ایران بازگو
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ ایران بازگو
آرشیو وبلاگ
      ایران بازگو (بازگو کننده گلچینی ازاخبار و پژوهش های سیاسی و ژئوپلتیکی روز ایران و جهان)
جریان های ملی گرایی و نقش آنها در تحولات ایران نویسنده: ایران بازگو - ۱۳٩۱/۱٠/٢٧

روز و ظهور جریانهای ملی گرایی به عنوان تجلی آرمانهای ملی میهنی در تاریخ هرکشوری از جمله ایران، امری طبیعی است. بخصوص در دوران حضور و دخالت بیگانگان وسلطه حکام مستبد و ضد ملی، جلوه بیشتری می یابد. مطالبه حقوق ملی و آزادیهای اساسی وحکومت قانون نیز از وجوه اصلی تلاشها و مبارزات ملی و تاریخی هر ملتی بوده و ایران نیزاز این قاعده مستثنی نیست.
ملی گرایی - ناسیونالیزم - به صورت کنونی همانند حاکمیت مردم، دموکراسی، نظام پارلمانی، آزادی و مفاهیمی از این قبیل، برخاسته و ناشی از تحولات درونی اروپا در قرنهای اخیر و نشأت گرفته از انقلابها و مبارزات سیاسی - اجتماعی غرب است که پیش از انقلاب مشروطه و قبل از ظهور افکار و اندیشه های چپ و سوسیالیستی در ایران رواج پیدا کرد وآرمان مشروطه خواهان قرار گرفت. اوج جریان ملی گرایی در ایران در پی خروج رضا شاه از ایران در دهه 1320 ه . ش. بود که با مبارزه بر سر احقاق حقوق مردم در نهضت ملی نفت همراه شد. اما در پی کودتای 28 مرداد 1332 ه . ش. به طور کلی سرکوب شد و امید مردم تبدیل به یأس گردید.


مفهوم ناسیونالیست

ناسیونالیست از نظر لغوی به معنای ملت خواه و هوا خواه ملیّت و قوم خود وناسیونالیسم به معنای ملت خواهی، ملیّت خواهی و تعصّب ملی است.[1]
ناسیونالیسم از نظر اصطلاحی در معانی زیر به کار رفته است:
1- نوعی آگاهی جمعی مبنی بر متعلق دانستن خویش به یک ملت؛ که آگاهی ملی خوانده می شود.
2- وابسته بودن افراد به یک کشور از لحاظ ویژگیهای مشترکی مثل زبان، نژاد، دین وقومیّت یا جریان فکری و مردمی، گرایش به تعالی بخشیدن به ملت و گذشته ها، کیفیات،حالات، هدفها و خواستهای آنان.
3- به طور کلی این واژه گاهی به نهضتی که آزادی و استقلال یک ملت در برابر تجاوزخارجی حمایت می کند، گفته می شود.[2]
دو گروه ملّی و ملّی - مذهبی در ایران عبارتند از جبهه ملّی و نهضت آزادی که در این مقاله به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.


1 . فرهنگ عمید، ذیل واژه ناسیونالیست.2 . فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی و مینو افشاری، نشر چاپار، تهران، 1379، ص378.

جبهه ملّی

نخستین و مهمترین گروه که در ایران با عنوان ملّی گرایی تشکیل شد، جبهه ملی بود. پس از سقوط رضا شاه در سال 1320 ه . ش. مردم پس از مدتها فضای آزادی را احساس کرده و نمایندگان واقعی خود را همانند آیت الله کاشانی و دکتر مصدق به مجلس فرستادند. اما پس از قدرت گرفتن محمد رضا پهلوی، این رژیم با همکاری انگلیس مانع از ورود و انتخاب این دو نفر برای مجلس پانزدهم شد. ولی این دو در سال 1329 ه . ش. دوباره برای مجلس شانزدهم که ملی شدن نفت در رأس برنامه های آن قرار داشت، نامزد شدند. اما رژیم شاه توسط وزیر دربار، عبدالحسین هژیر، با اعمال نفوذ مانع انتخاب آنها در مرحله دوم شد. به همین دلیل، حدود هجده نفر از افراد ملی گرا در دربار تحصن کردند. پس از آنکه این گروه ازتحصن خود نتیجه نگرفت، در منزل دکتر مصدق اجتماع کرده، گروهی با عنوان «جبهه ملی»تشکیل شد.[1]
احزاب و گروه های تشکیل دهنده جبهه ملی عبارت بودنداز: حزب ایران به رهبری الهیارصالح، سازمان نظارت بر آزادی انتخابات به رهبری دکتر مظفر بقایی و خلیل ملکی، حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر، نهضت خداپرستان سوسیالیست به ریاست دکتر محمدنخشب، جمعیت فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی و مجمع مسلمانان مجاهد به رهبری آیت الله کاشانی و شمس قنات آبادی.[2]
پس از تشکیل جبهه ملی و با توجه به اینکه انگلیس، شاه و دربار نمی خواستند، نفت ایران ملی شود و هژیر به عنوان وزیر دربار عامل این کار انتخاب شده بود، فدائیان اسلام توسط سید حسین امامی هژیر را ترور کردند. پس از این اقدام به علت ترس و وحشت رژیم از نیروهای ملی و مذهبی، شاه مجبور به ابطال انتخابات تهران شد. در انتخابات مجدد، آیت الله کاشانی، دکتر مصدق، بقایی، ملکی، نریمان، شایگان و آزاد از تهران انتخاب شدند. ولی مخالفان نهضت ملی نفت با انتخاب سپهبد حاجعلی رزم آرا - رئیس ستاد مشترک ارتش - به نخست وزیری، دوباره مانع از ملّی شدن نفت شدند. در نتیجه، نهضت در بن بست قرار گرفت.ولی یک بار دیگر فدائیان اسلام وارد عمل شده با اشاره آیت الله کاشانی و جبهه ملّی،رزم آرا توسط خلیل طهماسبی از سر راه برداشته شد. به دنبال این حادثه، هم نفت ملی شد وهم دکتر مصدق پس از مدتی در هفتم اردیبهشت 1330 ه .ش. به نخست وزیری منصوب شد.[3]
پس از روی کار آمدن دکتر مصدق، جبهه ملّی در رأس قدرت قرار گرفت و حتی باکمک آیت الله کاشانی، وزارت دفاع نیز در اختیار دکتر مصدق قرار گرفت. اما عواملی چون خود محوری دکتر مصدق، کنار گذاشتن نیروهای مذهبی، اختلافات بین ملی گرایان، بی توجهی به نظرات آیت الله کاشانی، میدان دادن بیش از حد به حزب توده، ضعف بینش سیاسی وتعطیلی مجلس[4] سبب شد که زمینه لازم برای برکناری دکتر مصدق فراهم شود. درنتیجه به دنبال کودتای 28 مرداد 1332 ه . ش. دکتر مصدق و جبهه ملّی از قدرت کنارگذاشته شدند و بدین شکل این گروه دراولین آزمون عملی خود شکست خورد و از هم فروپاشید.
در سال 1339 ه . ش. با روی کار آمدن «جان اف کندی» از حزب دموکرات در امریکا،این کشور قصد داشت برای دفاع در مقابل کمونیسم و مقابله با خطرهای ناشی از ادامه سرکوب و خفقان درکشورهایی مثل ایران، برنامه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را با دادن نوعی آزادی های نسبی محدود به اجرا درآورد. در ایران هم رژیم شاه مجبور شد به تبعیت ازارباب خود تغییرات ظاهری را به اجرا در آورد. در چنین شرایطی بود که عده ای از نیروهای ملّی و ملی - مذهبی به دعوت دکتر غلامحسین صدیقی در منزل وی اجتماع کرده و «جبهه ملی دوم» را تشکیل دادند.[5]
جبهه ملی دوم از این تاریخ تا سال 1342 ه . ش. به طور نسبی فعال بود، امّا در اوایل سال 1343 ه . ش. به دلیل اختلاف نظرهای زیاد، ضعف رهبری، ساختار نامتجانس نیروهای تشکیل دهنده آن و نداشتن ساختار تشکیلاتی و برنامه مدون با استعفای دکترصدیقی از رهبری آن، منحل شد.[6]
جبهه ملّی سوم در هفتم مرداد 1344 ه . ش. با تلاش های دکتر مصدق از تبعیدگاه خود وبا شرکت نهضت آزادی، جامعه سوسیالیستها، حزب ملّت ایران و حزب مردم ایران، تشکیل شد و موجودیت خود را به طور رسمی اعلام کرد. امّا سه هفته بعد، خلیل ملکی و برخی دیگر از اعضای رهبری جامعه سوسیالیستها و نیز مهندس بازرگان و جمعی از یارانش ازجمله داریوش فروهر و کاظم سامی، دستگیر و زندانی شدند. بدین سان، این تشکل نیز از هم پاشید.[7]
جبهه ملی چهارم حاصل اعلام فضای باز سیاسی در سال 1356 ه . ش. پس از روی کار آمدن جیمی کارتر از حزب دموکرات در امریکا بود. در آبان همان سال گروههایی مانندجبهه سوسیالیست های ملی، حزب ایران و حزب ملت ایران با صدور بیانیه ای دوباره اعلام موجودیت کردند. کاظم حسیبی به عنوان رئیس شورای مرکزی، کریم سنجابی، شاپور بختیار،داریوش فروهر، رضا شایان و مشیری به عنوان اعضای کمیته مرکزی جبهه ملی چهارم انتخاب شدند.[8]
در جریان انقلاب اسلامی و همزمان با تشدید مبارزات ضد استبدادی و استکباری مردم ایران، جبهه ملّی چهارم، ابتدا ضمن انتقاد از عملکرد دولت، هنوز امیدوار بود که شاه بتوانددر محدوده قانون اساسی، پاسدار نظام سلطنتی باشد. ملّی گراها در این مقطع با پذیرش تلویحی انتقادپذیر شدن شاه، اصلاحات گام به گام و کنترل شده از بالا به وسیله رژیم شاه رامورد پذیرش قرار دادند. و برای انحراف مبارزات مردم که خواهان تغییر کامل نظام سلطنتی به جمهوری بودند، با طرح پیاده شدن نظام مشروطه سلطنتی تلاش می کردند که دولت را به دست گیرند. امّا امام خمینی(ره) همزمان با اقامت بازرگان و سنجابی در پاریس، با نشانه گرفتن مبانی مشروعیت رژیم پهلوی و غیر قانونی و غیر عقلی دانستن آن، در مصاحبه ای اعلام کرد رژیم شاه باید سرنگون شود.[9]
کریم سنجابی در پاریس با درک موقعیت ممتاز امام خمینی(ره) در رهبری انقلاب و به منظور تثبیت نقش خویش در جریان مبارزات انقلابی و سهم خواهی پس از پیروزی آن وهمچنین، در برابر مواضع قاطع ایشان، تغییر موضع داد. وی پس از ملاقات با رهبر انقلاب، باصدور اعلامیه سه ماده ای مبنی بر غیر مشروع و غیر قانونی بودن رژیم شاه و تشکیل نظام حکومتی بر موازین اسلام و دموکراسی به ظاهر به صف انقلاب پیوست.[10]
پس از پیروزی انقلابِ اسلامی، بیشتر اعضای این گره در دولت موقت عضویت داشتند.امّا پس از استعفای مهندس بازرگان، این گروه نیز از صحنه سیاسی خارج شد و تنها به صورت نیمه رسمی به فعّالیت خود ادامه داد. سرانجام این گروه در سال 1360 ه . ش. علیه لایحه قصاص موضع گیری کردند که متعاقب آن امام خمینی(ره) نیز این گروه را غیر قانونی ومرتد اعلام نمود و بدین شکل عمر سیاسی آن پایان یافت.


1 . تحولات سیاسی - اجتماعی ایران، دکتر مجتبی مقصودی، روزنه، تهران، 1380، ص180.2 . همان، ص 181.3 . همان، ص249.4 . همان، ص 185.5 . همان، ص 188 - 178.6 . همان، ص 190.7 . همان، ص194.8 . از سید ضیاء تا بختیار، مسعود بهنود، بی جا، انتشارات جاویدان، 1369، ص 728.9 . تحولات سیاسی - اجتماعی ایران، ص195؛ از سید ضیاء تا بختیار ص807.10 . تحولات سیاسی - اجتماعی ایران، ص196؛ از سید ضیاء تا بختیار ص807.

نهضت آزادی چگونگی شکل گیری و بنیانگذاران

جبهه ملی اول در 25 اسفند 1328 ه . ش. تشکیل شد. و در دوران نخست وزیری دکترمصدق، قدرت را دست داشت. ولی با کودتای 28 مرداد 1332 ه . ش. از هم فرو پاشید. دراواخر دهه 1330 ه . ش. برخی از افراد این گروه، نهضت مقاومت ملّی را تشکیل دادند. امّاچون نهضت مقاومت ملّی تحرک لازم را نداشت، جناح مذهبی از آن جدا شده و در سال1340 ه . ش.، نهضت آزادی ایران را تشکیل دادند.[1]
بنیانگذاران نهضت آزادی آیت ا... طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدا... سحابی بودند. در اساسنامه نهضت آمده بود که اولاً مسلمانیم و دین را از سیاست جدا نمی دانیم. ثانیاًایرانی و ثالثاً تابع قانون اساسی و رابعاً مصدقی هستیم.[2]
حضور آیت الله طالقانی به عنوان روحانی برجسته و دکتر سحابی و مهندس بازرگان به عنوان دو فرد مذهبی شناخته شده در دانشگاه تهران سبب شده بود که بسیاری از جوانان مذهبیِ دانشگاهی و غیر دانشگاهی به سوی این گروه روی بیاورند. امّا فعّالیت این گروه بادستگیری بنیانگذاران آن در سال1343 ه . ش. و سرانجام محاکمه و زندانی شدن آنها درسال 1344 ه . ش. متوقف شد.[3]
نهضت آزادی، انقلاب اسلامی و دولت موقت
در سال 1356 ه . ش. با روی کار آمدن «جیمی کارتر» در امریکا و اعلام فضای «بازسیاسی» در ایران و همزمان با آغاز شتاب انقلاب اسلامی، نهضت آزادی تجدید حیات کرده،طرفداری خود را از قانون اساسی مشروطه و اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرد. همچنین،مدتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بازرگان راهی پاریس شد تا امام خمینی(ره) را متقاعدکند که دست از شعار سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران بردارد و اجرای قانون اساسی مشروطه را هدف مبارزه خود قرار دهد، امّا او با مخالفت امام(ره) با این پیشنهاد مواجه شد وبه ظاهر پذیرفت که با نهضت امام(ره) همراهی کند.[4]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با پیشنهاد شورای انقلاب، امام خمینی(ره) بر خلاف میل باطنی خود و تحت شرایطی، مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کرد. امّا متأسفانه بازرگان پس از مدتی از پذیرش شرطها و رهنمودهای امام(ره) سرباز زده و راه خود را در پیش گرفت. به تدریج، فاصله دولت موقت با آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و خط مشی امام(ره) بیشتر شد و سرانجام پس از ملاقات بدون اجازه وخودسرانه بازرگان و وزیر خارجه اش - ابراهیم یزدی - در الجزایر با «برژنیسکی»، مشاورامنیت ملّی جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا، اعتراضات و تظاهرات علیه دولت موقت شکل گرفت و در نهایت منجر به تصرف لانه جاسوسی امریکا در سیزده آبان 1358 ه .ش. توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) شد. امام خمینی(ره) این اقدام انقلابی دانشجویان رامورد تأیید قرار داد و فردای آن روز، بازرگان استعفای خود را تقدیم امام(ره) کرد که بلافاصله مورد موافقت ایشان قرار گرفت.[5]
بعدها، اسناد همکاری تعدادی از اعضای نهضت آزادی و اعضای دولت موقت با لانه جاسوسی امریکا به دست آمد و مشخص گردید که یکی از دلایل مهم استعفای بازرگان نیزهمین مسأله بوده است. از جمله این افراد عباس امیر انتظام، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت بود که دستگیر، محاکمه و زندانی شد. - البته وی در زمان دستگیری، سفیر ایران درکشورهای اسکاندیناوی بود. - نهضت آزادی پس از شکست دولت موقت، مبارزه خود علیه نظام را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد و موفق شد در مجلس اول چند کرسی رابه خود اختصاص دهد. اما پس از آغاز جنگ تحمیلی و حوادث سال 1360 ه . ش. عمر آن در مجلس نیز به پایان رسید.
این گروه تا سال 1361 ه . ش. حمایت خود را از دفاع مقدس ابراز می داشت، امّا پس ازفتح خرمشهر به تدریج زمزمه های مخالفت با استمرار جنگ را نیز آغاز کرد و در سالهای اوج جنگ تحمیلی، نغمه های شوم و نوشته های زهرآلود نهضت آزادی سبب خشم بیشترمردم شد. سرانجام امام خمینی(ره) در بهمن 1360 ه . ش. در پاسخ تاریخی به نامه علی اکبرمحتشمی پور، وزیر وقت کشور، این گروه را غیر قانونی اعلام کرد.[6]
از انحلال تا شرکت در براندازی
پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی، نهضت آزادی به طور غیر رسمی وغیر قانونی شروع به فعالیت کرد و اعضا و هواداران آن در انتخابات ریاست جمهوری درسال 1376 ه . ش. به طور همه جانبه از آقای خاتمی حمایت کردند. پس از انتخاب آقای خاتمی، این گروه به طور غیر قانونی و با عنوانهایی مانند اصلاح طلبان و روشنفکران ملّی -مذهبی، فعالیت های گسترده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... خود را علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز کردند.
با توجه به اینکه نظریه پردازان استکبار جهانی، برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران و ضربه زدن به آن در داخل کشور در دهه سوم انقلاب، نیاز به یک ائتلاف جدیدداشتند. از این رو، به فکر سازمان دهی و ائتلاف گروههای مخالف و معاند نظام اسلامی ایران افتادند. در نتیجه جریان موسوم به نیروهای ملّی - مذهبی را مرکب از احزاب و گروههایی چون نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جنبش انقلابی مردم ایران )جاما(، حزب مردم ایران، گروه پیام هاجر، گروه ایران فردا در سال 1377 ه . ش. سازمان دهی کردند.
این گروه، تهاجم به اعتقادات مذهبی و باورهای دینی مردم را در سه محور ایجاد شبهه دراصول و فروع دین، حمله به نهاد روحانیت، حوزه ومراجع تقلید و حمله و نفی ولایت فقیه ازطریق نافرمانی مدنی، روزنامه های زنجیره ای و حرکت های دانشجویی، جهت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در پیش گرفت. اعترافات سیامک پورزند درباره روزنامه های زنجیره ای وتغییر فضای موجود، ترویج فرهنگ غرب و تشویق دگراندیشان و به طور خاص، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، سند و مدرک واضح و روشنی در این باره است.[7]
به یاری خداوند و تدبیر مقام معظم رهبری و تلاش پاسداران انقلاب، این توطئه هم کشف و خنثی شد و در اواخر سال 1379 ه . ش. و در اوایل 1380 ه . ش. اعضای این گروه دستگیر و زندانی و در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. دادگاه در رأی نهایی خود، ضمن انحلال نهضت آزادی، 21 تن از اعضای ملّی - مذهبی ها را به جرم توطئه براندازی نظام،ارتباط با بیگانگان، تبلیغ علیه نظام، نگهداری ادوات جنگی و... به زندان و جزای نقدی محکوم کرد.[8]


1 . جریانها و جنبشهای مذهبی - سیاسی ایران، رسول جعفریان، ص 190.2 . گونه شناسی بحرانها، راهبردهای مقابله با آن، تهران معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت، 1381، ص38-39.3 . همان، ص39 - 38.4 . همان.5 . همان، ص 35 - 34.6 . همان، ص 42 - 41.7 . کیهان، 1381/5/5، ص 4.8 . رسالت، 1381/5/6، ص4.

  نظرات ()
مطالب اخیر گردشگران ایرانی ترکیه را ساختند، اما... مناقشه در دریای چین جنوبی انحصار مذاکرات به برجام اشتباه بود به حاشیه راندن ایران از تحولات سوریه آیا "چین" رهبر آینده جهان است؟! سیری در انتخابات مجلس و تقسیمات سیاسی شهرستان ملکان از مشروطه تا کنون 5 تهدید راهبردی ژئوپلیتیک انرژی ایران اردوغان به این 3 دلیل این روزها به شدت ضدایران شده است 5 دلیل سفر ناگهانی و اعلام نشده وزیر خارجه عربستان به عراق بررسی اهمیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک طرح اتصال دریای کاسپین به آب های جنوب
کلمات کلیدی وبلاگ ایران (۱٧٢) ترکیه (۸۳) سوریه (٧٥) امریکا (٦٥) خاورمیانه (٦۳) عربستان (٥٧) بحران سوریه (٤٧) داعش (٤٤) روسیه (٤٢) عراق (٤٢) سیاست خارجی (۳٦) ژئوپلتیک (۳٠) سیاست خارجی ایران (٢٩) مقالات جغرافیای سیاسی (٢٩) یمن (٢٥) مصر (٢٢) چین (٢٠) تحولات یمن (۱٩) اردوغان (۱۸) اوباما (۱٧) سیاست خارجی عربستان (۱٧) پاکستان (۱٦) سیاست خارجی ترکیه (۱٦) تحولات سوریه (۱٤) افغانستان (۱٤) کردها (۱٤) ایران عربستان (۱٤) کردستان عراق (۱٤) روابط بین الملل (۱۳) امنیت (۱۳) قطر (۱۳) القاعده (۱۳) صادرات گاز (۱۳) تحولات جهان عرب (۱۳) رقابت ایران و عربستان (۱٢) نفت (۱٢) عربستان سعودی (۱٢) بیداری اسلامی (۱٢) توافق هسته ای (۱۱) اتحادیه اروپا (۱۱) دیپلماسی (۱۱) ژئوپلیتیک (۱۱) انرژی (۱۱) سیاست (۱٠) تحریم (۱٠) سیاست خارجی امریکا (۱٠) روابط ایران ترکیه (۱٠) حوثی ها (۱٠) عبدالرضا فرجی راد (۱٠) ایران امریکا (٩) چین - امریکا (٩) قدرت نرم (٩) اعراب (٩) تروریسم (۸) سلفی گری (۸) هند (۸) جهانی شدن (۸) جمهوری آذربایجان (۸) کردستان (۸) اسلام گرایی (۸) آسیای مرکزی (۸) جهان عرب (۸) حکومت اقلیم کردستان (۸) هیدروپلیتیک آب (۸) سیاست خارجی روسیه (۸) روابط ایران روسیه (٧) بندر چابهار (٧) خلیج فارس (٧) آذربایجان (٧) گاز (٧) اروپا (٧) لبنان (٧) انتخابات (٧) پرونده هسته ای (٧) استراتژی (٦) آفریقا (٦) اسرائیل (٦) پوتین (٦) وهابیت (٦) جغرافیای سیاسی (٦) اخوان المسلمین (٦) بارزانی (٦) بحران آب (٦) نظام بین الملل (٦) ایران عراق (٦) بهار عربی (٦) قفقاز جنوبی (٦) تاریخچه داعش (٦) داعش عراق (٦) داعش سوریه (٦) سیاست خارجی چین (٦) انتخابات‌ (٦) خاورمیانه اسلامی (٦) گاز ایران (٦) خاورمیانه بزرگ (٥) انتخابات شورا (٥) بحران عراق (٥) مقالات ژئوپلیتیک (٥) روابط روسیه ترکیه (٥) سیاست خارجی هند (٥) رژیم های بین المللی (٥) تبلیغات انتخابات (٥) ژئوپلتیک ایران (٥) نظم نوین جهانی (٥) شیعیان یمن (٥) انتخابات ایران (٥) جنگ نرم (٥) دیپلماسی عمومی (٥) خط لوله صلح (٥) امنیت ملی (٥) ترانزیت (٥) حزب الله لبنان (٥) حزب الله (٥) فلسطین (٥) رسانه (٥) جغرافیا (٥) بلوچستان (٤) روابط خارجی (٤) اوکراین (٤) ارمنستان (٤) اسلام (٤) امارات (٤) طالبان (٤) انقلاب اسلامی (٤) تحریم های بین المللی (٤) منافع ملی (٤) امارات متحده عربی (٤) مرز (٤) اردن (٤) جهان اسلام (٤) بحران (٤) اقتصاد سیاسی (٤) بشار اسد (٤) حقوق بین الملل (٤) هژمونی (٤) مذاکرات هسته ای (٤) علویان (٤) شمال آفریقا (٤) نوری مالکی (٤) ژئواستراتژیک (٤) ایران مصر (٤) کردهای سوریه (٤) حافظ نیا (٤) سیاست خارجی قطر (٤) ارتش آزاد سوریه (٤) نظریه های روابط بین الملل (٤) مشاوره انتخاباتی (٤) ایران چین (٤) علویان ترکیه (٤) افراط گرایی (٤) ژئوپلیتیک آب (٤) دیپلماسی آبی (٤) نظم جدید جهانی (٤) جنگ آب (٤) داعش در عراق (٤) ایران سوریه (٤) جبهه النصره (٤) ژئوپلتیک گاز (٤) فدرالیزم (۳) شیوه تبلیغات انتخاباتی (۳) چاپ تبلیغات انتخابات (۳) خاورمیانه جدید (۳) چین اقتصاد (۳) ساختار یمن (۳) حوثی های یمن (۳) مقالات ژئوپلتیک (۳) روابط افغانستان -پاکستان (۳) ژنوم ژئوپلیتیک (۳) رودخانه مرزی (۳) روابط ترکیه عراق (۳) رقابت های ژئوپلیتیکی و (۳) رقابت نفتی (۳) روابط ایران و عمان (۳) برجام (۳) کریدور شمال جنوب (۳) دریای جنوبی چین (۳) ایران هند (۳) مدیریت بحران (۳) انتخابات ترکیه (۳) انقلاب های عربی (۳) استراتژی ایران در عراق (۳) روابط ایران و عربستان (۳) ژئواکونومیک (۳) شهرستان ملکان (۳) قطر شبکه الجزیره (۳) انتخابات امریکا (۳) سیاست خارجی پاکستان (۳) همکاری بین المللی (۳) راهبرد ترکیه در سوریه (۳) علویان سوریه (۳) هدف مندی یارانه ها (۳) ایران هراسی (۳) شیعیان عربستان (۳) حسن البنا (۳) ترامپ (۳) 11سپتامبر (۳) ژئواستراتژی (۳) شورای همکاری خلیج فارس (۳) بریتانیا (۳) ملکان (۳) ترکمنستان (۳) عمان (۳) قره باغ (۳) شورای امنیت (۳) قفقاز (۳) انتخابات ریاست جمهوری (۳) دموکراسی (۳) کلینتون (۳) فرهنگ (۳) یارانه (۳) ظریف (۳) موسویان (۳) خزر (۳) ژاپن (۳) توریسم (٢) روحانی (٢) سنگاپور (٢) تبلیغات انتخاباتی (٢) سازمان ملل (٢) فرانسه (٢) ارتباطات (٢) قومیت (٢) هویت ملی (٢) ناتو (٢) مقام معظم رهبری (٢) حماس (٢) جهان سوم (٢) اوپک (٢) غرب (٢) آذری (٢) آمریکا (٢) لیبی (٢) مازندران (٢) بی بی سی (٢) جمهوری اسلامی ایران (٢) قزاقستان (٢) آلمان (٢) گردشگری (٢) حق وتو (٢) مذاکره (٢) کویت (٢) اسلام سیاسی (٢) گرجستان (٢) احمدی نژاد (٢) ایران هسته ای (٢) قیمت نفت (٢) تهدید نرم (٢) تنش زدائی (٢) دریای خزر (٢) هویت فرهنگی (٢) واقع گرایی (٢) حزب عدالت و توسعه (٢) کنفدراسیون (٢) رئیس جمهور آمریکا (٢) کریمه (٢) نفت وگاز (٢) بازدارندگی (٢) تحریم اقتصادی (٢) سازه انگاری (٢) منطقه گرایی (٢) موادمخدر (٢) فدرالیسم (٢) تبارشناسی (٢) هانتینگتون (٢) اسد (٢) مدل مفهومی (٢) منطقه آزاد ارس (٢) برخورد تمدنها (٢) عزت اله عزتی (٢) رژزیم حقوقی (٢) هارتلند (٢) موقعیت ایران (٢) استراتژِی (٢) انر}ى هسته ای (٢) انقلاب تونس (٢) انقلاب مصر (٢) خاورمیانه جدید (٢) علی عبدالله صالح (٢) تحولات خاورمیانه (٢) تحولات مصر (٢) ترورریسم (٢) ملک سلمان (٢) مقاومت و حزب الله (٢) موازنه قدرت (٢) رشد اسلام گرایی (٢) ایران ترکیه سوریه (٢) ایران ترکبه (٢) رقابت ایران و ترکیه (٢) ترکیه سوریه (٢) ساختار شورای امنیت (٢) امریکا خاورمیانه (٢) چالش های ترکیه (٢) تئوری های روابط بین الملل (٢) صادرات نفت (٢) سیاست بین الملل (٢) لبنان و بحران سوریه (٢) مرزهای دریایی ایران (٢) عراق جدید (٢) کردستان سوریه (٢) محمد مرسی (٢) امنیت منطقه ای (٢) شیعیان عراق (٢) جغرافیای ملکان (٢) روابط ایران و ترکیه (٢) کردهای ترکیه (٢) انقلابات عربی (٢) ترکیه خاورمیانه (٢) روابط با عراق (٢) مرزهای ایران (٢) بازار انرژی (٢) پیمان کمپ دیوید (٢) جزایر چین جنوبی (٢) روابط هند و پاکستان (٢) سدسازی ترکیه (٢) خط لوله تاپی (٢) گروه تکفیری خراسان (٢) پسا تحریم (٢) کد ژئوپلیتیک (٢) داعش افغانستان (٢) روابط ایران امریکا (٢) دولت سازی (٢) ملت سازی (٢) القاعده یمن (٢) پسابرجام (٢) جغرافیای سیاسی (٢) افغانستان ایران (٢) هیدرو پلیتیک (٢) گروه سلفی خراسان (٢) گروه خراسان (٢) یرنامه چهارم توسعه (٢) ترکیه داعش (٢) تبارشناسی تروریسم (٢) کریدور شمال- جنوب (٢) طرح توسعه شرق (٢) توسعه شرق (٢) منابع گازی (٢) بحران یمن (٢) جریان های افراطی (٢) کنکره امریکا (٢) ساختار قومی یمن (٢) شیعیان زیدی (٢) ساختار سیاسی عمان (٢) تروریسم سلفی (٢) الگوی امنیتی (٢) سلفی گری وهابی (٢) امنیت جمهوری اسلامی ایران (٢) موضوع هسته ای ایران (٢) رقایت امریکا روسیه (٢) تاریخ یارانه (٢) ترکیه وبحران سوریه (٢) بازیگران تحولات سوریه (٢) تحدید حدود مرز (٢) چاپ آگهی انتخاباتی (٢) چاپ تراکت انتخابات (٢) آگهی انتخاباتی (٢) مشاوره تبلیغات انتخابات (٢) داود اوغلو (٢) سیاست خارجی روسیه (٢) کشور عمان (٢) قدرت ملی (٢) ایران اعراب (٢) القاعده آفریقا (٢) گرو های تندرو (٢) عبدربه منصور هادی (٢) دولت اسلامی عراق و شام (٢) اقتصاد امارات (٢) ترورریسم سوری (٢) تجزیه سوریه (٢) تحریم سیاسی (٢) جایگاه قطر (٢) اسلام رادیکال (٢) رادیکالیسم اسلامی در آفریقا (٢) اس 300 (۱) امنیت ایران (۱) نقش اردن در سوریه (۱) ماهیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل (۱) اعتراضات ترکیه (۱) اسلام گرایی آفریقا (۱) تحریم های بین النللی (۱) تحریم های بکجانبه (۱) امنیت، (۱) قفقاز شمالی (۱) روابط ایران و پاکستان (۱) انتخابات پارلمانی المان (۱) حزب سبز آلمان (۱) محمد جواد ظریف (۱) مذاکرات سازش (۱) یاران رئیس جمهور (۱) گروه های ذینفوذ (۱) همگرایی، واگرایی (۱) منارعات قومی (۱) ارتش آزاد مصر (۱) بوکوحرام (۱) توسعه ملی (۱) سیاستهای امنیتی (۱) جنگ تمدنها (۱) احزاب عراق (۱) دموکراسی در عراق (۱) تحریم اقتصادی (۱) امنیت سیاسی (۱) جوک قومیتی (۱) روابط جهانی (۱) توافق ایران و 1+5 (۱) عمق استراتژیک (۱) عمق استراتژیک ایران (۱) روسیه سوریه (۱) انتخابات تبلیغات (۱) شیوه های تبلیغات (۱) سلفی گری تکفیری (۱) وهابیت تکفیری (۱) تحولات اقتصادی امارات (۱) تحریم نفتی (۱) چالش های صادرات گاز (۱) سیاست خارجی دولت نهم ودهم (۱) جبهه اسلامی سوریه (۱) اتحادیه اروپایی (۱) روند صلح (۱) فلسطین، اسرائیل (۱) روندصلح خاورمیانه (۱) جغرافیای خاورمیانه (۱) تاریخ خاورمیانه جدید (۱) مازی (۱) شیعیان مالزی (۱) بلوچستان آزاد (۱) شورای روابط خارجی اروپا (۱) مدل مفهومی بحران سوریه (۱) اقتصاد ترکیه (۱) العراقیه (۱) تئوری جیمزروزنا (۱) قراردادگاز ایران پاکستان (۱) روابط فرهنگی (۱) واردات گاز ترکمنستان (۱) رقابت ایران و مصر (۱) جایگاه انتخابات در ایران (۱) چاپ تبلیغات انتخاباتی (۱) چاپ انتخابات (۱) چاپ بنر انتخابات (۱) بروشورهای انتخابات (۱) تبیلغات انتخابات (۱) چاپ آگهی (۱) طراحی آگهی انتخابات (۱) تبلیغات انتخابات مجلس (۱) تبلیغات در انتخابات (۱) شیوه های انتخاباتی (۱) غلامحسن حیدری (۱) تبلیغات انتخابات رسانه (۱) چاپ آگهی انتخابات (۱) هزینه تبلیغات انتخابات (۱) خطوط مرزی (۱) چاک هاگل (۱) عهدنامه 1975 (۱) مرزایران عراق (۱) مناقشات مرزی (۱) مرزهای غربی ایران (۱) مرز عراق (۱) ترکان سین کیانگ (۱) استراتژی امریکا (۱) [ جریان های ملی گرا (۱) تحولات ایران (۱) مخالفان آل سعود (۱) تجمیع انتخابات (۱) مشاکرت سیاسی (۱) مشارکت‌ سیاسی‌ (۱) رای‌ و رای‌دادن‌ (۱) تبلیغات‌ انتخاباتی‌ (۱) ایران ترکیه (۱) جریان مقاومت (۱) جبهه مقاومت (۱) یارانه ها در جهان سوم (۱) تاریخچه هدف مندی یارانه ها (۱) فتح اله گولن (۱) انقلاب اسلامی ایران (۱) شورای اطلاعات ملی آمریکا (۱) محمئد (۱) استراتژی ایران (۱) تغییر نظام سوریه (۱) ایرانیان در قزاقستان (۱) شیعیان قزاقستان (۱) آذری های قزاقستان (۱) نونس (۱) نقشه سوریه (۱) نقشه نبرد در سوریه (۱) جبهه‌های جنگ در سوریه (۱) انرژی هسته ای (۱) تروریسم سلفی- تکفیری (۱) احزاب آذربایجان (۱) جنبش مقاومت (۱) شمال عراق (۱) آگهی جذب فوق لیسانس علوم سیاسی (۱) اقتصاد قطر (۱) بندربن سلطان (۱) دیپلماسی شهری (۱) اسه آن (۱) نگاه به شرق (۱) تروریسم رسانه ای (۱) ریشه های بحران سوریه (۱) دوران جنگ سرد (۱) یکجانبه گرایی (۱) چندجانبه گرایی (۱) مفهوم منطقه گرایی (۱) معاهده شنگن (۱) نظریه های انقلاب (۱) انقلاب های عربی (۱) نظریه های جغرافیای سیاسی (۱) نظریه های ژئوپولیتیک (۱) منابع کنکور دکتری علوم جغرافیا ی سیاسی (۱) هارتلند جدید (۱) بهار عربی، (۱) گروه های معارض سوریه (۱) حزب سلفی نور (۱) حزب النهضه (۱) ژئواستراتژی جهانی (۱) مکیندر (۱) اقتصاد عمان (۱) نفت کردستان (۱) ژئوپلیتیک عراق (۱) ساختار قومی (۱) کردهای ایران (۱) انرژى هسته ای (۱) مناطق جدایی طلب اروپا (۱) جدایی طلبی (۱) کوبانی (۱) تقابل ترکیه-عربستان (۱) اختلاف ترکیه عربستان (۱) رقابت ترکیه عربستان (۱) سقوط صنعا (۱) زیدی های یمن (۱) جغرافیای یمن (۱) واقعیت داعش (۱) کردهای عراق (۱) آینده کردها (۱) الحوثی ها (۱) انتخابات‌ سوریه (۱) ابوبکر البغدادی (۱) کارکرد گرایی (۱) داعش در سوریه (۱) حامیان داعش (۱) موصل (۱) اقتصاد یمن (۱) یمن در نگاه استراتژیک عربستان (۱) حسن بهشتی پور (۱) تحریم های علیه ایران (۱) نیچروان بارزانی (۱) استخدام کارشناس ارشد علوم سیاسی (۱) دعوت به همکاری روابط بین الملل (۱) استخدام کارشناس ارشد روابط بین الملل (۱) استخدام ارشد روابط بین الملل (۱) روابط عربستان اسرائیل (۱) تفاهم لوزان (۱) داعش آفریقا (۱) مدیریت سیاسی فضا (۱) منظقه آزاد چابهار (۱) قدرت ملی ایران (۱) دالان شمال جنوب (۱) ژئوپلتیک بلوچستان (۱) فیمینسیم (۱) ترانزیت گاز (۱) نقش ایران عربستان در یمن (۱) رابطه ترکیه با داعش (۱) انصارالله (۱) موقعیت اقتصادی یمن (۱) جایگاه منطقه ای یمن (۱) روابط آمریکا روسیه (۱) ایران ژاپن (۱) گروه تروریستی خراسان (۱) مختاری،حسین (۱) عبدی،عطاءالله (۱) سیاست خارجی افغانستان (۱) الرمادی (۱) پارلمان ترکیه (۱) ارتش های جهان (۱) روسیهر (۱) نظریه‌های ژئوپلیتیک (۱) داعش در آسیای مرکزی (۱) دولت آشتی ملی افغانستان (۱) سیاست خارجی پاکستان (۱) دموکرات ها (۱) عربستان یمن (۱) ژئواستراتژیک ایران (۱) انتخایات ترکیه (۱) اسلام گرایان ترکیه (۱) محمد ابن عبدالوهاب (۱) نوار مرزی ایران ترکیه (۱) مسائل مرزی (۱) تجزیه استانهاس سنی عراق (۱) تحول ژئوپلیتیک (۱) ساختار ژئوپلیتیکی جهان (۱) ضدژئوپلیتیک (۱) ژئوپلیتیک مقاومت (۱) سایکس-پیکو (۱) کیومرث یزدان پناه (۱) نوروپلیتیک (۱) بحران خاورمیانه (۱) روابط پاکستان افغانستان (۱) تحولات سیاسی ترکیه (۱) پایگاه هوایی روسیه (۱) شی جین‌پینگ (۱) سیاست خارجی فرانسه (۱) اختلاف مصر و عربستان (۱) مصر عربستان (۱) اقلیت های قومی ترکیه (۱) اقلیت های زبانی ترکیه (۱) اقلیت های دینی ترکیه (۱) جریان های وهابی (۱) الگوهای اسلام گرایی (۱) نظریه های روابط بین الملل ریه های (۱) بازدارندگی استراتژیک (۱) مدل های دولت-ملت (۱) دولت-ملت سازی (۱) رهیافت اسلامی ایرانی (۱) روابط چین بریتانیا (۱) دولت-ملت (۱) دولت -ملت سازی (۱) عربستان روسیه (۱) بازاریابی انتخابات (۱) کمپین انتخاباتی (۱) برنامه‌ریزی تبلیغاتی (۱) اهداف روسیه در سوریه (۱) مناطق آزاد ترکیه (۱) ژئوپلتیک مقاومت اسلامی (۱) بنیان‌های ژئواستراتژیک (۱) آثار توافق هسته ای بر خاورمیانه (۱) سلاح های روسی (۱) روابط روسیه چین (۱) نقش امارات در یمن (۱) جنبش گوران (۱) مدل اندرسون، (۱) روابط ایران -اروپا (۱) ژئوپلتیک نفت (۱) کریدورهای ترانزیتی (۱) بندرچابهار (۱) کریدورهای بین المللی (۱) کریدورشرق- غرب (۱) موقعیت ترانزیتی ایران (۱) داعش در پاکستان (۱) کشورهای دو سه دولتی (۱) انتخابات مجلس (۱) 13نوامبر پاریس (۱) انفجارهای پاریس (۱) حمله داعش به پاریس (۱) حملات تروریستی پاریس (۱) راهبرد نظامی ژاپن (۱) اهمیت هیدروپلیتیکی ایران (۱) روابط ترکیه عربستان (۱) روابط اعراب ترکیه (۱) روابط ترکیه با اعراب (۱) ژئوپلتیک اروپا (۱) روسیه اوکراین (۱) اندیشه سیاسی اهل سنت (۱) خلافت از دیدگاه اهل سنت (۱) مبانی اندیشه سیاسی (۱) بازارهای منطقه ای گاز (۱) قتصاد سیاسی بین الملل (۱) نو واقع گرایی (۱) رسول حاج احمدی (۱) حسین اژدر (۱) فدراسیون و کنفدراسیون (۱) ژئوپلیتیک فضای مجازی (۱) روسیه آذربایجان (۱) راهبرد ژئوپلتیک (۱) ژئوپلیتیک انرژی (۱) تقسیملت سیاسی ملکان (۱) هژمونی چین (۱) جایگاه جهانی چین (۱) جایگاه منطقه ای ایران (۱) دریای چین جنوبی (۱) روابط هند وعربستان (۱) روابط عربستان وهند (۱) بحران کشمیر (۱) هند کشمیر (۱) پاکستان کشمیر (۱) جنگ ترکیبی (۱) استراتژِی آناکوندا (۱) جنگ هیبریدی (۱) ایران پاکستان (۱) سیاست خارجی مصر (۱) روابط ایران و هند (۱) طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه (۱) تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه (۱) سیاست خارجی ژاپن (۱) تاریخ ملکان (۱) دجله و فرات (۱) حق آبه (۱) شهر ملکان (۱) اکولوژی سیاسی (۱) جغرافیای سیاسی شهر (۱) آبراه خزر روسیه (۱) منازعات دریایی (۱) اختلافات دریایی (۱) اقلیم در ژئوپلتیک (۱) ژئوپلیتیک خاورمیانه (۱) قانون مناطق دریایی (۱) گوادر (۱) صلح کردها (۱) پیمان شانگهای (۱) تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (۱) سیاست خارجه ایران و عراق (۱) سیاست خارجی عراق (۱) اقوام عراق (۱) بازارنفت (۱) روابط عربستان امریکا (۱) سیاست خارجی قزاقستان (۱) چین -افغانستان (۱) روسیه اتحادیه اروپا (۱) هند پاکستان (۱) جهان تک قطبی (۱) جنبش صهیونیسم (۱) خاورمیانه رمیانه (۱) کردستان ترکیه (۱) توازن قدرت (۱) انقلابات عربی و ترکیه (۱) انقلاب سوریه (۱) جنگ اطلاعاتی (۱) خلیج‌فارس (۱) قدرت نرم ایران (۱) اربیل (۱) روابط ایران و عراق (۱) مطالعات منطقه ای (۱) ایران و عربستان (۱) ترکیه اسرائیل (۱) سیاست خاورمیانه ترکیه (۱) اهداف ترکیه (۱) اعتراضات سوریه (۱) ترکیه و اعراب (۱) ترکیه سیاست خارجی (۱) اختلافات مرزی (۱) احزابرسیاسی ایران (۱) ناپایداری احزاب (۱) قدرت نظامی (۱) انتقال آب (۱) جنگ نفتی (۱) نظر سنجی انتخاباتی (۱) اخوان المسلمین سوریه (۱) سیاست ترکیه (۱) گردشگری ترکیه (۱) نظام بین المللی (۱) جمهوری خواهان (۱) ارتش امریکا (۱) فلسفه جغرافیا (۱) مسعود بارزانی (۱) موازنه منطقه ای (۱) جلال طالبانی (۱) عدالت و توسعه (۱) جنبش اسلامی (۱) نظم منطقه ای (۱) سقوط بشار اسد (۱) محورمقاومت (۱) تاثیر ماهواره بر جوانان (۱) هژمون (۱) ارتش آزاد (۱) پیروزی اوباما (۱) ارتش عراق (۱) مرزهای ایران در خلیج فارس (۱) مرزهای ایران و کویت (۱) آثار بحران سوریه (۱) پیامدهای بحران سوریه (۱) ژئوکالچر (۱) استراتژی چیست (۱) تاثیرات شبکه های ماهواره ای (۱) نقش مخرب شبکه های خارجی (۱) انتخابات کویت (۱) پیامدهای انتخابات کویت (۱) امریکا خلیج فارس (۱) امریکا سیاست خارجی (۱) پارس جنوبی (۱) ایران پاکستان (۱) قطر سیاست (۱) روابط خارجی قطر (۱) قطز خاورمیانه (۱) امریکا قطر (۱) رژیم های سیاسی (۱) جامعه شتاسی سیاسی (۱) تئوری های بین الملل (۱) حمیرا مشیر زاده (۱) تاریخ سوریه (۱) اقتصاد سوریه (۱) جغرافیای سوریه (۱) تحولات عربی (۱) رقابت ایران ترکیه (۱) اصلاح شورای امنیت (۱) استراتژی امنیت (۱) پیامدهای سقوط بشار اسد (۱) سقوط اسد (۱) سقوط سوریه (۱) عراق کردستان (۱) بغداد اربیل (۱) ایران ترکیه جهان عرب (۱) امنیت اسرائیل (۱) اهداف ترکیه در سوریه (۱) اسلام گرایی ترکیه (۱) اهل تسنن عراق (۱) جنبش مصر (۱) انقلاب مصز (۱) تحولات لبنان (۱) شیعیان کویت (۱) انتخابات گویت (۱) بحرانهای قومی عراق (۱) ترکیه عراق (۱) میادین نفت و گاز (۱) موازنه نرم (۱) انتخابات 2012آمریکا (۱) سیاست های روسیه (۱) رئیس جمهور روسیه (۱) سیاست های روسیه سیه (۱) رسانه های یهودی (۱) اامپریاالیسم رسانه ای (۱) شبکه ماهواره (۱) الکوثی (۱) هادی تی وی (۱) شبکه جهانی اهل بیت (۱) تاریخچه بی بی سی (۱) کارمندان بی بی سی فارسی (۱) رسانه نوین (۱) رسانه های ارتباطی (۱) آثار ماهواه (۱) رسانه فارسی (۱) ایران، (۱) انقلاب یمن (۱) موج بیداری (۱) آل خلیفه (۱) قذاقی (۱) تهاجم رسانه ای (۱) قدرت سخت (۱) سونامی بیداری اسلامی (۱) ریزگردها (۱) تجزیه عربستان (۱) سید قطب (۱) مناقشه اعراب و اسرائیل (۱) جنبش اخوان المسلمین (۱) اخوان المسلمین آفریقا (۱) جمال عبداناصر (۱) فرار عروس قذافی (۱) همسر قذافی (۱) اویغورها باما (۱) تحولات مصر لات مصر (۱) آینده مصر (۱) ترک ها (۱) جان کری (۱) مدیریت سیاسی (۱) ساختارگرایی (۱) مورگان شوستر (۱) امپریالیسم خبری (۱) مقالات رسانه و اینترنت (۱) ‍ژئورسانه ژئومدیا (۱) حزب الله و رفتار رسانه ای (۱) ایران- روسیه (۱) جوزف نای (۱) سفیر انگلیس (۱) نهضت ملی نفت (۱) جغرافیای انتخابات (۱) ارتش روسیه (۱) میادین مشترک (۱) برساخت گرایی (۱) اویغورها (۱) مرزهای ایران و عراق (۱) شبکه های فارسی زبان (۱) نظریه دولت (۱) سیر تکوین دولت درایران (۱) مفهوم دولت (۱) تحول حکومت در ایران (۱) تحولات عربستان (۱) ایران-امریکا (۱) روسیه-چین (۱) فرصت چالش (۱) حوادث زاهدان (۱) دکتر سمیعی (۱) اقوام -قومیت (۱) الیاس واحدی (۱) نظریه های ژئوپلتیک (۱) عوامل ژئوپلتیک (۱) راتزل (۱) پایگاه دریای ام الغنم (۱) پایگاه هوایی ظهران (۱) پایگاه دریایی جفیر (۱) پایگاه دریایی خضب (۱) منابع ارشد ژئوپلتیک (۱) مجتهدزاده (۱) پور پویان رضا (۱) منابع دکترای جغرافیای سیاسی (۱) ژئوپلتیک انتقادی (۱) ژئوپلتیک فراگیر (۱) منابع ارشد جغرافیای سیاسی (۱) مبانی جغرافیا (۱) متون تخصصی جغرافیا (۱) ژئوپلتیک دوره تولد (۱) ژئوپلتیک دوره احیا (۱) ژئوپلتیک دوره افول (۱) ژئوپلتیک دوره شکوفایی (۱) ژئواستراتژِی خلیج فارس (۱) سیدجمال الدین (۱) ایران اروپا (۱) علاوی (۱) هانتیگتون (۱) مرز امنیت (۱) گزارش سازمان ملل (۱) جنگ یمن (۱) حسین بشیریه (۱) قدرت نظامی ایران (۱) نجران (۱) چرخه سوخت هسته ای (۱) جهانی شدن فرهنگ (۱) الوین تافلر (۱) مصطفی کمال آتاتورک (۱) هویت قومی (۱) شیعه ستیزی (۱) صعده (۱) جنگ داخلی (۱) تنب بزرگ (۱) ترانزیت کالا (۱) پراگماتیسم (۱) امارات متحده (۱) نظریه تربیتی (۱) مناقشه (۱) ارتش چین (۱) سازمان های بین المللی (۱) جنگ رسانه (۱) بنیادگرایی (۱) سلاح شیمیایی (۱) لویی جرگه (۱) مفهوم قدرت (۱) سیاست داخلی (۱) دولت یازدهم (۱) الشباب (۱) آذری ها (۱) بیابان زایی (۱) گرهاردشرودر (۱) الهام علی اف (۱) نواندیشی دینی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) پیروزی در انتخابات (۱) امنیت انرژی (۱) رود ارس (۱) احسان شریعتی (۱) موتلفه اسلامی (۱) المنار (۱) توییتر (۱) تقسیمات کشوری (۱) ژئواکونومی (۱) شنگن (۱) چابهار (۱) سرحد (۱) جهانی سازی (۱) موساد (۱) رژیم حقوقی (۱) فعالیت هسته ای (۱) ژئوپولیتیک (۱) جنگ سرد (۱) فرانسیس بیکن (۱) آلاسکا (۱) کشمیر (۱) ابوموسی (۱) اسامه بن لادن (۱) زیباکلام (۱) اقتصاد جهانی (۱) ترکمن (۱) جغرافیای سیاسی خاورمیانه (۱) چشم انداز (۱) ملی گرایی (۱) آینده پژوهی (۱) مشترک المنافع (۱) اومانیسم (۱) کره جنوبی (۱) آتاتورک (۱) انتخابات آمریکا (۱) فدراسیون (۱) علوم سیاسی (۱) احمد بن حنبل (۱) ریگی (۱) هوگو چاوز (۱) آسیای مرکزی و قفقاز (۱) رضاشاه (۱) چاوز (۱) ایران گردی (۱) راه آهن (۱) بین الملل (۱) پ ک ک (۱) پارس جنوبی (۱) فیس بوک (۱) صدای امریکا (۱) جنگ روانی (۱) آل سعود (۱) تاریخ اسلام (۱) هرمنوتیک (۱) هاشمی رفسنجانی (۱) رئیس جمهور (۱) رژیم صهیونیستی (۱) منافع (۱) بی بی سی فارسی (۱) جان مک کین (۱) ابن تیمیه (۱) دریاچه ارومیه (۱) رهبری (۱) هیلاری کلینتون (۱) ارتش (۱) مصدق (۱) بغداد (۱) دولت (۱) حج (۱) مبارک (۱) سرزمین (۱) توسعه (۱) موشک (۱) مدیریت (۱) ونزوئلا (۱) مقاومت (۱) دبی (۱) شریعتی (۱) بوش (۱) سلام (۱) انتفاضه (۱) شیعیان (۱) دانش (۱) علم (۱) انقلاب ایران (۱) ماهواره (۱) انتخابات مجلس (۱) مشارکت سیاسی (۱) قالیباف (۱) اقتصاد ایران (۱) عبدالله شهبازی (۱) اسلام هراسی (۱) سکولار (۱) هیرمند (۱) تجارت آزاد (۱) جزایر سه گانه (۱) منازعه (۱) نظریه (۱) شما (۱) باکو (۱) انگلستان (۱) حاکمیت (۱) سکولاریسم (۱) استراتژیک (۱) توسعه پایدار (۱) بحرین (۱) حمل و نقل (۱) مشارکت مردمی (۱) صهیونیسم (۱) اکونومیست (۱) قانون انتخابات (۱) سوخت هسته ای (۱) ویلیام جیمز (۱) تنگه هرمز (۱) توسعه اقتصادی (۱) تشیع (۱) احزاب (۱) هویت (۱)
دوستان من اسلام تایمز العالم الوقت انتخاب انجمن ژئوپلیتیک ایران انجمن علوم سیاسی اندیشکده روابط بین الملل ایراس ایران بالکان بولتن پرس تی وی پژوهشکده مطالعات راهبردی تابناک ترکیه TRT خبر آنلاین خبرگزاری آران نیوز خبرگزاری ایرنا خبرگزاری ایسنا خبرگزاری ترند خبرگزاری تسنیم خبرگزاری فارس خبرگزاری مشرق دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه دیپلماسی ایرانی روز نو ژئوپلیتیک ایرانی عصرایران فرارو فصلنامه مطالعات راهبردی کرد پرس مرکز بین المللی مطالعات صلح مرکز تحقیقات استراتژیک مرکز مطالعات استراتژیک آریا مرکز مطالعات تاریخ معاصر مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی مرکز مطالعات وزارت امورخارجه مطالعات قفقاز موسسه مطالعات آمریکای شمالی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی پرتال زیگور طراح قالب