ایران بازگو
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ ایران بازگو
آرشیو وبلاگ
      ایران بازگو (بازگو کننده گلچینی ازاخبار و پژوهش های سیاسی و ژئوپلتیکی روز ایران و جهان)
جریان های ملی گرایی و نقش آنها در تحولات ایران نویسنده: ایران بازگو - ۱۳٩۱/۱٠/٢٧

روز و ظهور جریانهای ملی گرایی به عنوان تجلی آرمانهای ملی میهنی در تاریخ هرکشوری از جمله ایران، امری طبیعی است. بخصوص در دوران حضور و دخالت بیگانگان وسلطه حکام مستبد و ضد ملی، جلوه بیشتری می یابد. مطالبه حقوق ملی و آزادیهای اساسی وحکومت قانون نیز از وجوه اصلی تلاشها و مبارزات ملی و تاریخی هر ملتی بوده و ایران نیزاز این قاعده مستثنی نیست.
ملی گرایی - ناسیونالیزم - به صورت کنونی همانند حاکمیت مردم، دموکراسی، نظام پارلمانی، آزادی و مفاهیمی از این قبیل، برخاسته و ناشی از تحولات درونی اروپا در قرنهای اخیر و نشأت گرفته از انقلابها و مبارزات سیاسی - اجتماعی غرب است که پیش از انقلاب مشروطه و قبل از ظهور افکار و اندیشه های چپ و سوسیالیستی در ایران رواج پیدا کرد وآرمان مشروطه خواهان قرار گرفت. اوج جریان ملی گرایی در ایران در پی خروج رضا شاه از ایران در دهه 1320 ه . ش. بود که با مبارزه بر سر احقاق حقوق مردم در نهضت ملی نفت همراه شد. اما در پی کودتای 28 مرداد 1332 ه . ش. به طور کلی سرکوب شد و امید مردم تبدیل به یأس گردید.


مفهوم ناسیونالیست

ناسیونالیست از نظر لغوی به معنای ملت خواه و هوا خواه ملیّت و قوم خود وناسیونالیسم به معنای ملت خواهی، ملیّت خواهی و تعصّب ملی است.[1]
ناسیونالیسم از نظر اصطلاحی در معانی زیر به کار رفته است:
1- نوعی آگاهی جمعی مبنی بر متعلق دانستن خویش به یک ملت؛ که آگاهی ملی خوانده می شود.
2- وابسته بودن افراد به یک کشور از لحاظ ویژگیهای مشترکی مثل زبان، نژاد، دین وقومیّت یا جریان فکری و مردمی، گرایش به تعالی بخشیدن به ملت و گذشته ها، کیفیات،حالات، هدفها و خواستهای آنان.
3- به طور کلی این واژه گاهی به نهضتی که آزادی و استقلال یک ملت در برابر تجاوزخارجی حمایت می کند، گفته می شود.[2]
دو گروه ملّی و ملّی - مذهبی در ایران عبارتند از جبهه ملّی و نهضت آزادی که در این مقاله به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.


1 . فرهنگ عمید، ذیل واژه ناسیونالیست.2 . فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی و مینو افشاری، نشر چاپار، تهران، 1379، ص378.

جبهه ملّی

نخستین و مهمترین گروه که در ایران با عنوان ملّی گرایی تشکیل شد، جبهه ملی بود. پس از سقوط رضا شاه در سال 1320 ه . ش. مردم پس از مدتها فضای آزادی را احساس کرده و نمایندگان واقعی خود را همانند آیت الله کاشانی و دکتر مصدق به مجلس فرستادند. اما پس از قدرت گرفتن محمد رضا پهلوی، این رژیم با همکاری انگلیس مانع از ورود و انتخاب این دو نفر برای مجلس پانزدهم شد. ولی این دو در سال 1329 ه . ش. دوباره برای مجلس شانزدهم که ملی شدن نفت در رأس برنامه های آن قرار داشت، نامزد شدند. اما رژیم شاه توسط وزیر دربار، عبدالحسین هژیر، با اعمال نفوذ مانع انتخاب آنها در مرحله دوم شد. به همین دلیل، حدود هجده نفر از افراد ملی گرا در دربار تحصن کردند. پس از آنکه این گروه ازتحصن خود نتیجه نگرفت، در منزل دکتر مصدق اجتماع کرده، گروهی با عنوان «جبهه ملی»تشکیل شد.[1]
احزاب و گروه های تشکیل دهنده جبهه ملی عبارت بودنداز: حزب ایران به رهبری الهیارصالح، سازمان نظارت بر آزادی انتخابات به رهبری دکتر مظفر بقایی و خلیل ملکی، حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر، نهضت خداپرستان سوسیالیست به ریاست دکتر محمدنخشب، جمعیت فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی و مجمع مسلمانان مجاهد به رهبری آیت الله کاشانی و شمس قنات آبادی.[2]
پس از تشکیل جبهه ملی و با توجه به اینکه انگلیس، شاه و دربار نمی خواستند، نفت ایران ملی شود و هژیر به عنوان وزیر دربار عامل این کار انتخاب شده بود، فدائیان اسلام توسط سید حسین امامی هژیر را ترور کردند. پس از این اقدام به علت ترس و وحشت رژیم از نیروهای ملی و مذهبی، شاه مجبور به ابطال انتخابات تهران شد. در انتخابات مجدد، آیت الله کاشانی، دکتر مصدق، بقایی، ملکی، نریمان، شایگان و آزاد از تهران انتخاب شدند. ولی مخالفان نهضت ملی نفت با انتخاب سپهبد حاجعلی رزم آرا - رئیس ستاد مشترک ارتش - به نخست وزیری، دوباره مانع از ملّی شدن نفت شدند. در نتیجه، نهضت در بن بست قرار گرفت.ولی یک بار دیگر فدائیان اسلام وارد عمل شده با اشاره آیت الله کاشانی و جبهه ملّی،رزم آرا توسط خلیل طهماسبی از سر راه برداشته شد. به دنبال این حادثه، هم نفت ملی شد وهم دکتر مصدق پس از مدتی در هفتم اردیبهشت 1330 ه .ش. به نخست وزیری منصوب شد.[3]
پس از روی کار آمدن دکتر مصدق، جبهه ملّی در رأس قدرت قرار گرفت و حتی باکمک آیت الله کاشانی، وزارت دفاع نیز در اختیار دکتر مصدق قرار گرفت. اما عواملی چون خود محوری دکتر مصدق، کنار گذاشتن نیروهای مذهبی، اختلافات بین ملی گرایان، بی توجهی به نظرات آیت الله کاشانی، میدان دادن بیش از حد به حزب توده، ضعف بینش سیاسی وتعطیلی مجلس[4] سبب شد که زمینه لازم برای برکناری دکتر مصدق فراهم شود. درنتیجه به دنبال کودتای 28 مرداد 1332 ه . ش. دکتر مصدق و جبهه ملّی از قدرت کنارگذاشته شدند و بدین شکل این گروه دراولین آزمون عملی خود شکست خورد و از هم فروپاشید.
در سال 1339 ه . ش. با روی کار آمدن «جان اف کندی» از حزب دموکرات در امریکا،این کشور قصد داشت برای دفاع در مقابل کمونیسم و مقابله با خطرهای ناشی از ادامه سرکوب و خفقان درکشورهایی مثل ایران، برنامه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را با دادن نوعی آزادی های نسبی محدود به اجرا درآورد. در ایران هم رژیم شاه مجبور شد به تبعیت ازارباب خود تغییرات ظاهری را به اجرا در آورد. در چنین شرایطی بود که عده ای از نیروهای ملّی و ملی - مذهبی به دعوت دکتر غلامحسین صدیقی در منزل وی اجتماع کرده و «جبهه ملی دوم» را تشکیل دادند.[5]
جبهه ملی دوم از این تاریخ تا سال 1342 ه . ش. به طور نسبی فعال بود، امّا در اوایل سال 1343 ه . ش. به دلیل اختلاف نظرهای زیاد، ضعف رهبری، ساختار نامتجانس نیروهای تشکیل دهنده آن و نداشتن ساختار تشکیلاتی و برنامه مدون با استعفای دکترصدیقی از رهبری آن، منحل شد.[6]
جبهه ملّی سوم در هفتم مرداد 1344 ه . ش. با تلاش های دکتر مصدق از تبعیدگاه خود وبا شرکت نهضت آزادی، جامعه سوسیالیستها، حزب ملّت ایران و حزب مردم ایران، تشکیل شد و موجودیت خود را به طور رسمی اعلام کرد. امّا سه هفته بعد، خلیل ملکی و برخی دیگر از اعضای رهبری جامعه سوسیالیستها و نیز مهندس بازرگان و جمعی از یارانش ازجمله داریوش فروهر و کاظم سامی، دستگیر و زندانی شدند. بدین سان، این تشکل نیز از هم پاشید.[7]
جبهه ملی چهارم حاصل اعلام فضای باز سیاسی در سال 1356 ه . ش. پس از روی کار آمدن جیمی کارتر از حزب دموکرات در امریکا بود. در آبان همان سال گروههایی مانندجبهه سوسیالیست های ملی، حزب ایران و حزب ملت ایران با صدور بیانیه ای دوباره اعلام موجودیت کردند. کاظم حسیبی به عنوان رئیس شورای مرکزی، کریم سنجابی، شاپور بختیار،داریوش فروهر، رضا شایان و مشیری به عنوان اعضای کمیته مرکزی جبهه ملی چهارم انتخاب شدند.[8]
در جریان انقلاب اسلامی و همزمان با تشدید مبارزات ضد استبدادی و استکباری مردم ایران، جبهه ملّی چهارم، ابتدا ضمن انتقاد از عملکرد دولت، هنوز امیدوار بود که شاه بتوانددر محدوده قانون اساسی، پاسدار نظام سلطنتی باشد. ملّی گراها در این مقطع با پذیرش تلویحی انتقادپذیر شدن شاه، اصلاحات گام به گام و کنترل شده از بالا به وسیله رژیم شاه رامورد پذیرش قرار دادند. و برای انحراف مبارزات مردم که خواهان تغییر کامل نظام سلطنتی به جمهوری بودند، با طرح پیاده شدن نظام مشروطه سلطنتی تلاش می کردند که دولت را به دست گیرند. امّا امام خمینی(ره) همزمان با اقامت بازرگان و سنجابی در پاریس، با نشانه گرفتن مبانی مشروعیت رژیم پهلوی و غیر قانونی و غیر عقلی دانستن آن، در مصاحبه ای اعلام کرد رژیم شاه باید سرنگون شود.[9]
کریم سنجابی در پاریس با درک موقعیت ممتاز امام خمینی(ره) در رهبری انقلاب و به منظور تثبیت نقش خویش در جریان مبارزات انقلابی و سهم خواهی پس از پیروزی آن وهمچنین، در برابر مواضع قاطع ایشان، تغییر موضع داد. وی پس از ملاقات با رهبر انقلاب، باصدور اعلامیه سه ماده ای مبنی بر غیر مشروع و غیر قانونی بودن رژیم شاه و تشکیل نظام حکومتی بر موازین اسلام و دموکراسی به ظاهر به صف انقلاب پیوست.[10]
پس از پیروزی انقلابِ اسلامی، بیشتر اعضای این گره در دولت موقت عضویت داشتند.امّا پس از استعفای مهندس بازرگان، این گروه نیز از صحنه سیاسی خارج شد و تنها به صورت نیمه رسمی به فعّالیت خود ادامه داد. سرانجام این گروه در سال 1360 ه . ش. علیه لایحه قصاص موضع گیری کردند که متعاقب آن امام خمینی(ره) نیز این گروه را غیر قانونی ومرتد اعلام نمود و بدین شکل عمر سیاسی آن پایان یافت.


1 . تحولات سیاسی - اجتماعی ایران، دکتر مجتبی مقصودی، روزنه، تهران، 1380، ص180.2 . همان، ص 181.3 . همان، ص249.4 . همان، ص 185.5 . همان، ص 188 - 178.6 . همان، ص 190.7 . همان، ص194.8 . از سید ضیاء تا بختیار، مسعود بهنود، بی جا، انتشارات جاویدان، 1369، ص 728.9 . تحولات سیاسی - اجتماعی ایران، ص195؛ از سید ضیاء تا بختیار ص807.10 . تحولات سیاسی - اجتماعی ایران، ص196؛ از سید ضیاء تا بختیار ص807.

نهضت آزادی چگونگی شکل گیری و بنیانگذاران

جبهه ملی اول در 25 اسفند 1328 ه . ش. تشکیل شد. و در دوران نخست وزیری دکترمصدق، قدرت را دست داشت. ولی با کودتای 28 مرداد 1332 ه . ش. از هم فرو پاشید. دراواخر دهه 1330 ه . ش. برخی از افراد این گروه، نهضت مقاومت ملّی را تشکیل دادند. امّاچون نهضت مقاومت ملّی تحرک لازم را نداشت، جناح مذهبی از آن جدا شده و در سال1340 ه . ش.، نهضت آزادی ایران را تشکیل دادند.[1]
بنیانگذاران نهضت آزادی آیت ا... طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدا... سحابی بودند. در اساسنامه نهضت آمده بود که اولاً مسلمانیم و دین را از سیاست جدا نمی دانیم. ثانیاًایرانی و ثالثاً تابع قانون اساسی و رابعاً مصدقی هستیم.[2]
حضور آیت الله طالقانی به عنوان روحانی برجسته و دکتر سحابی و مهندس بازرگان به عنوان دو فرد مذهبی شناخته شده در دانشگاه تهران سبب شده بود که بسیاری از جوانان مذهبیِ دانشگاهی و غیر دانشگاهی به سوی این گروه روی بیاورند. امّا فعّالیت این گروه بادستگیری بنیانگذاران آن در سال1343 ه . ش. و سرانجام محاکمه و زندانی شدن آنها درسال 1344 ه . ش. متوقف شد.[3]
نهضت آزادی، انقلاب اسلامی و دولت موقت
در سال 1356 ه . ش. با روی کار آمدن «جیمی کارتر» در امریکا و اعلام فضای «بازسیاسی» در ایران و همزمان با آغاز شتاب انقلاب اسلامی، نهضت آزادی تجدید حیات کرده،طرفداری خود را از قانون اساسی مشروطه و اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرد. همچنین،مدتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بازرگان راهی پاریس شد تا امام خمینی(ره) را متقاعدکند که دست از شعار سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران بردارد و اجرای قانون اساسی مشروطه را هدف مبارزه خود قرار دهد، امّا او با مخالفت امام(ره) با این پیشنهاد مواجه شد وبه ظاهر پذیرفت که با نهضت امام(ره) همراهی کند.[4]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با پیشنهاد شورای انقلاب، امام خمینی(ره) بر خلاف میل باطنی خود و تحت شرایطی، مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کرد. امّا متأسفانه بازرگان پس از مدتی از پذیرش شرطها و رهنمودهای امام(ره) سرباز زده و راه خود را در پیش گرفت. به تدریج، فاصله دولت موقت با آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و خط مشی امام(ره) بیشتر شد و سرانجام پس از ملاقات بدون اجازه وخودسرانه بازرگان و وزیر خارجه اش - ابراهیم یزدی - در الجزایر با «برژنیسکی»، مشاورامنیت ملّی جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا، اعتراضات و تظاهرات علیه دولت موقت شکل گرفت و در نهایت منجر به تصرف لانه جاسوسی امریکا در سیزده آبان 1358 ه .ش. توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) شد. امام خمینی(ره) این اقدام انقلابی دانشجویان رامورد تأیید قرار داد و فردای آن روز، بازرگان استعفای خود را تقدیم امام(ره) کرد که بلافاصله مورد موافقت ایشان قرار گرفت.[5]
بعدها، اسناد همکاری تعدادی از اعضای نهضت آزادی و اعضای دولت موقت با لانه جاسوسی امریکا به دست آمد و مشخص گردید که یکی از دلایل مهم استعفای بازرگان نیزهمین مسأله بوده است. از جمله این افراد عباس امیر انتظام، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت بود که دستگیر، محاکمه و زندانی شد. - البته وی در زمان دستگیری، سفیر ایران درکشورهای اسکاندیناوی بود. - نهضت آزادی پس از شکست دولت موقت، مبارزه خود علیه نظام را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد و موفق شد در مجلس اول چند کرسی رابه خود اختصاص دهد. اما پس از آغاز جنگ تحمیلی و حوادث سال 1360 ه . ش. عمر آن در مجلس نیز به پایان رسید.
این گروه تا سال 1361 ه . ش. حمایت خود را از دفاع مقدس ابراز می داشت، امّا پس ازفتح خرمشهر به تدریج زمزمه های مخالفت با استمرار جنگ را نیز آغاز کرد و در سالهای اوج جنگ تحمیلی، نغمه های شوم و نوشته های زهرآلود نهضت آزادی سبب خشم بیشترمردم شد. سرانجام امام خمینی(ره) در بهمن 1360 ه . ش. در پاسخ تاریخی به نامه علی اکبرمحتشمی پور، وزیر وقت کشور، این گروه را غیر قانونی اعلام کرد.[6]
از انحلال تا شرکت در براندازی
پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی، نهضت آزادی به طور غیر رسمی وغیر قانونی شروع به فعالیت کرد و اعضا و هواداران آن در انتخابات ریاست جمهوری درسال 1376 ه . ش. به طور همه جانبه از آقای خاتمی حمایت کردند. پس از انتخاب آقای خاتمی، این گروه به طور غیر قانونی و با عنوانهایی مانند اصلاح طلبان و روشنفکران ملّی -مذهبی، فعالیت های گسترده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... خود را علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز کردند.
با توجه به اینکه نظریه پردازان استکبار جهانی، برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران و ضربه زدن به آن در داخل کشور در دهه سوم انقلاب، نیاز به یک ائتلاف جدیدداشتند. از این رو، به فکر سازمان دهی و ائتلاف گروههای مخالف و معاند نظام اسلامی ایران افتادند. در نتیجه جریان موسوم به نیروهای ملّی - مذهبی را مرکب از احزاب و گروههایی چون نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جنبش انقلابی مردم ایران )جاما(، حزب مردم ایران، گروه پیام هاجر، گروه ایران فردا در سال 1377 ه . ش. سازمان دهی کردند.
این گروه، تهاجم به اعتقادات مذهبی و باورهای دینی مردم را در سه محور ایجاد شبهه دراصول و فروع دین، حمله به نهاد روحانیت، حوزه ومراجع تقلید و حمله و نفی ولایت فقیه ازطریق نافرمانی مدنی، روزنامه های زنجیره ای و حرکت های دانشجویی، جهت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در پیش گرفت. اعترافات سیامک پورزند درباره روزنامه های زنجیره ای وتغییر فضای موجود، ترویج فرهنگ غرب و تشویق دگراندیشان و به طور خاص، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، سند و مدرک واضح و روشنی در این باره است.[7]
به یاری خداوند و تدبیر مقام معظم رهبری و تلاش پاسداران انقلاب، این توطئه هم کشف و خنثی شد و در اواخر سال 1379 ه . ش. و در اوایل 1380 ه . ش. اعضای این گروه دستگیر و زندانی و در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. دادگاه در رأی نهایی خود، ضمن انحلال نهضت آزادی، 21 تن از اعضای ملّی - مذهبی ها را به جرم توطئه براندازی نظام،ارتباط با بیگانگان، تبلیغ علیه نظام، نگهداری ادوات جنگی و... به زندان و جزای نقدی محکوم کرد.[8]


1 . جریانها و جنبشهای مذهبی - سیاسی ایران، رسول جعفریان، ص 190.2 . گونه شناسی بحرانها، راهبردهای مقابله با آن، تهران معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت، 1381، ص38-39.3 . همان، ص39 - 38.4 . همان.5 . همان، ص 35 - 34.6 . همان، ص 42 - 41.7 . کیهان، 1381/5/5، ص 4.8 . رسالت، 1381/5/6، ص4.

  نظرات ()
مطالب اخیر ایران و هند می‌‌توانند ورق را برگردانند؟ پشت پرده طرحِ دور زدن تنگه هرمز از طریق بندر فجیره متغیرهای میانجی در بهبود روابط ایران و مصر ایران و میانجی‌گری بین هند و پاکستان چرا عربستان درگذشت آیت الله را تسلیت نگفت؟ روایت نشنال از چالش بزرگ ترامپ ۲۰۱۶، سالی پر از شکست برای عربستان ترامپ در روز اول ریاست بر ایالات متحده آمریکا چکار می کند؟ ایران به دنبال نمونه ای مدرن از استراتژی آناکوندا برای شکست عربستان سعودی است عوامل و بازیگران دخیل در افزایش بحران در کشمیر
کلمات کلیدی وبلاگ ایران (۱٦٧) ترکیه (۸٠) سوریه (٧٥) امریکا (٦٤) خاورمیانه (٦٢) عربستان (٥٧) بحران سوریه (٤٧) داعش (٤۳) روسیه (٤٢) عراق (٤۱) سیاست خارجی (۳٥) ژئوپلتیک (٢٩) مقالات جغرافیای سیاسی (٢٩) سیاست خارجی ایران (٢٧) یمن (٢٥) مصر (٢٢) تحولات یمن (۱٩) چین (۱۸) اوباما (۱٧) اردوغان (۱٧) پاکستان (۱٦) سیاست خارجی ترکیه (۱٦) سیاست خارجی عربستان (۱٦) تحولات سوریه (۱٤) افغانستان (۱٤) کردها (۱٤) کردستان عراق (۱٤) ایران عربستان (۱۳) قطر (۱۳) القاعده (۱۳) صادرات گاز (۱۳) تحولات جهان عرب (۱۳) رقابت ایران و عربستان (۱٢) نفت (۱٢) امنیت (۱٢) بیداری اسلامی (۱٢) عربستان سعودی (۱٢) روابط بین الملل (۱٢) توافق هسته ای (۱۱) انرژی (۱۱) دیپلماسی (۱٠) سیاست (۱٠) اتحادیه اروپا (۱٠) سیاست خارجی امریکا (۱٠) حوثی ها (۱٠) عبدالرضا فرجی راد (٩) قدرت نرم (٩) تحریم (٩) اعراب (٩) روابط ایران ترکیه (٩) چین - امریکا (٩) آسیای مرکزی (۸) جهان عرب (۸) ایران امریکا (۸) تروریسم (۸) ژئوپلیتیک (۸) سلفی گری (۸) جهانی شدن (۸) کردستان (۸) اسلام گرایی (۸) حکومت اقلیم کردستان (۸) سیاست خارجی روسیه (۸) روابط ایران روسیه (٧) جمهوری آذربایجان (٧) خلیج فارس (٧) هند (٧) گاز (٧) اروپا (٧) لبنان (٧) انتخابات (٧) پرونده هسته ای (٧) بندر چابهار (٧) نظام بین الملل (٦) ایران عراق (٦) بهار عربی (٦) قفقاز جنوبی (٦) استراتژی (٦) آفریقا (٦) اسرائیل (٦) پوتین (٦) آذربایجان (٦) وهابیت (٦) اخوان المسلمین (٦) بارزانی (٦) داعش عراق (٦) داعش سوریه (٦) تاریخچه داعش (٦) انتخابات‌ (٦) خاورمیانه اسلامی (٦) گاز ایران (٦) خاورمیانه بزرگ (٥) انتخابات شورا (٥) سیاست خارجی چین (٥) بحران عراق (٥) مقالات ژئوپلیتیک (٥) هیدروپلیتیک آب (٥) روابط روسیه ترکیه (٥) خط لوله صلح (٥) دیپلماسی عمومی (٥) انتخابات ایران (٥) بحران آب (٥) جنگ نرم (٥) جغرافیای سیاسی (٥) امنیت ملی (٥) ترانزیت (٥) حزب الله لبنان (٥) حزب الله (٥) فلسطین (٥) رسانه (٥) جغرافیا (٥) رژیم های بین المللی (٥) تبلیغات انتخابات (٥) ژئوپلتیک ایران (٥) شیعیان یمن (٥) نظم نوین جهانی (٥) علویان (٤) شمال آفریقا (٤) مذاکرات هسته ای (٤) نوری مالکی (٤) ژئواستراتژیک (٤) افراط گرایی (٤) ایران مصر (٤) سیاست خارجی قطر (٤) کردهای سوریه (٤) مشاوره انتخاباتی (٤) ارتش آزاد سوریه (٤) ایران چین (٤) نظریه های روابط بین الملل (٤) علویان ترکیه (٤) ارمنستان (٤) بحران (٤) اوکراین (٤) اسلام (٤) طالبان (٤) بلوچستان (٤) امارات (٤) انقلاب اسلامی (٤) تحریم های بین المللی (٤) منافع ملی (٤) امارات متحده عربی (٤) مرز (٤) اردن (٤) جهان اسلام (٤) هژمونی (٤) حقوق بین الملل (٤) بشار اسد (٤) سیاست خارجی هند (٤) دیپلماسی آبی (٤) نظم جدید جهانی (٤) داعش در عراق (٤) جبهه النصره (٤) ژئوپلتیک گاز (٤) فدرالیزم (۳) شیوه تبلیغات انتخاباتی (۳) چاپ تبلیغات انتخابات (۳) ایران سوریه (۳) خاورمیانه جدید (۳) چین اقتصاد (۳) جنگ آب (۳) حوثی های یمن (۳) ساختار یمن (۳) مقالات ژئوپلتیک (۳) روابط افغانستان -پاکستان (۳) ژئوپلیتیک آب (۳) ژنوم ژئوپلیتیک (۳) روابط ایران و عمان (۳) رودخانه مرزی (۳) روابط ترکیه عراق (۳) رقابت های ژئوپلیتیکی و (۳) رقابت نفتی (۳) کریدور شمال جنوب (۳) ایران هند (۳) شورای همکاری خلیج فارس (۳) 11سپتامبر (۳) ژئواستراتژی (۳) حسن البنا (۳) قره باغ (۳) ترکمنستان (۳) عمان (۳) اقتصاد سیاسی (۳) شورای امنیت (۳) قفقاز (۳) انتخابات ریاست جمهوری (۳) دموکراسی (۳) کلینتون (۳) فرهنگ (۳) ظریف (۳) خزر (۳) بریتانیا (۳) یارانه (۳) روابط خارجی (۳) روابط ایران و عربستان (۳) حافظ نیا (۳) انتخابات ترکیه (۳) مدیریت بحران (۳) انقلاب های عربی (۳) استراتژی ایران در عراق (۳) همکاری بین المللی (۳) قطر شبکه الجزیره (۳) انتخابات امریکا (۳) سیاست خارجی پاکستان (۳) راهبرد ترکیه در سوریه (۳) علویان سوریه (۳) هدف مندی یارانه ها (۳) شیعیان عربستان (۳) ایران هراسی (۳) منطقه آزاد ارس (٢) اسد (٢) ترامپ (٢) مدل مفهومی (٢) برخورد تمدنها (٢) هارتلند (٢) موقعیت ایران (٢) استراتژِی (٢) انر}ى هسته ای (٢) رژزیم حقوقی (٢) عزت اله عزتی (٢) ترورریسم (٢) ملک سلمان (٢) انقلاب تونس (٢) مقاومت و حزب الله (٢) پیمان کمپ دیوید (٢) انقلاب مصر (٢) خاورمیانه جدید (٢) علی عبدالله صالح (٢) تحولات خاورمیانه (٢) تحولات مصر (٢) موازنه قدرت (٢) رشد اسلام گرایی (٢) تحدید حدود مرز (٢) ترکیه سوریه (٢) ساختار شورای امنیت (٢) امریکا خاورمیانه (٢) چالش های ترکیه (٢) ایران ترکیه سوریه (٢) ایران ترکبه (٢) رقابت ایران و ترکیه (٢) تئوری های روابط بین الملل (٢) مرزهای دریایی ایران (٢) کردهای ترکیه (٢) لبنان و بحران سوریه (٢) انقلابات عربی (٢) ترکیه خاورمیانه (٢) روابط با عراق (٢) مرزهای ایران (٢) بازار انرژی (٢) صادرات نفت (٢) سیاست بین الملل (٢) محمد مرسی (٢) عراق جدید (٢) کردستان سوریه (٢) ژئواکونومیک (٢) امنیت منطقه ای (٢) شیعیان عراق (٢) روابط ایران و ترکیه (٢) مقام معظم رهبری (٢) حماس (٢) سنگاپور (٢) روحانی (٢) تبلیغات انتخاباتی (٢) سازمان ملل (٢) فرانسه (٢) ارتباطات (٢) تنش زدائی (٢) موسویان (٢) قومیت (٢) ناتو (٢) جهان سوم (٢) هویت ملی (٢) اوپک (٢) غرب (٢) آمریکا (٢) لیبی (٢) مازندران (٢) بی بی سی (٢) جمهوری اسلامی ایران (٢) قزاقستان (٢) حق وتو (٢) مذاکره (٢) کویت (٢) آلمان (٢) اسلام سیاسی (٢) قیمت نفت (٢) ایران هسته ای (٢) هویت فرهنگی (٢) تهدید نرم (٢) احمدی نژاد (٢) نفت وگاز (٢) سازه انگاری (٢) منطقه گرایی (٢) بازدارندگی (٢) تحریم اقتصادی (٢) موادمخدر (٢) کریمه (٢) فدرالیسم (٢) تبارشناسی (٢) هانتینگتون (٢) کنفدراسیون (٢) رئیس جمهور آمریکا (٢) واقع گرایی (٢) حزب عدالت و توسعه (٢) روابط هند و پاکستان (٢) گروه تکفیری خراسان (٢) پسا تحریم (٢) ملت سازی (٢) روابط ایران امریکا (٢) پسابرجام (٢) القاعده یمن (٢) دولت سازی (٢) خط لوله تاپی (٢) دریای جنوبی چین (٢) جزایر چین جنوبی (٢) جغرافیای سیاسی (٢) کد ژئوپلیتیک (٢) برجام (٢) داعش افغانستان (٢) تبارشناسی تروریسم (٢) منابع گازی (٢) کنکره امریکا (٢) هیدرو پلیتیک (٢) گروه سلفی خراسان (٢) گروه خراسان (٢) بحران یمن (٢) جریان های افراطی (٢) افغانستان ایران (٢) ساختار قومی یمن (٢) شیعیان زیدی (٢) ساختار سیاسی عمان (٢) یرنامه چهارم توسعه (٢) ترکیه داعش (٢) کریدور شمال- جنوب (٢) طرح توسعه شرق (٢) توسعه شرق (٢) تروریسم سلفی (٢) عبدربه منصور هادی (٢) دولت اسلامی عراق و شام (٢) الگوی امنیتی (٢) سلفی گری وهابی (٢) امنیت جمهوری اسلامی ایران (٢) موضوع هسته ای ایران (٢) رقایت امریکا روسیه (٢) قدرت ملی (٢) تاریخ یارانه (٢) ترکیه وبحران سوریه (٢) ایران اعراب (٢) القاعده آفریقا (٢) گرو های تندرو (٢) کشور عمان (٢) جایگاه قطر (٢) اسلام رادیکال (٢) رادیکالیسم اسلامی در آفریقا (٢) مشاوره تبلیغات انتخابات (٢) چاپ آگهی انتخاباتی (٢) چاپ تراکت انتخابات (٢) آگهی انتخاباتی (٢) داود اوغلو (٢) سیاست خارجی روسیه (٢) ترورریسم سوری (٢) تجزیه سوریه (٢) تحریم سیاسی (٢) اقتصاد امارات (٢) امنیت سیاسی (۱) جوک قومیتی (۱) روابط جهانی (۱) توافق ایران و 1+5 (۱) عمق استراتژیک (۱) عمق استراتژیک ایران (۱) روسیه سوریه (۱) تحریم های بین النللی (۱) تحریم های بکجانبه (۱) امنیت، (۱) قفقاز شمالی (۱) روابط ایران و پاکستان (۱) انتخابات پارلمانی المان (۱) حزب سبز آلمان (۱) محمد جواد ظریف (۱) مذاکرات سازش (۱) یاران رئیس جمهور (۱) گروه های ذینفوذ (۱) همگرایی، واگرایی (۱) منارعات قومی (۱) ارتش آزاد مصر (۱) بوکوحرام (۱) توسعه ملی (۱) سیاستهای امنیتی (۱) جنگ تمدنها (۱) احزاب عراق (۱) دموکراسی در عراق (۱) تحریم اقتصادی (۱) تحریم نفتی (۱) چالش های صادرات گاز (۱) سیاست خارجی دولت نهم ودهم (۱) جبهه اسلامی سوریه (۱) اتحادیه اروپایی (۱) روند صلح (۱) فلسطین، اسرائیل (۱) روندصلح خاورمیانه (۱) جغرافیای خاورمیانه (۱) تاریخ خاورمیانه جدید (۱) مازی (۱) شیعیان مالزی (۱) بلوچستان آزاد (۱) شورای روابط خارجی اروپا (۱) مدل مفهومی بحران سوریه (۱) تروریسم رسانه ای (۱) ریشه های بحران سوریه (۱) دوران جنگ سرد (۱) یکجانبه گرایی (۱) چندجانبه گرایی (۱) مفهوم منطقه گرایی (۱) معاهده شنگن (۱) نظریه های انقلاب (۱) انقلاب های عربی (۱) نظریه های جغرافیای سیاسی (۱) نظریه های ژئوپولیتیک (۱) منابع کنکور دکتری علوم جغرافیا ی سیاسی (۱) هارتلند جدید (۱) بهار عربی، (۱) گروه های معارض سوریه (۱) حزب سلفی نور (۱) حزب النهضه (۱) ژئواستراتژی جهانی (۱) مکیندر (۱) اقتصاد ترکیه (۱) چاپ انتخابات (۱) جایگاه انتخابات در ایران (۱) چاپ بنر انتخابات (۱) بروشورهای انتخابات (۱) تبیلغات انتخابات (۱) چاپ آگهی (۱) طراحی آگهی انتخابات (۱) چاپ تبلیغات انتخاباتی (۱) انتخابات تبلیغات (۱) شیوه های تبلیغات (۱) اس 300 (۱) امنیت ایران (۱) نقش اردن در سوریه (۱) ماهیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل (۱) اعتراضات ترکیه (۱) اسلام گرایی آفریقا (۱) تبلیغات انتخابات مجلس (۱) تبلیغات در انتخابات (۱) شیوه های انتخاباتی (۱) غلامحسن حیدری (۱) تبلیغات انتخابات رسانه (۱) چاپ آگهی انتخابات (۱) هزینه تبلیغات انتخابات (۱) قراردادگاز ایران پاکستان (۱) روابط فرهنگی (۱) واردات گاز ترکمنستان (۱) رقابت ایران و مصر (۱) العراقیه (۱) ایران ترکیه (۱) جریان مقاومت (۱) جبهه مقاومت (۱) یارانه ها در جهان سوم (۱) تاریخچه هدف مندی یارانه ها (۱) فتح اله گولن (۱) انقلاب اسلامی ایران (۱) تئوری جیمزروزنا (۱) تجمیع انتخابات (۱) مشاکرت سیاسی (۱) مشارکت‌ سیاسی‌ (۱) رای‌ و رای‌دادن‌ (۱) تبلیغات‌ انتخاباتی‌ (۱) شورای اطلاعات ملی آمریکا (۱) محمئد (۱) استراتژی ایران (۱) تغییر نظام سوریه (۱) ایرانیان در قزاقستان (۱) شیعیان قزاقستان (۱) آذری های قزاقستان (۱) نونس (۱) نقشه سوریه (۱) نقشه نبرد در سوریه (۱) جبهه‌های جنگ در سوریه (۱) انرژی هسته ای (۱) تروریسم سلفی- تکفیری (۱) داعش در سوریه (۱) سلفی گری تکفیری (۱) وهابیت تکفیری (۱) تحولات اقتصادی امارات (۱) احزاب آذربایجان (۱) جنبش مقاومت (۱) شمال عراق (۱) آگهی جذب فوق لیسانس علوم سیاسی (۱) اقتصاد قطر (۱) بندربن سلطان (۱) دیپلماسی شهری (۱) اسه آن (۱) نگاه به شرق (۱) انتخابات‌ سوریه (۱) ابوبکر البغدادی (۱) کارکرد گرایی (۱) حامیان داعش (۱) موصل (۱) اقتصاد یمن (۱) یمن در نگاه استراتژیک عربستان (۱) ترانزیت گاز (۱) انصارالله (۱) موقعیت اقتصادی یمن (۱) جایگاه منطقه ای یمن (۱) روابط آمریکا روسیه (۱) مناطق جدایی طلب اروپا (۱) جدایی طلبی (۱) کوبانی (۱) تقابل ترکیه-عربستان (۱) اختلاف ترکیه عربستان (۱) رقابت ترکیه عربستان (۱) سقوط صنعا (۱) رابطه ترکیه با داعش (۱) اقتصاد عمان (۱) نفت کردستان (۱) ساختار قومی (۱) کردهای ایران (۱) انرژى هسته ای (۱) زیدی های یمن (۱) جغرافیای یمن (۱) واقعیت داعش (۱) کردهای عراق (۱) آینده کردها (۱) الحوثی ها (۱) ژئوپلیتیک عراق (۱) سیاست خارجی افغانستان (۱) روابط عربستان اسرائیل (۱) تفاهم لوزان (۱) داعش آفریقا (۱) مدیریت سیاسی فضا (۱) منظقه آزاد چابهار (۱) گروه تروریستی خراسان (۱) مختاری،حسین (۱) عبدی،عطاءالله (۱) حسن بهشتی پور (۱) تحریم های علیه ایران (۱) نیچروان بارزانی (۱) استخدام کارشناس ارشد علوم سیاسی (۱) دعوت به همکاری روابط بین الملل (۱) استخدام کارشناس ارشد روابط بین الملل (۱) استخدام ارشد روابط بین الملل (۱) قدرت ملی ایران (۱) دالان شمال جنوب (۱) ژئوپلتیک بلوچستان (۱) فیمینسیم (۱) نقش ایران عربستان در یمن (۱) مدل اندرسون، (۱) الرمادی (۱) پارلمان ترکیه (۱) ارتش های جهان (۱) روسیهر (۱) ژئوپلتیک نفت (۱) آثار توافق هسته ای بر خاورمیانه (۱) سلاح های روسی (۱) روابط روسیه چین (۱) نقش امارات در یمن (۱) جنبش گوران (۱) نظریه‌های ژئوپلیتیک (۱) داعش در آسیای مرکزی (۱) دولت آشتی ملی افغانستان (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) دموکرات ها (۱) عربستان یمن (۱) ژئواستراتژیک ایران (۱) انتخایات ترکیه (۱) اسلام گرایان ترکیه (۱) محمد ابن عبدالوهاب (۱) نوار مرزی ایران ترکیه (۱) مسائل مرزی (۱) تجزیه استانهاس سنی عراق (۱) تحول ژئوپلیتیک (۱) ساختار ژئوپلیتیکی جهان (۱) شهر ملکان (۱) اکولوژی سیاسی (۱) جغرافیای سیاسی شهر (۱) آبراه خزر روسیه (۱) منازعات دریایی (۱) اختلافات دریایی (۱) اقلیم در ژئوپلتیک (۱) ژئوپلیتیک خاورمیانه (۱) قانون مناطق دریایی (۱) روسیه آذربایجان (۱) دولت-ملت (۱) دولت -ملت سازی (۱) نوروپلیتیک (۱) بحران خاورمیانه (۱) روابط پاکستان افغانستان (۱) تحولات سیاسی ترکیه (۱) پایگاه هوایی روسیه (۱) شی جین‌پینگ (۱) الگوهای اسلام گرایی (۱) نظریه های روابط بین الملل ریه های (۱) بازدارندگی استراتژیک (۱) ضدژئوپلیتیک (۱) ژئوپلیتیک مقاومت (۱) سایکس-پیکو (۱) کیومرث یزدان پناه (۱) سیاست خارجی فرانسه (۱) اختلاف مصر و عربستان (۱) مصر عربستان (۱) اقلیت های قومی ترکیه (۱) اقلیت های زبانی ترکیه (۱) اقلیت های دینی ترکیه (۱) جریان های وهابی (۱) مناطق آزاد ترکیه (۱) ژئوپلتیک مقاومت اسلامی (۱) بنیان‌های ژئواستراتژیک (۱) بازاریابی انتخابات (۱) کمپین انتخاباتی (۱) برنامه‌ریزی تبلیغاتی (۱) اهداف روسیه در سوریه (۱) مدل های دولت-ملت (۱) دولت-ملت سازی (۱) رهیافت اسلامی ایرانی (۱) روابط چین بریتانیا (۱) روابط ایران -اروپا (۱) عربستان روسیه (۱) کریدورهای ترانزیتی (۱) بندرچابهار (۱) کریدورهای بین المللی (۱) کریدورشرق- غرب (۱) موقعیت ترانزیتی ایران (۱) داعش در پاکستان (۱) کشورهای دو سه دولتی (۱) 13نوامبر پاریس (۱) انفجارهای پاریس (۱) حمله داعش به پاریس (۱) حملات تروریستی پاریس (۱) راهبرد نظامی ژاپن (۱) اهمیت هیدروپلیتیکی ایران (۱) روابط ترکیه عربستان (۱) روابط اعراب ترکیه (۱) روابط ترکیه با اعراب (۱) ژئوپلتیک اروپا (۱) روسیه اوکراین (۱) اندیشه سیاسی اهل سنت (۱) خلافت از دیدگاه اهل سنت (۱) مبانی اندیشه سیاسی (۱) بازارهای منطقه ای گاز (۱) قتصاد سیاسی بین الملل (۱) نو واقع گرایی (۱) رسول حاج احمدی (۱) حسین اژدر (۱) فدراسیون و کنفدراسیون (۱) ژئوپلیتیک فضای مجازی (۱) روابط هند وعربستان (۱) روابط عربستان وهند (۱) بحران کشمیر (۱) هند کشمیر (۱) پاکستان کشمیر (۱) استراتژِی آناکوندا (۱) ایران پاکستان (۱) سیاست خارجی مصر (۱) روابط ایران و هند (۱) گوادر (۱) صلح کردها (۱) پیمان شانگهای (۱) تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (۱) سیاست خارجه ایران و عراق (۱) سیاست خارجی عراق (۱) اقوام عراق (۱) بازارنفت (۱) روابط عربستان امریکا (۱) سیاست خارجی قزاقستان (۱) چین -افغانستان (۱) روسیه اتحادیه اروپا (۱) هند پاکستان (۱) اسامه بن لادن (۱) فعالیت هسته ای (۱) ژئوپولیتیک (۱) جنگ سرد (۱) فرانسیس بیکن (۱) زیباکلام (۱) اقتصاد جهانی (۱) سازمان های بین المللی (۱) جنگ رسانه (۱) موتلفه اسلامی (۱) المنار (۱) توییتر (۱) تقسیمات کشوری (۱) ژئواکونومی (۱) شنگن (۱) چابهار (۱) سرحد (۱) جهانی سازی (۱) موساد (۱) رژیم حقوقی (۱) سیاست داخلی (۱) دولت یازدهم (۱) الشباب (۱) رود ارس (۱) آذری ها (۱) گرهاردشرودر (۱) الهام علی اف (۱) بنیادگرایی (۱) سلاح شیمیایی (۱) لویی جرگه (۱) مفهوم قدرت (۱) نواندیشی دینی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) احسان شریعتی (۱) تنب بزرگ (۱) ترانزیت کالا (۱) پراگماتیسم (۱) امارات متحده (۱) پیروزی در انتخابات (۱) امنیت انرژی (۱) تاریخ اسلام (۱) فدراسیون (۱) گرجستان (۱) هرمنوتیک (۱) علوم سیاسی (۱) احمد بن حنبل (۱) ریگی (۱) هوگو چاوز (۱) اومانیسم (۱) کره جنوبی (۱) آتاتورک (۱) انتخابات آمریکا (۱) ملی گرایی (۱) ترکمن (۱) جغرافیای سیاسی خاورمیانه (۱) چشم انداز (۱) ملکان (۱) آینده پژوهی (۱) مشترک المنافع (۱) چاوز (۱) ایران گردی (۱) پ ک ک (۱) پارس جنوبی (۱) فیس بوک (۱) صدای امریکا (۱) جنگ روانی (۱) آل سعود (۱) آسیای مرکزی و قفقاز (۱) رضاشاه (۱) آلاسکا (۱) کشمیر (۱) ابوموسی (۱) هاشمی رفسنجانی (۱) رئیس جمهور (۱) رژیم صهیونیستی (۱) منافع (۱) بی بی سی فارسی (۱) راه آهن (۱) بین الملل (۱) ابن تیمیه (۱) هیلاری کلینتون (۱) ارتش (۱) مصدق (۱) بغداد (۱) جان مک کین (۱) گردشگری (۱) رهبری (۱) دولت (۱) حج (۱) مبارک (۱) سرزمین (۱) توسعه (۱) موشک (۱) مدیریت (۱) ونزوئلا (۱) مقاومت (۱) سلام (۱) شریعتی (۱) بوش (۱) شیعیان (۱) انتفاضه (۱) آذری (۱) دبی (۱) دانش (۱) علم (۱) انقلاب ایران (۱) ماهواره (۱) انتخابات مجلس (۱) مشارکت سیاسی (۱) نظریه (۱) قالیباف (۱) اقتصاد ایران (۱) عبدالله شهبازی (۱) اسلام هراسی (۱) سکولار (۱) هیرمند (۱) تجارت آزاد (۱) جزایر سه گانه (۱) دریای خزر (۱) شما (۱) باکو (۱) انگلستان (۱) حاکمیت (۱) سکولاریسم (۱) استراتژیک (۱) تنگه هرمز (۱) توسعه اقتصادی (۱) تشیع (۱) ژاپن (۱) هویت (۱) توریسم (۱) احزاب (۱) توسعه پایدار (۱) بحرین (۱) حمل و نقل (۱) مشارکت مردمی (۱) صهیونیسم (۱) اکونومیست (۱) قانون انتخابات (۱) سوخت هسته ای (۱) ویلیام جیمز (۱) نظر سنجی انتخاباتی (۱) اخوان المسلمین سوریه (۱) جغرافیای ملکان (۱) سیاست ترکیه (۱) نظام بین المللی (۱) جمهوری خواهان (۱) ارتش امریکا (۱) نظم منطقه ای (۱) سقوط بشار اسد (۱) محورمقاومت (۱) تاثیر ماهواره بر جوانان (۱) هژمون (۱) ارتش آزاد (۱) پیروزی اوباما (۱) ارتش عراق (۱) فلسفه جغرافیا (۱) مسعود بارزانی (۱) موازنه منطقه ای (۱) شهرستان ملکان (۱) جلال طالبانی (۱) عدالت و توسعه (۱) جنبش اسلامی (۱) انقلابات عربی و ترکیه (۱) اربیل (۱) خاورمیانه رمیانه (۱) کردستان ترکیه (۱) توازن قدرت (۱) انقلاب سوریه (۱) خلیج‌فارس (۱) قدرت نرم ایران (۱) ترکیه اسرائیل (۱) سیاست خاورمیانه ترکیه (۱) اهداف ترکیه (۱) اختلافات مرزی (۱) احزابرسیاسی ایران (۱) ناپایداری احزاب (۱) قدرت نظامی (۱) اعتراضات سوریه (۱) ترکیه و اعراب (۱) ترکیه سیاست خارجی (۱) روابط ایران و عراق (۱) مطالعات منطقه ای (۱) ایران و عربستان (۱) انتخابات کویت (۱) پیامدهای انتخابات کویت (۱) جنگ نفتی (۱) امریکا خلیج فارس (۱) امریکا سیاست خارجی (۱) پارس جنوبی (۱) مرزهای ایران در خلیج فارس (۱) مرزهای ایران و کویت (۱) آثار بحران سوریه (۱) پیامدهای بحران سوریه (۱) ژئوکالچر (۱) استراتژی چیست (۱) تاثیرات شبکه های ماهواره ای (۱) نقش مخرب شبکه های خارجی (۱) رژیم های سیاسی (۱) جامعه شتاسی سیاسی (۱) تئوری های بین الملل (۱) حمیرا مشیر زاده (۱) تاریخ سوریه (۱) اقتصاد سوریه (۱) جغرافیای سوریه (۱) تحولات عربی (۱) رقابت ایران ترکیه (۱) ایران پاکستان (۱) قطر سیاست (۱) روابط خارجی قطر (۱) قطز خاورمیانه (۱) امریکا قطر (۱) عراق کردستان (۱) بغداد اربیل (۱) ایران ترکیه جهان عرب (۱) امنیت اسرائیل (۱) اهداف ترکیه در سوریه (۱) اصلاح شورای امنیت (۱) استراتژی امنیت (۱) پیامدهای سقوط بشار اسد (۱) سقوط اسد (۱) سقوط سوریه (۱) خطوط مرزی (۱) چاک هاگل (۱) عهدنامه 1975 (۱) مرزایران عراق (۱) مناقشات مرزی (۱) مرزهای غربی ایران (۱) مرز عراق (۱) ترکان سین کیانگ (۱) استراتژی امریکا (۱) [ جریان های ملی گرا (۱) تحولات ایران (۱) بازیگران تحولات سوریه (۱) مخالفان آل سعود (۱) اسلام گرایی ترکیه (۱) اهل تسنن عراق (۱) جنبش مصر (۱) انقلاب مصز (۱) تحولات لبنان (۱) شیعیان کویت (۱) انتخابات گویت (۱) بحرانهای قومی عراق (۱) ترکیه عراق (۱) میادین نفت و گاز (۱) موازنه نرم (۱) انتخابات 2012آمریکا (۱) سیاست های روسیه (۱) رئیس جمهور روسیه (۱) سیاست های روسیه سیه (۱) رسانه های یهودی (۱) اامپریاالیسم رسانه ای (۱) شبکه ماهواره (۱) الکوثی (۱) هادی تی وی (۱) شبکه جهانی اهل بیت (۱) تاریخچه بی بی سی (۱) کارمندان بی بی سی فارسی (۱) رسانه نوین (۱) رسانه های ارتباطی (۱) آثار ماهواه (۱) رسانه فارسی (۱) ایران، (۱) جهان تک قطبی (۱) جنبش صهیونیسم (۱) تجزیه عربستان (۱) سید قطب (۱) مناقشه اعراب و اسرائیل (۱) جنبش اخوان المسلمین (۱) اخوان المسلمین آفریقا (۱) جمال عبداناصر (۱) فرار عروس قذافی (۱) همسر قذافی (۱) اویغورها باما (۱) تحولات مصر لات مصر (۱) آینده مصر (۱) ترک ها (۱) جان کری (۱) مدیریت سیاسی (۱) ساختارگرایی (۱) مورگان شوستر (۱) برساخت گرایی (۱) اویغورها (۱) انقلاب یمن (۱) موج بیداری (۱) آل خلیفه (۱) قذاقی (۱) تهاجم رسانه ای (۱) قدرت سخت (۱) سونامی بیداری اسلامی (۱) امپریالیسم خبری (۱) مقالات رسانه و اینترنت (۱) ‍ژئورسانه ژئومدیا (۱) حزب الله و رفتار رسانه ای (۱) جغرافیای انتخابات (۱) ارتش روسیه (۱) میادین مشترک (۱) مرزهای ایران و عراق (۱) شبکه های فارسی زبان (۱) نظریه دولت (۱) سیر تکوین دولت درایران (۱) مفهوم دولت (۱) تحول حکومت در ایران (۱) تحولات عربستان (۱) ایران- روسیه (۱) جوزف نای (۱) سفیر انگلیس (۱) نهضت ملی نفت (۱) پایگاه دریای ام الغنم (۱) پایگاه هوایی ظهران (۱) پایگاه دریایی جفیر (۱) پایگاه دریایی خضب (۱) منابع ارشد ژئوپلتیک (۱) منابع ارشد جغرافیای سیاسی (۱) مبانی جغرافیا (۱) متون تخصصی جغرافیا (۱) ژئوپلتیک دوره تولد (۱) ژئوپلتیک دوره احیا (۱) ژئوپلتیک دوره افول (۱) ژئوپلتیک دوره شکوفایی (۱) ژئواستراتژِی خلیج فارس (۱) دکتر سمیعی (۱) اقوام -قومیت (۱) الیاس واحدی (۱) نظریه های ژئوپلتیک (۱) عوامل ژئوپلتیک (۱) راتزل (۱) ایران-امریکا (۱) روسیه-چین (۱) مجتهدزاده (۱) پور پویان رضا (۱) منابع دکترای جغرافیای سیاسی (۱) ژئوپلتیک انتقادی (۱) ژئوپلتیک فراگیر (۱) فرصت چالش (۱) حوادث زاهدان (۱) هانتیگتون (۱) مرز امنیت (۱) گزارش سازمان ملل (۱) سیدجمال الدین (۱) ایران اروپا (۱) علاوی (۱) قدرت نظامی ایران (۱) نجران (۱) چرخه سوخت هسته ای (۱) جهانی شدن فرهنگ (۱) جنگ یمن (۱) حسین بشیریه (۱) الوین تافلر (۱) مصطفی کمال آتاتورک (۱) هویت قومی (۱) شیعه ستیزی (۱) صعده (۱) جنگ داخلی (۱) نظریه تربیتی (۱) مناقشه (۱) ارتش چین (۱)
دوستان من اسلام تایمز العالم الوقت انتخاب انجمن ژئوپلیتیک ایران انجمن علوم سیاسی اندیشکده روابط بین الملل ایراس ایران بالکان بولتن پرس تی وی پژوهشکده مطالعات راهبردی تابناک ترکیه TRT خبر آنلاین خبرگزاری آران نیوز خبرگزاری ایرنا خبرگزاری ایسنا خبرگزاری ترند خبرگزاری تسنیم خبرگزاری فارس خبرگزاری مشرق دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه دیپلماسی ایرانی روز نو ژئوپلیتیک ایرانی عصرایران فرارو فصلنامه مطالعات راهبردی کرد پرس مرکز بین المللی مطالعات صلح مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز مطالعات استراتژیک آریا مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی مرکز مطالعات وزارت امورخارجه مطالعات قفقاز موسسه مطالعات آمریکای شمالی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی پرتال زیگور طراح قالب