراسان (٢) گروه خراسان (٢) یرنامه چهارم توسعه (٢) ترکیه داعش (٢) تبارشناسی تروریسم (٢) کریدور شمال- جنوب (٢) طرح توسعه شرق (٢) توسعه شرق (٢) منابع گازی (٢) بحران یمن (٢) جریان های افراطی (٢) کنکره امریکا (٢) ساختار قومی یمن (٢) شیعیان زیدی (٢) ساختار سیاسی عمان (٢) تروریسم سلفی (٢) الگوی امنیتی (٢) سلفی گری وهابی (٢) امنیت جمهوری اسلامی ایران (٢) موضوع هسته ای ایران (٢) رقایت امریکا روسیه (٢) تاریخ یارانه (٢) ترکیه وبحران سوریه (٢) بازیگران تحولات سوریه (٢) تحدید حدود مرز (٢) چاپ آگهی انتخاباتی (٢) چاپ تراکت انتخابات (٢) آگهی انتخاباتی (٢) مشاوره تبلیغات انتخابات (٢) داود اوغلو (٢) سیاست خارجی روسیه (٢) کشور عمان (٢) قدرت ملی (٢) ایران اعراب (٢) القاعده آفریقا (٢) گرو های تندرو (٢) عبدربه منصور هادی (٢) دولت اسلامی عراق و شام (٢) اقتصاد امارات (٢) ترورریسم سوری (٢) تجزیه سوریه (٢) تحریم سیاسی (٢) جایگاه قطر (٢) اسلام رادیکال (٢) رادیکالیسم اسلامی در آفریقا (٢) اس 300 (۱) امنیت ایران (۱) نقش اردن در سوریه (۱) ماهیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل (۱) اعتراضات ترکیه (۱) اسلام گرایی آفریقا (۱) تحریم های بین النللی (۱) تحریم های بکجانبه (۱) امنیت، (۱) قفقاز شمالی (۱) روابط ایران و پاکستان (۱) انتخابات پارلمانی المان (۱) حزب سبز آلمان (۱) محمد جواد ظریف (۱) مذاکرات سازش (۱) یاران رئیس جمهور (۱) گروه های ذینفوذ (۱) همگرایی، واگرایی (۱) منارعات قومی (۱) ارتش آزاد مصر (۱) بوکوحرام (۱) توسعه ملی (۱) سیاستهای امنیتی (۱) جنگ تمدنها (۱) احزاب عراق (۱) دموکراسی در عراق (۱) تحریم اقتصادی (۱) امنیت سیاسی (۱) جوک قومیتی (۱) روابط جهانی (۱) توافق ایران و 1+5 (۱) عمق استراتژیک (۱) عمق استراتژیک ایران (۱) روسیه سوریه (۱) انتخابات تبلیغات (۱) شیوه های تبلیغات (۱) سلفی گری تکفیری (۱) وهابیت تکفیری (۱) تحولات اقتصادی امارات (۱) تحریم نفتی (۱) چالش های صادرات گاز (۱) سیاست خارجی دولت نهم ودهم (۱) جبهه اسلامی سوریه (۱) اتحادیه اروپایی (۱) روند صلح (۱) فلسطین، اسرائیل (۱) روندصلح خاورمیانه (۱) جغرافیای خاورمیانه (۱) تاریخ خاورمیانه جدید (۱) مازی (۱) شیعیان مالزی (۱) بلوچستان آزاد (۱) شورای روابط خارجی اروپا (۱) مدل مفهومی بحران سوریه (۱) اقتصاد ترکیه (۱) العراقیه (۱) تئوری جیمزروزنا (۱) قراردادگاز ایران پاکستان (۱) روابط فرهنگی (۱) واردات گاز ترکمنستان (۱) رقابت ایران و مصر (۱) جایگاه انتخابات در ایران (۱) چاپ تبلیغات انتخاباتی (۱) چاپ انتخابات (۱) چاپ بنر انتخابات (۱) بروشورهای انتخابات (۱) تبیلغات انتخابات (۱) چاپ آگهی (۱) طراحی آگهی انتخابات (۱) تبلیغات انتخابات مجلس (۱) تبلیغات در انتخابات (۱) شیوه های انتخاباتی (۱) غلامحسن حیدری (۱) تبلیغات انتخابات رسانه (۱) چاپ آگهی انتخابات (۱) هزینه تبلیغات انتخابات (۱) خطوط مرزی (۱) چاک هاگل (۱) عهدنامه 1975 (۱) مرزایران عراق (۱) مناقشات مرزی (۱) مرزهای غربی ایران (۱) مرز عراق (۱) ترکان سین کیانگ (۱) استراتژی امریکا (۱) [ جریان های ملی گرا (۱) تحولات ایران (۱) مخالفان آل سعود (۱) تجمیع انتخابات (۱) مشاکرت سیاسی (۱) مشارکت‌ سیاسی‌ (۱) رای‌ و رای‌دادن‌ (۱) تبلیغات‌ انتخاباتی‌ (۱) ایران ترکیه (۱) جریان مقاومت (۱) جبهه مقاومت (۱) یارانه ها در جهان سوم (۱) تاریخچه هدف مندی یارانه ها (۱) فتح اله گولن (۱) انقلاب اسلامی ایران (۱) شورای اطلاعات ملی آمریکا (۱) محمئد (۱) استراتژی ایران (۱) تغییر نظام سوریه (۱) ایرانیان در قزاقستان (۱) شیعیان قزاقستان (۱) آذری های قزاقستان (۱) نونس (۱) نقشه سوریه (۱) نقشه نبرد در سوریه (۱) جبهه‌های جنگ در سوریه (۱) انرژی هسته ای (۱) تروریسم سلفی- تکفیری (۱) احزاب آذربایجان (۱) جنبش مقاومت (۱) شمال عراق (۱) آگهی جذب فوق لیسانس علوم سیاسی (۱) اقتصاد قطر (۱) بندربن سلطان (۱) دیپلماسی شهری (۱) اسه آن (۱) نگاه به شرق (۱) تروریسم رسانه ای (۱) ریشه های بحران سوریه (۱) دوران جنگ سرد (۱) یکجانبه گرایی (۱) چندجانبه گرایی (۱) مفهوم منطقه گرایی (۱) معاهده شنگن (۱) نظریه های انقلاب (۱) انقلاب های عربی (۱) نظریه های جغرافیای سیاسی (۱) نظریه های ژئوپولیتیک (۱) منابع کنکور دکتری علوم جغرافیا ی سیاسی (۱) هارتلند جدید (۱) بهار عربی، (۱) گروه های معارض سوریه (۱) حزب سلفی نور (۱) حزب النهضه (۱) ژئواستراتژی جهانی (۱) مکیندر (۱) اقتصاد عمان (۱) نفت کردستان (۱) ژئوپلیتیک عراق (۱) ساختار قومی (۱) کردهای ایران (۱) انرژى هسته ای (۱) مناطق جدایی طلب اروپا (۱) جدایی طلبی (۱) کوبانی (۱) تقابل ترکیه-عربستان (۱) اختلاف ترکیه عربستان (۱) رقابت ترکیه عربستان (۱) سقوط صنعا (۱) زیدی های یمن (۱) جغرافیای یمن (۱) واقعیت داعش (۱) کردهای عراق (۱) آینده کردها (۱) الحوثی ها (۱) انتخابات‌ سوریه (۱) ابوبکر البغدادی (۱) کارکرد گرایی (۱) داعش در سوریه (۱) حامیان داعش (۱) موصل (۱) اقتصاد یمن (۱) یمن در نگاه استراتژیک عربستان (۱) حسن بهشتی پور (۱) تحریم های علیه ایران (۱) نیچروان بارزانی (۱) استخدام کارشناس ارشد علوم سیاسی (۱) دعوت به همکاری روابط بین الملل (۱) استخدام کارشناس ارشد روابط بین الملل (۱) استخدام ارشد روابط بین الملل (۱) روابط عربستان اسرائیل (۱) تفاهم لوزان (۱) داعش آفریقا (۱) مدیریت سیاسی فضا (۱) منظقه آزاد چابهار (۱) قدرت ملی ایران (۱) دالان شمال جنوب (۱) ژئوپلتیک بلوچستان (۱) فیمینسیم (۱) ترانزیت گاز (۱) نقش ایران عربستان در یمن (۱) رابطه ترکیه با داعش (۱) انصارالله (۱) موقعیت اقتصادی یمن (۱) جایگاه منطقه ای یمن (۱) روابط آمریکا روسیه (۱) ایران ژاپن (۱) گروه تروریستی خراسان (۱) مختاری،حسین (۱) عبدی،عطاءالله (۱) سیاست خارجی افغانستان (۱) الرمادی (۱) پارلمان ترکیه (۱) ارتش های جهان (۱) روسیهر (۱) نظریه‌های ژئوپلیتیک (۱) داعش در آسیای مرکزی (۱) دولت آشتی ملی افغانستان (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) دموکرات ها (۱) عربستان یمن (۱) ژئواستراتژیک ایران (۱) انتخایات ترکیه (۱) اسلام گرایان ترکیه (۱) محمد ابن عبدالوهاب (۱) نوار مرزی ایران ترکیه (۱) مسائل مرزی (۱) تجزیه استانهاس سنی عراق (۱) تحول ژئوپلیتیک (۱) ساختار ژئوپلیتیکی جهان (۱) ضدژئوپلیتیک (۱) ژئوپلیتیک مقاومت (۱) سایکس-پیکو (۱) کیومرث یزدان پناه (۱) نوروپلیتیک (۱) بحران خاورمیانه (۱) روابط پاکستان افغانستان (۱) تحولات سیاسی ترکیه (۱) پایگاه هوایی روسیه (۱) شی جین‌پینگ (۱) سیاست خارجی فرانسه (۱) اختلاف مصر و عربستان (۱) مصر عربستان (۱) اقلیت های قومی ترکیه (۱) اقلیت های زبانی ترکیه (۱) اقلیت های دینی ترکیه (۱) جریان های وهابی (۱) الگوهای اسلام گرایی (۱) نظریه های روابط بین الملل ریه های (۱) بازدارندگی استراتژیک (۱) مدل های دولت-ملت (۱) دولت-ملت سازی (۱) رهیافت اسلامی ایرانی (۱) روابط چین بریتانیا (۱) دولت-ملت (۱) دولت -ملت سازی (۱) عربستان روسیه (۱) بازاریابی انتخابات (۱) کمپین انتخاباتی (۱) برنامه‌ریزی تبلیغاتی (۱) اهداف روسیه در سوریه (۱) مناطق آزاد ترکیه (۱) ژئوپلتیک مقاومت اسلامی (۱) بنیان‌های ژئواستراتژیک (۱) آثار توافق هسته ای بر خاورمیانه (۱) سلاح های روسی (۱) روابط روسیه چین (۱) نقش امارات در یمن (۱) جنبش گوران (۱) مدل اندرسون، (۱) روابط ایران -اروپا (۱) ژئوپلتیک نفت (۱) کریدورهای ترانزیتی (۱) بندرچابهار (۱) کریدورهای بین المللی (۱) کریدورشرق- غرب (۱) موقعیت ترانزیتی ایران (۱) داعش در پاکستان (۱) کشورهای دو سه دولتی (۱) انتخابات مجلس (۱) 13نوامبر پاریس (۱) انفجارهای پاریس (۱) حمله داعش به پاریس (۱) حملات تروریستی پاریس (۱) راهبرد نظامی ژاپن (۱) اهمیت هیدروپلیتیکی ایران (۱) روابط ترکیه عربستان (۱) روابط اعراب ترکیه (۱) روابط ترکیه با اعراب (۱) ژئوپلتیک اروپا (۱) روسیه اوکراین (۱) اندیشه سیاسی اهل سنت (۱) خلافت از دیدگاه اهل سنت (۱) مبانی اندیشه سیاسی (۱) بازارهای منطقه ای گاز (۱) قتصاد سیاسی بین الملل (۱) نو واقع گرایی (۱) رسول حاج احمدی (۱) حسین اژدر (۱) فدراسیون و کنفدراسیون (۱) ژئوپلیتیک فضای مجازی (۱) روسیه آذربایجان (۱) راهبرد ژئوپلتیک (۱) ژئوپلیتیک انرژی (۱) تقسیملت سیاسی ملکان (۱) هژمونی چین (۱) جایگاه جهانی چین (۱) جایگاه منطقه ای ایران (۱) دریای چین جنوبی (۱) روابط هند وعربستان (۱) روابط عربستان وهند (۱) بحران کشمیر (۱) هند کشمیر (۱) پاکستان کشمیر (۱) جنگ ترکیبی (۱) استراتژِی آناکوندا (۱) جنگ هیبریدی (۱) ایران پاکستان (۱) سیاست خارجی مصر (۱) روابط ایران و هند (۱) طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه (۱) تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه (۱) سیاست خارجی ژاپن (۱) تاریخ ملکان (۱) دجله و فرات (۱) حق آبه (۱) شهر ملکان (۱) اکولوژی سیاسی (۱) جغرافیای سیاسی شهر (۱) آبراه خزر روسیه (۱) منازعات دریایی (۱) اختلافات دریایی (۱) اقلیم در ژئوپلتیک (۱) ژئوپلیتیک خاورمیانه (۱) قانون مناطق دریایی (۱) گوادر (۱) صلح کردها (۱) پیمان شانگهای (۱) تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (۱) سیاست خارجه ایران و عراق (۱) سیاست خارجی عراق (۱) اقوام عراق (۱) بازارنفت (۱) روابط عربستان امریکا (۱) سیاست خارجی قزاقستان (۱) چین -افغانستان (۱) روسیه اتحادیه اروپا (۱) هند پاکستان (۱) جهان تک قطبی (۱) جنبش صهیونیسم (۱) خاورمیانه رمیانه (۱) کردستان ترکیه (۱) توازن قدرت (۱) انقلابات عربی و ترکیه (۱) انقلاب سوریه (۱) جنگ اطلاعاتی (۱) خلیج‌فارس (۱) قدرت نرم ایران (۱) اربیل (۱) روابط ایران و عراق (۱) مطالعات منطقه ای (۱) ایران و عربستان (۱) ترکیه اسرائیل (۱) سیاست خاورمیانه ترکیه (۱) اهداف ترکیه (۱) اعتراضات سوریه (۱) ترکیه و اعراب (۱) ترکیه سیاست خارجی (۱) اختلافات مرزی (۱) احزابرسیاسی ایران (۱) ناپایداری احزاب (۱) قدرت نظامی (۱) انتقال آب (۱) جنگ نفتی (۱) نظر سنجی انتخاباتی (۱) اخوان المسلمین سوریه (۱) سیاست ترکیه (۱) گردشگری ترکیه (۱) نظام بین المللی (۱) جمهوری خواهان (۱) ارتش امریکا (۱) فلسفه جغرافیا (۱) مسعود بارزانی (۱) موازنه منطقه ای (۱) جلال طالبانی (۱) عدالت و توسعه (۱) جنبش اسلامی (۱) نظم منطقه ای (۱) سقوط بشار اسد (۱) محورمقاومت (۱) تاثیر ماهواره بر جوانان (۱) هژمون (۱) ارتش آزاد (۱) پیروزی اوباما (۱) ارتش عراق (۱) مرزهای ایران در خلیج فارس (۱) مرزهای ایران و کویت (۱) آثار بحران سوریه (۱) پیامدهای بحران سوریه (۱) ژئوکالچر (۱) استراتژی چیست (۱) تاثیرات شبکه های ماهواره ای (۱) نقش مخرب شبکه های خارجی (۱) انتخابات کویت (۱) پیامدهای انتخابات کویت (۱) امریکا خلیج فارس (۱) امریکا سیاست خارجی (۱) پارس جنوبی (۱) ایران پاکستان (۱) قطر سیاست (۱) روابط خارجی قطر (۱) قطز خاورمیانه (۱) امریکا قطر (۱) رژیم های سیاسی (۱) جامعه شتاسی سیاسی (۱) تئوری های بین الملل (۱) حمیرا مشیر زاده (۱) تاریخ سوریه (۱) اقتصاد سوریه (۱) جغرافیای سوریه (۱) تحولات عربی (۱) رقابت ایران ترکیه (۱) اصلاح شورای امنیت (۱) استراتژی امنیت (۱) پیامدهای سقوط بشار اسد (۱) سقوط اسد (۱) سقوط سوریه (۱) عراق کردستان (۱) بغداد اربیل (۱) ایران ترکیه جهان عرب (۱) امنیت اسرائیل (۱) اهداف ترکیه در سوریه (۱) اسلام گرایی ترکیه (۱) اهل تسنن عراق (۱) جنبش مصر (۱) انقلاب مصز (۱) تحولات لبنان (۱) شیعیان کویت (۱) انتخابات گویت (۱) بحرانهای قومی عراق (۱) ترکیه عراق (۱) میادین نفت و گاز (۱) موازنه نرم (۱) انتخابات 2012آمریکا (۱) سیاست های روسیه (۱) رئیس جمهور روسیه (۱) سیاست های روسیه سیه (۱) رسانه های یهودی (۱) اامپریاالیسم رسانه ای (۱) شبکه ماهواره (۱) الکوثی (۱) هادی تی وی (۱) شبکه جهانی اهل بیت (۱) تاریخچه بی بی سی (۱) کارمندان بی بی سی فارسی (۱) رسانه نوین (۱) رسانه های ارتباطی (۱) آثار ماهواه (۱) رسانه فارسی (۱) ایران، (۱) انقلاب یمن (۱) موج بیداری (۱) آل خلیفه (۱) قذاقی (۱) تهاجم رسانه ای (۱) قدرت سخت (۱) سونامی بیداری اسلامی (۱) ریزگردها (۱) تجزیه عربستان (۱) سید قطب (۱) مناقشه اعراب و اسرائیل (۱) جنبش اخوان المسلمین (۱) اخوان المسلمین آفریقا (۱) جمال عبداناصر (۱) فرار عروس قذافی (۱) همسر قذافی (۱) اویغورها باما (۱) تحولات مصر لات مصر (۱) آینده مصر (۱) ترک ها (۱) جان کری (۱) مدیریت سیاسی (۱) ساختارگرایی (۱) مورگان شوستر (۱) امپریالیسم خبری (۱) مقالات رسانه و اینترنت (۱) ‍ژئورسانه ژئومدیا (۱) حزب الله و رفتار رسانه ای (۱) ایران- روسیه (۱) جوزف نای (۱) سفیر انگلیس (۱) نهضت ملی نفت (۱) جغرافیای انتخابات (۱) ارتش روسیه (۱) میادین مشترک (۱) برساخت گرایی (۱) اویغورها (۱) مرزهای ایران و عراق (۱) شبکه های فارسی زبان (۱) نظریه دولت (۱) سیر تکوین دولت درایران (۱) مفهوم دولت (۱) تحول حکومت در ایران (۱) تحولات عربستان (۱) ایران-امریکا (۱) روسیه-چین (۱) فرصت چالش (۱) حوادث زاهدان (۱) دکتر سمیعی (۱) اقوام -قومیت (۱) الیاس واحدی (۱) نظریه های ژئوپلتیک (۱) عوامل ژئوپلتیک (۱) راتزل (۱) پایگاه دریای ام الغنم (۱) پایگاه هوایی ظهران (۱) پایگاه دریایی جفیر (۱) پایگاه دریایی خضب (۱) منابع ارشد ژئوپلتیک (۱) مجتهدزاده (۱) پور پویان رضا (۱) منابع دکترای جغرافیای سیاسی (۱) ژئوپلتیک انتقادی (۱) ژئوپلتیک فراگیر (۱) منابع ارشد جغرافیای سیاسی (۱) مبانی جغرافیا (۱) متون تخصصی جغرافیا (۱) ژئوپلتیک دوره تولد (۱) ژئوپلتیک دوره احیا (۱) ژئوپلتیک دوره افول (۱) ژئوپلتیک دوره شکوفایی (۱) ژئواستراتژِی خلیج فارس (۱) سیدجمال الدین (۱) ایران اروپا (۱) علاوی (۱) هانتیگتون (۱) مرز امنیت (۱) گزارش سازمان ملل (۱) جنگ یمن (۱) حسین بشیریه (۱) قدرت نظامی ایران (۱) نجران (۱) چرخه سوخت هسته ای (۱) جهانی شدن فرهنگ (۱) الوین تافلر (۱) مصطفی کمال آتاتورک (۱) هویت قومی (۱) شیعه ستیزی (۱) صعده (۱) جنگ داخلی (۱) تنب بزرگ (۱) ترانزیت کالا (۱) پراگماتیسم (۱) امارات متحده (۱) نظریه تربیتی (۱) مناقشه (۱) ارتش چین (۱) سازمان های بین المللی (۱) جنگ رسانه (۱) بنیادگرایی (۱) سلاح شیمیایی (۱) لویی جرگه (۱) مفهوم قدرت (۱) سیاست داخلی (۱) دولت یازدهم (۱) الشباب (۱) آذری ها (۱) بیابان زایی (۱) گرهاردشرودر (۱) الهام علی اف (۱) نواندیشی دینی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) پیروزی در انتخابات (۱) امنیت انرژی (۱) رود ارس (۱) احسان شریعتی (۱) موتلفه اسلامی (۱) المنار (۱) توییتر (۱) تقسیمات کشوری (۱) ژئواکونومی (۱) شنگن (۱) چابهار (۱) سرحد (۱) جهانی سازی (۱) موساد (۱) رژیم حقوقی (۱) فعالیت هسته ای (۱) ژئوپولیتیک (۱) جنگ سرد (۱) فرانسیس بیکن (۱) آلاسکا (۱) کشمیر (۱) ابوموسی (۱) اسامه بن لادن (۱) زیباکلام (۱) اقتصاد جهانی (۱) ترکمن (۱) جغرافیای سیاسی خاورمیانه (۱) چشم انداز (۱) ملی گرایی (۱) آینده پژوهی (۱) مشترک المنافع (۱) اومانیسم (۱) کره جنوبی (۱) آتاتورک (۱) انتخابات آمریکا (۱) فدراسیون (۱) علوم سیاسی (۱) احمد بن حنبل (۱) ریگی (۱) هوگو چاوز (۱) آسیای مرکزی و قفقاز (۱) رضاشاه (۱) چاوز (۱) ایران گردی (۱) راه آهن (۱) بین الملل (۱) پ ک ک (۱) پارس جنوبی (۱) فیس بوک (۱) صدای امریکا (۱) جنگ روانی (۱) آل سعود (۱) تاریخ اسلام (۱) هرمنوتیک (۱) هاشمی رفسنجانی (۱) رئیس جمهور (۱) رژیم صهیونیستی (۱) منافع (۱) بی بی سی فارسی (۱) جان مک کین (۱) ابن تیمیه (۱) دریاچه ارومیه (۱) رهبری (۱) هیلاری کلینتون (۱) ارتش (۱) مصدق (۱) بغداد (۱) دولت (۱) حج (۱) مبارک (۱) سرزمین (۱) توسعه (۱) موشک (۱) مدیریت (۱) ونزوئلا (۱) مقاومت (۱) دبی (۱) شریعتی (۱) بوش (۱) سلام (۱) انتفاضه (۱) شیعیان (۱) دانش (۱) علم (۱) انقلاب ایران (۱) ماهواره (۱) انتخابات مجلس (۱) مشارکت سیاسی (۱) قالیباف (۱) اقتصاد ایران (۱) عبدالله شهبازی (۱) اسلام هراسی (۱) سکولار (۱) هیرمند (۱) تجارت آزاد (۱) جزایر سه گانه (۱) منازعه (۱) نظریه (۱) شما (۱) باکو (۱) انگلستان (۱) حاکمیت (۱) سکولاریسم (۱) استراتژیک (۱) توسعه پایدار (۱) بحرین (۱) حمل و نقل (۱) مشارکت مردمی (۱) صهیونیسم (۱) اکونومیست (۱) قانون انتخابات (۱) سوخت هسته ای (۱) ویلیام جیمز (۱) تنگه هرمز (۱) توسعه اقتصادی (۱) تشیع (۱) احزاب (۱) هویت (۱)
دوستان من اسلام تایمز العالم الوقت انتخاب انجمن ژئوپلیتیک ایران انجمن علوم سیاسی اندیشکده روابط بین الملل ایراس ایران بالکان بولتن پرس تی وی پژوهشکده مطالعات راهبردی تابناک ترکیه TRT خبر آنلاین خبرگزاری آران نیوز خبرگزاری ایرنا خبرگزاری ایسنا خبرگزاری ترند خبرگزاری تسنیم خبرگزاری فارس خبرگزاری مشرق دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه دیپلماسی ایرانی روز نو ژئوپلیتیک ایرانی عصرایران فرارو فصلنامه مطالعات راهبردی کرد پرس مرکز بین المللی مطالعات صلح مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز مطالعات استراتژیک آریا مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی مرکز مطالعات وزارت امورخارجه مطالعات قفقاز موسسه مطالعات آمریکای شمالی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی پرتال زیگور طراح قالب